Werkingstoelage themagericht jeugdwerk

Vul online aanvraagformulier in

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. Het themagericht jeugdwerk krijgt een jaarlijkse werkingstoelage als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement. Voor de basistoelage van themagericht jeugdwerk voorzien wij per initiatief met een werking van een bepaald aantal dagdelen een bepaald bedrag.

Voor wie?

De jongerenbewegingen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden van het themagericht jeugdwerk.

Voorwaarden?

Algemene bepalingen werkingstoelagen

Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle leden en leiding (met uitzondering van de adviesraad jeugd);
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • aan geen enkele (kandidaat)deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • De vereniging aanvaardt de vrijetijdscheque van Mol als betaalmiddel en vermeldt dit op haar communicatiekanalen. De vereniging sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de dienst samenlevingsopbouw. In de samenwerkingsovereenkomst met de dienst Samenlevingsopbouw kiest de vereniging om de vrijetijdscheque te aanvaarden bij:
  • toegangsprijs van activiteiten;
  • of/en lidgeld;
  • of/en benodigdheden eigen aan de vereniging (vb. uniformen)

(met uitzondering van de koepelorganisaties Chiro Gewest Zilato & Scouts & Gidsen District Mol)

Op begeleidingsvlak

 • minimum de helft aan de leiding moet jonger zijn dan 30 jaar op één september van het lopende werkjaar;
 • alle leiding moet minimum zestien jaar worden in het lopende werkjaar;
 • minimum één verantwoordelijke moet meerderjarig zijn tijdens het lopende werkjaar;
 • minimum de helft van de leiding moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen;

Specifieke voorwaarden themagericht jeugdwerk

Organisatorische voorwaarden

 • het lidgeld per deelnemer mag maximum 60 euro per jaar bedragen;
 • in het lokaal waar de activiteiten doorgaan moet er  een EHBO-koffer aanwezig zijn met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden. Daarnaast moet er ook een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn;
 • de vereniging moet minimum 10 deelnemers en 2 verantwoordelijken tellen, waarvan maximum 20% familieleden van elkaar mogen zijn tot in de vierde graad.

Hoe?

Vul online aanvraagformulier in

 • Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst jeugd en sport voor 15 september
 • Bezorg de dienst jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober op de dienst jeugd en sport binnen zijn en volledig zijn.

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van de dienst jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur