Subsidies gelijke onderwijskansen

Wat?

Het gemeentebestuur ondersteunt scholen financieel om aan de slag te gaan rond gelijke onderwijskansen.

Met deze subsidie wil het gemeentebestuur de scholen in onze gemeente ondersteunen in hun maatschappelijke taak om effectief aan iedere leerling gelijke kansen te bieden. Meer concreet subsidiëren we projecten die:

  • kwetsbare leerlingen en hun ouders (vanaf jonge leeftijd) ondersteunen om de gelijke onderwijskansen die worden aangeboden ten volle te kunnen benutten, opdat een succesvolle schoolcarrière mogelijk wordt;
  • een sociaal onderwijsbeleid op de school helpen uitbouwen, met oog voor armoede en sociale uitsluiting;
  • een stimulerende leeromgeving creëren in en rond de school, met kansen om informeel en sociaal te leren (brede school).

Voor wie?

Alle scholen in onze gemeente kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Voorwaarden?

Scholen moeten innovatief willen werken rond armoede, sociale uitsluiting, ouderbetrokkenheid, kleuterparticipatie, spijbelpreventie, moeilijk schoolbare jongeren, kwetsbare leerlingen, brede school of taalbeleid op school. De concrete voorwaarden staan vermeld in de projectoproepen.

Hoe?

We verspreiden de projectoproepen (telkens rond een specifiek thema, gerelateerd aan gelijke onderwijskansen) via e-mail aan de schooldirecties en via de gemeentelijke communicatiekanalen. Scholen hebben verschillende maanden de tijd om hierop in te tekenen.

Hoe verder?

Beoordeling van de subsidieaanvraag

De subsidieaanvraag wordt beoordeeld door een commissie van gemeentelijke administratie en experten. Daarna wordt ze ter goedkeuring voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.

Uitbetaling van de subsidies

Het bedrag van de subsidie wordt, na goedkeuring, gestort op de schoolrekening. Indien projecten van meerdere scholen worden geselecteerd, worden de middelen verdeeld over de scholen. Deze verdeling gebeurt op basis van aantal leerlingen, SES-kenmerken van de leerlingenpopulatie en projectdoelstellingen.

Communicatie over de gesubsidieerde projecten

Scholen die subsidies ontvangen in het kader van dit subsidiereglement, nemen deel aan de intervisiemomenten die het gemeentebestuur organiseert rond gelijke onderwijskansen. Ze delen hun ervaringen ook op het Mols Onderwijs Platform.

Bijlagen

Adres
Jakob Smitslaan 24 , 2400 Mol
Tel.
Website