Werkingstoelage jeugdbeweging

Vul online aanvraagformulier in

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. Jeugdbewegingen krijgen een jaarlijkse basistoelage als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het aantal leden en leiding. Deze berekening vind je in het subsidiereglement.

Voor wie?

De jeugdbewegingen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden van het subsidiereglement.

Voorwaarden?

Algemene bepalingen werkingstoelagen

Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle leden en leiding (met uitzondering van de adviesraad jeugd);
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • aan geen enkele (kandidaat)deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • De vereniging aanvaardt de vrijetijdscheque van Mol als betaalmiddel en vermeldt dit op haar communicatiekanalen. De vereniging sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de dienst samenlevingsopbouw. In de samenwerkingsovereenkomst met de dienst Samenlevingsopbouw kiest de vereniging om de vrijetijdscheque te aanvaarden bij:
  • toegangsprijs van activiteiten;
  • of/en lidgeld;
  • of/en benodigdheden eigen aan de vereniging (vb. uniformen)

(met uitzondering van de koepelorganisaties Chiro Gewest Zilato & Scouts & Gidsen District Mol)

Op begeleidingsvlak

 • minimum de helft van de leiding moet jonger zijn dan 30 jaar op één september van het lopende werkjaar;
 • alle leiding moet minimum zestien jaar worden in het lopende werkjaar;
 • minimum één verantwoordelijke moet meerderjarig zijn tijdens het lopende werkjaar;
 • minimum de helft van de leiding moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen;

Specifieke voorwaarden jeugdbewegingen

Organisatorisch

 • de vereniging moet gevestigd of werkzaam zijn in de gemeente Mol;
 • het lidgeld per deelnemer mag maximum 60 euro per jaar bedragen (uitgezonderd kampgeld);
 • in het lokaal waar de activiteiten doorgaan moet er een EHBO-koffer aanwezig zijn met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden. Daarnaast moet er ook een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn;
 • minimum de helft van de leden moet woonachtig in Mol of Balen-Wezel zijn;
 • een vereniging moet uit minimum 10 leden bestaan, exclusief begeleiding, die jonger zijn dan 22 jaar

Op begeleidingsvlak

 • minimum één begeleider per vijftien leden moet in het bezit zijn van een attest, erkend door de Afdeling Jeugd van het Agentschap Sociaal-Cultureel Werk voor Jeugd en Volwassenen.

Hoe?

Vul online aanvraagformulier in

 • Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst jeugd en sport voor 15 september
 • Bezorg de dienst jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober op de dienst jeugd en sport binnen zijn en volledig zijn.

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van de dienst jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten