Vormen overlast

Wat?

Welke vormen van overlast worden gesanctioneerd?

Elke inbreuk op het reglement gemeentelijke administratieve sancties kan worden gesanctioneerd. Het gaat onder meer om:

  • Nabootsen van geluidssignalen van hulpdiensten is verboden.
  • Bedrieglijke hulpoproepen zijn verboden.
  • De eigenaar van leegstaande gebouwen moet maatregelen nemen om de toegang tot deze gebouwen te verhinderen.
  • Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen mogen niet geplaatst of bevestigd worden op vensterdorpels of andere delen van gebouwen.
  • Bij sneeuw of vrieskou is het verboden water te gieten, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten op de openbare weg. Wie sneeuw ruimt, moet de sneeuw aan de rand van het voetpad ophopen zodat de sneeuw de weggebruikers niet hindert. Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.
  • Het is verboden zich op het ijs van waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij voldoende dikte kan de burgemeester een afwijking toestaan.
  • De houders van dieren die abnormale geluidshinder veroorzaken en de rust van de omwonenden storen, zijn strafbaar.
  • Onbewaakt laten rondlopen van dieren op publiek toegankelijke plaatsen is verboden. Honden moeten op publiek toegankelijke plaatsen aan de leiband, met uitzondering van de hondenlosloopweides. Hier mogen de honden wel loslopen, maar moet je als baasje je dier nog steeds onder controle hebben. 
  • Ophitsen van honden is verboden.
  • Bij uitbraak van dieren kan de burgemeester de dieren op kosten van de eigenaar laten onderbrengen in een asiel tot de eigenaar een goede afsluiting heeft.
  • Uitwerpselen van dieren mogen het openbaar domein niet bevuilen. Het bezit van hondenpoepzakjes is verplicht voor begeleiders van honden.
  • Vissen in gemeentewateren mag enkel mits vergunning.
  • Opdringerig bedelen is verboden.
  • Voor inname van de openbare ruimte is een vergunning nodig van de burgemeester.
  • Werken op privédomein die het openbaar domein kunnen bevuilen of de doorgang kunnen belemmeren moeten vooraf aan de burgemeester gemeld worden
  • Parkeren buiten de parkeervakken is niet toegelaten.
  • Verblijf in woonwagens voor meer dan 24 uur is verboden, tenzij op erkende kampeerterreinen, woonwagenparken, of andere plaatsen waar de regelgeving dit toelaat.
  • Openbare netheid en gezondheid
  • Beplantingen en afsluitingen mogen niet:
   • over de rijbaan hangen op minder dan 4,5 meter boven de grond
   • over berm of voetpad hangen op minder dan 2,5 meter boven de grond
   • het zicht op verkeerstekens of andere aanduidingen van openbaar nut belemmeren
   • openbare verlichting belemmeren
   • het verkeer hinderen
   • het normale uitzicht op de openbare weg belemmeren in de nabijheid van bochten of kruispunten
   • een gevaar vormen voor gebruikers van de openbare weg
   • hoger zijn dan 0,7 meter in volgende situatie:
    gelegen op de (drie)hoek gevormd door de grens tussen het openbaar domein en het privédomein en de schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de grenzen tussen het openbaar domein en het privédomein

 • Openbare veiligheid en vlotte doorgang
  • Hinderen van de veilige en vlotte doorgang op publiek toegankelijke plaatsen is verboden.
  • Voor evenementen in open lucht/tentfuiven is een voorafgaande vergunning van de burgemeester nodig die drie maanden vooraf aangevraagd moet worden.
  • Evenementen in besloten plaatsen met elektronisch versterkte muziek moeten gemeld worden aan de burgemeester.
  • Publiciteit of propaganda voeren, inzamelingen houden, producten verkopen en sampling is verboden zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester.
  • Terrassen en koopwaren mogen enkel uitgestald worden op het openbaar domein volgens de voorwaarden van de toepasselijke reglementen en de vergunning.
  • De toegekende huisnummers moeten aangebracht worden en goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.
  • Aanduidingen van openbaar nut moeten geduld worden, ook op privé-eigendom.

 • Openbare rust en hinderlijk gedrag
  • Geluidsoverlast overdag: iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden.
  • Geluidsoverlast ’s nachts: tussen 22 en 7 uur mag niemand nachtgerucht of nachtrumoer veroorzaken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.
  • Geluid en hinder van voertuigen, zoals onnodig draaiende voertuigen, boomcars en donut-driften, zijn verboden.
  • Voertuigen met luidsprekers zijn enkel toegelaten met een machtiging van de burgemeester.
  • Grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren mogen enkel in open lucht gebruikt worden tussen 7 en 22 uur. Toestellen voor recreatief gebruik met dergelijke motoren mogen niet in open lucht gebruikt worden op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen, bewoonde huizen of natuurgebied. De burgemeester kan afwijkingen toestaan.
  • Hinderlijke gedragingen en het belemmeren van een vlotte doorgang, intimideren, e.d. zijn verboden
  • Luchtdrukkanonnen zijn verboden. De burgemeester kan een afwijking toestaan.
  • Verstoren van evenementen is verboden.
  • Gedragingen met opsluiting of politiebegeleiding tot gevolg zijn verboden.
  • Het niet naleven van burgemeesterbesluiten is verboden.

  • Sluikstorten en zwerfvuil achterlaten op het openbaar domein of op aanpalende terreinen is verboden.
   • Riolen en waterlopen mogen niet belemmerd worden met slijk, zand of ander afval.
   • Huisvuil achterlaten in straatvuilnisbakjes of in andermans vuilnisbak of container is verboden.
   • Uitbaters van voedingskraampjes moeten de nodige vuilnisbakjes plaatsen.
   • Horecauitbaters moeten glazen, flessen of blikjes in de buurt van hun zaak opruimen.
   • Alcoholverbod in de openbare ruimte tussen 20 en 6 uur, tenzij de burgemeester een uitzondering toestaat.
   • Sluikstoken of het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen is verboden. Kleine vuurkorven en barbecues zijn wel toegelaten.
   • Voor het maken van een kampvuur is een vergunning van de burgemeester nodig.
   • Gebruik van kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist.
   • Wildplakken is verboden. Wettig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden. Affiches moeten de identiteit van een verantwoordelijke uitgever vermelden.
   • Voor tijdelijke bewegwijzering heb je een vergunning nodig.
   • De staat van onbebouwde terreinen en braakgronden mag de openbare veiligheid niet bedreigen.
   • Beschadigen of bevuiling van voertuigen, gebouwen, tuinen, e.d. door vloeistoffen of voorwerpen is verboden.
   • Onderhoud van voertuigen op het openbaar domein is verboden, behalve depannering.
   • Wrakken mogen niet op het openbaar domein of zichtbaar vanaf het openbaar domein staan.
   • Wildplassen is verboden.
   • In parken, groene ruimten, speelterreinen en sportterreinen gelden een aantal regels. De aanwijzingsborden op het terrein moeten nageleefd worden.
   • Zwemmen in openbare wateren is verboden, tenzij anders aangeduid.

 • Vergunningsplichtige inrichtingen
  • Voor een horeca-uitbating is een exploitatievergunning nodig.
  • Voor clubhuizen van motorclubs is een exploitatievergunning nodig.

 • Bepaalde strafrechtelijke inbreuken
  • Het beschadigen van grafstenen, monumenten, e.d. is verboden.
  • Graffiti aanbrengen zonder toestemming is verboden.
  • Opzettelijk beschadigen van onroerende of roerende goederen is verboden.
  • Kwaadwillig omhakken van bomen is verboden.
  • Vernietigen of verplaatsen van grensafsluitingen is verboden.
  • Opzettelijke beschadigen of vernietiging van roerende goederen is verboden
  • Vernieling van een voertuig is verboden.
  • Beschadigen van afsluitingen is verboden.
  • Daden van feitelijkheden of lichte gewelddaden zijn verboden.
  • Vermommingen: het is verboden het gelaat te bedekken als daardoor de identificatie van de persoon onmogelijk is.

 • Andere  
  • Het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten is enkel toegelaten mits naleving van de toepasselijke reglementen voor ambulante activiteiten en kermisactiviteiten.
  • Bij afvalophaling moet de toepasselijke politieverordening worden nageleefd.
  • Nachtwinkels moeten het toepasselijke reglement naleven.
  • Bij toeristische evenementen moet het toepasselijke reglement worden nageleefd.
  • Het is verboden om te roken op de volledige sportsite Den Uyt, met uitzondering van de rookzone.

Bovenstaande opsomming van inbreuken is slechts indicatief. Voor de concrete toepassing van de administratieve sancties geldt enkel en alleen het reglement.