Socio-culturele verenigingen

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een subsidiebedrag om de cultuurverenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad te ondersteunen. De verdeling van die subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem.

70% van de subsidies gaat naar de ‘Basiswerking’ van de verenigingen. De punten hiervoor worden toegekend op basis van volgende criteria:

 • Behoort de vereniging tot de deelraad Amateurkunsten of tot de deelraden Socio-cultureel of Toerisme? En binnen de deelraad Amateurkunsten: beoefent de vereniging ‘Podiumkunsten’ of werkt ze ‘Beeldend of audiovisueel’?
 • Heeft de vereniging een kleine, middelgrote of grote werking?
 • Heeft de Amateurkunstenvereniging een afzonderlijke jeugdwerking, organiseert ze extra opvoeringen/toonmomenten en/of maakt ze audiovisuele producties?

Daarnaast wordt 30% van de subsidies voorbehouden voor ‘Bijzondere werking’, activiteiten en acties die het gemeentebestuur belangrijk vindt om te stimuleren in de werking van verenigingen. Hierbij kunnen punten verzameld worden voor:

 • Het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad
 • Vorming voor bestuursleden
 • Professionele begeleiding van activiteiten
 • Samenwerking tussen verenigingen en/of met gemeentediensten/cultuurraad/cultureel ambassadeurs/lokale kunstenaars
 • Acties/activiteiten rond erfgoed (door niet-erfgoedverenigingen)
 • Schenken van het archief van de verenigingen aan het gemeentelijk archief
 • Bijzondere aandacht voor maatschappelijke kwetsbare groepen
 • Bijzondere werking die niet in het reglement aan bod komt

Voor wie?

Voor alle niet-professionele, niet-commerciële verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad.

Voorwaarden?

 • De vereniging en activiteiten mogen geen andere toelage ontvangen van het gemeentebestuur.
 • De vereniging moet een autonoom bestuur hebben dat minimum 2 bestuursvergaderingen houdt en bestaat uit minimum 3 bestuursleden waarvan maximum 2 familieleden tot in de 3e graad.
 • De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met de UiTPAS en vermeldt dit in haar communicatiekanalen.
 • Puur commerciële, discriminerende en politieke activiteiten, evenals activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor subsidies.

Hoe?

 • Voor 1 december ontvangen de verenigingen die in aanmerking komen voor subsidies een aanvraagformulier en inlichtingenfiche.
 • Voor 15 januari moeten ze beide formulieren ingevuld en ondertekend bezorgen aan de administratie cultuur, door een afgifte tegen ontvangstbewijs of door een aangetekende zending.

Hoe verder?

 1. De ingeleverde aanvraagformulieren en inlichtingenfiches worden gecontroleerd en berekenen het puntentotaal.
 2. We vragen eventueel bewijsstukken op bij de verenigingen.
 3. We bespreken eventuele probleemdossiers en/of betwistingen met de voorzitters van de cultuur- en deelraden.
 4. We berekenen de punten en de corresponderende bedragen.
 5. De Koepel van de gemeentelijke cultuurraad geeft advies over de berekening.
 6. Het college van burgemeester en schepenen legt de subsidieverdeling definitief vast.
 7. We sturen de verenigingen een brief met het subsidiebedrag.
 8. De dienst financiën verwerkt de uitbetaling van de subsidies.
Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Website