Verkeersveilige schoolomgevingen

Aangepast op: dinsdag 19 december 2023 om 13.23 uur

Omschrijving

Het gemeentebestuur start een ambitieus programma om de 25 schoolomgevingen in onze gemeente te verbeteren op vlak van verkeersveiligheid. Elk schooljaar stappen 3 scholen in een overleg- en participatietraject dat moet uitmonden in een proefopstelling of maatregelen die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving verhogen. Zowel het gemeentebestuur als de betrokken school engageren zich tot een nauwe samenwerking, waarbij de ouders, het schoolteam, de buurtbewoners en de leerlingen betrokken worden. Elk traject verloopt in verschillende stappen en neemt een volledig schooljaar in beslag. 

Dat hun kind veilig van en naar school kan, vormt één van de grootste bekommernissen van ouders. Onze gemeente telt maar liefst 25 schoolomgevingen, zowel van kleuterscholen, lagere scholen als scholen voor secundair onderwijs. Iedere schoolomgeving is uniek. Sommige scholen liggen in een woonbuurt en kampen mogelijk vooral met parkeerproblemen. Andere scholen hebben een drukkere gemeentelijke verbindingsweg of zelfs een gewestweg voor de deur. Sommige scholen zetten steevast gemachtigde opzichters in, andere scholen organiseren het begin en einde van de schooldag op een andere manier. Bij sommige scholen wonen de meeste leerlingen vlakbij, waardoor veel leerlingen zelfstandig met de fiets komen. Op andere plekken speelt busvervoer een belangrijke rol.

De veiligheid in een schoolomgeving verbeteren, vraagt daarom maatwerk. Met dit programma wil het gemeentebestuur dit systematisch en participatief aanpakken, telkens volgens hetzelfde draaiboek.

Hoe verloopt dit traject?

Elk traject verloopt in drie grote stappen.

Stap 1: Analyse en inspraak

 • Screening van de schoolomgeving
  Onze verkeersdienst voert een volledige screening uit van de schoolomgeving op basis van een checklist.
  • Welke verkeersinfrastructuur is aanwezig in de schoolomgeving?
  • Hoe verloopt het begin en het einde van de schooldag?
  • Welke verkeerskundige knelpunten situeren zich in de schoolomgeving?
 •  
 • Hoe komen de kinderen naar school? Waar wonen ze?
  In samenspraak met de school onderzoeken we welk percentage van de kinderen met de fiets naar school komt, al dan niet begeleid door (groot)ouders. We analyseren waar de meeste leerlingen wonen én welke afstand ze van en naar school moeten afleggen.
 • Participatieavond met ouders, schoolteam en de buren
  In samenwerking met de school organiseren we een participatieavond waarop alle ouders, het schoolteam en de buren uitgenodigd worden. We verdelen alle aanwezigen in verschillende werktafels en leggen hen een aantal vragen voor.
 • Klasbevraging 5de en 6de leerjaar
  De leerkrachten van het 5de en 6de leerjaar organiseren een gezamenlijke klasbevraging en koppelen de resultaten terug:
  • Hoeveel kinderen komen zelfstandig met de fiets naar school? Waarom wel of waarom niet?
  • Hoe ervaren de kinderen zelf de verkeersveiligheid in de schoolomgeving?
  • Welke knelpunten zien ze zelf op hun tocht naar school?
  • Hebben ze zelf suggesties voor verbeteringen of aanpassingen?

Stap 2: Verwerking en uitwerken voorstellen

Na de analysefase verwerkt onze verkeersdienst alle informatie. Vervolgens werken we voorstellen uit die de verkeersveiligheid in de schoolomgeving op korte en lange termijn kunnen verbeteren. Wanneer mogelijk wordt een proefopstelling uitgedacht.

Stap 3: Presentatie en toelichting

We organiseren voor de ouders, schoolteam en de buurt een informatieavond waarop we de resultaten van het onderzoek én de voorstellen toelichten.

We bespreken de timing van de voorstellen én bekijken wie welke rol kan opnemen. Aanpassingen aan de infrastructuur van de schoolomgeving zijn voor het gemeentebestuur. Mogelijk kan ook de school zelf bepaalde maatregelen nemen.

Stap 4: Invoeren van de maatregelen, al dan niet met een proefopstelling

Een eventuele proefopstelling plaatsen we tegen het begin van het volgend schooljaar. Deze blijft minstens één schooljaar staan. Nadien volgt een evaluatie en beslissen we om de proefopstelling aan te passen of te behouden.

Volgorde van de scholen

In totaal telt onze gemeente 25 schoolomgevingen. Jaarlijks organiseren we drie trajecten, wat betekent dat het volledige programma minstens 8 jaar loopt. Buiten de start met de drie scholen is de verdere volgorde niet bepaald. Hiervoor volgt de komende maanden nog overleg met de scholen.