Werkingstoelage adviesraad jeugd

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen.

Voor wie?

Jeugdraad

Voorwaarden?

Algemene bepalingen werkingstoelagen

Organisatorisch

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle leden en leiding (met uitzondering van de adviesraad jeugd);
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • aan geen enkele (kandidaat)deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • De vereniging aanvaardt de vrijetijdscheque van Mol als betaalmiddel en vermeldt dit op haar communicatiekanalen. De vereniging sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de dienst samenlevingsopbouw. In de samenwerkingsovereenkomst met de dienst Samenlevingsopbouw kiest de vereniging om de vrijetijdscheque te aanvaarden bij:
  • toegangsprijs van activiteiten;
  • of/en lidgeld;
  • of/en benodigdheden eigen aan de vereniging (vb. uniformen)

(met uitzondering van de koepelorganisaties Chiro Gewest Zilato & Scouts & Gidsen District Mol)

Op begeleidingsvlak

 • minimum de helft van de leiding moet jonger zijn dan 30 jaar op één september van het lopende werkjaar;
 • alle leiding moet minimum zestien jaar worden in het lopende werkjaar;
 • minimum één verantwoordelijke moet meerderjarig zijn tijdens het lopende werkjaar;
 • minimum de helft van de leiding moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen;

Specifieke voorwaarden jeugdraad

 • De financiële bijdrage per deelnemer moet in elk geval billijk en matig zijn;
 • Er moet een EHBO-koffer aanwezig zijn, met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal deelnemers;
 • Er moeten minimum 10 jeugdraden per jaar voorzien worden;
 • Er moet gestreefd worden naar een raad van bestuur die representatief is voor het Molse jeugdwerk;
 • Voor elke activiteit die door jeugdraad wordt georganiseerd, moet een activiteitensubsidieaanvraag ingediend worden;
 • Er kan een basissubsidie van maximum 2.500 euro aangevraagd worden. Hiervoor moet met financiële stavingsstukken kunnen aangetoond worden dat het bedrag van de werkingstoelage volledig besteed werd aan uitgaven voor activiteiten en vormingen of andere initiatieven die rechtstreeks ten goede komen aan het Molse jeugdwerk, desgevallend verminderd met eventuele inkomsten. De 25% van de kosten die  zelf gefinancierd moeten worden bij goedkeuring van de activiteitensubsidies, komen hiervoor in aanmerking. Kosten voor de reguliere werking, drank en etenswaren komen niet in aanmerking;
 • Indien het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van het boekjaar van de jeugdraad positief is, moet de jeugdraad het daaropvolgende jaar hiermee een actie organiseren ten voordele van de jeugd of het bedrag uitkeren aan een niet-commerciële vereniging die initiatieven ontwikkelt ten voordele van de jeugd;
 • De jeugdraad moet zich houden aan het uitvoeren van haar taken, voorzien in de reglementen ter verdeling van de subsidies voor het plaatselijk jeugdwerk;
 • De jeugdraad moet voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in het decreet van 6 juli 2012 houdende de ondersteuning en stimulering van het lokaal jeugdbeleid en de bepaling van het provinciaal jeugdbeleid.

Hoe?

 • Het aanvraagformulier wordt jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke.
 • Bezorg het aanvraagformulier aan de dienst jeugd en sport voor 15 september
 • Bezorg de dienst jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 15 oktober op de dienst jeugd en sport binnen zijn en volledig zijn.

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van de dienst jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur