Werkingstoelage vakantiespeelpleinen

Vul online aanvraagformulier in

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. De vakantiespeelpleinen krijgen een jaarlijkse werkingstoelage als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement.

Een vakantiespeelpleinwerking is een particulier open vakantie-initiatief zonder mogelijkheid tot overnachting, dat onder deskundige begeleiding zo ruim mogelijk speelkansen biedt.

 • Aanbod
  • per dag worden er tenminste 4 uren activiteiten georganiseerd.
  • per halve dag worden er tenminste 2 uren activiteiten georganiseerd.
  • twee halve dagen vormen 1 dag.
 • Doelgroep
  Kinderen en/of jongeren tot 16 jaar.
 • Frequentie, eventueel over meerdere periodes verspreid
  • minimum 20 vakantiedagen (categorie1)
  • minimum 30 vakantiedagen (categorie2)

We spreken over een deelnemer wanneer het kind tenminste 3 keer aanwezig was. Kinderen die meer dan 20 dagen aanwezig zijn, tellen voor twee deelnemers.

De vakanties die in aanmerking komen zijn de herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie.

Voor wie?

De vakantiespeelpleinen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden.

Voorwaarden?

Algemene bepalingen werkingstoelagen

Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle leden en leiding (met uitzondering van de adviesraad jeugd);
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • aan geen enkele (kandidaat)deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • De vereniging aanvaardt de vrijetijdscheque van Mol als betaalmiddel en vermeldt dit op haar communicatiekanalen. De vereniging sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de dienst samenlevingsopbouw. In de samenwerkingsovereenkomst met de dienst Samenlevingsopbouw kiest de vereniging om de vrijetijdscheque te aanvaarden bij:
  • toegangsprijs van activiteiten;
  • of/en lidgeld;
  • of/en benodigdheden eigen aan de vereniging (vb. uniformen)

(met uitzondering van de koepelorganisaties Chiro Gewest Zilato & Scouts & Gidsen District Mol)

Op begeleidingsvlak

 • minimum de helft van de leiding moet jonger zijn dan 30 jaar op één september van het lopende werkjaar;
 • alle leiding moet minimum zestien jaar worden in het lopende werkjaar;
 • minimum één verantwoordelijke moet meerderjarig zijn tijdens het lopende werkjaar;
 • minimum de helft van de leiding moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen;

Specifieke voorwaarden vakantiespeelpleinen

Organisatorisch

 • de vereniging moet gevestigd en werkzaam zijn in de gemeente Mol;
 • de financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • in het lokaal waar de activiteiten doorgaan moet een EHBO-koffer aanwezig zijn met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden. Daarnaast moet er ook een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn;
 • minimum de helft van de leden moet woonachtig in Mol of Balen-Wezel zijn .

Op begeleidingsvlak

 • minimum 1 begeleider per 15 leden moet in het bezit zijn van een attest, erkend door de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;
 • de dagelijkse werking van het vakantiespeelplein is in handen van gekwalificeerde speelbegeleiders;
 • minimum 1 begeleider per vakantiespeelpleinwerking moet in het bezit zijn van het attest hoofdanimator in het jeugdwerk, erkend door de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen;

Bijzonder

A  Beheersstructuur specifiek voor categorie 2

 • Een vakantiespeelpleinwerking dient de juridische vorm aan te nemen van een vzw (in de opstartfase krijgt een vakantiespeelplein een jaar tijd om aan deze voorwaarde te voldoen).
 • Minimum de helft van de leden van de raad van bestuur en minimum de helft van de leden van de algemene vergadering moet jonger zijn dan 30 jaar op één september en in Mol of Balen-Wezel wonen.

B  Infrastructuur en materialen

Om in alle omstandigheden aan kinderen speelkansen te garanderen, beschikt de vakantiespeelpleinwerking over:

 • een aangepaste, functionele infrastructuur, hetzij in eigendom, hetzij in gebruik tijdens de werkingsuren;
 • een verscheidenheid van speelzones, een verscheidenheid aan binnen- en buitenspeelruimte;
 • aangepast spelmateriaal en een gevarieerd spelaanbod.

Hoe?

Vul online aanvraagformulier in

 • Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst jeugd en sport voor 15 september
 • Bezorg de dienst jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober op de dienst jeugd en sport binnen zijn en volledig zijn.

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van de dienst jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur
Morgen
Gesloten