Subsidie jeugdwerkinfrastructuur

Vul online aanvraagformulier in

Wat?

Deze subsidie is voor Molse jeugdinitiatieven die hiermee hun jeugdwerkinfrastructuur (lokalen, directe omgeving, materiaalcontainers en bewegwijzering) in onze gemeente brandveilig maken, functioneel verbeteren of onderhoudswerken uitvoeren die grote schade aan de infrastructuur voorkomen of de veiligheid van de leden beter waarborgen.

Elk jeugdwerkinitiatief kan meerdere aanvragen indienen over een periode van drie jaar.  Het totale subsidiebedrag per jeugdwerkinitiatief over 3 jaar kan nooit meer bedragen dan 75% van de onkosten met een maximum van 7.500 euro.  De subsidiëring van een uitgevoerd werk kan maximaal éénmaal aangevraagd worden.

Voor wie?

Molse jeugdinitiatieven.

Voorwaarden?

Het lokaal van het jeugdwerkinitiatief moet gevestigd en moet werkzaam zijn in onze gemeente.

Alle noodzakelijke werken in het kader van brandveiligheid zijn prioritair. Uitzonderlijk kunnen dringende infrastructuurwerken worden gesubsidieerd nog voor de brandveiligheidswerken en elektriciteitswerken werden afgerond, indien de werken noodzakelijk zijn om de veiligheid van de leden te kunnen blijven verzekeren.

Gasvuren, kookplaten, fornuizen moeten vast verankerd worden in de keuken van een jeugdlokaal om in aanmerking te komen voor subsidie.

Verplichtingen

  • Verplichte deelname aan controles aangeboden door het gemeentebestuur;
  • Verplicht jaarlijks bijwonen van het brandveiligheidsgesprek door hoofd- en lokaalverantwoordelijke(n);
  • Verplicht alle brandveiligheids- en elektriciteitswerken uit te voeren op basis van verslagen van de lokale brandweer en een externe firma bevoegd voor elektriciteitsmaterie.

Hoe?

Vul online aanvraagformulier in

  • Bezorg het aanvraagformulier aan jeugd en sport voor 1 november
  • Bezorg jeugd en sport alle gevraagde inlichtingen en documenten

Hoe verder?

Alle aanvragen leggen we ter advies voor aan de jeugdraad op basis van een gemotiveerd verslag van jeugd en sport. Daarna leggen we het dossier voor aan het college van burgemeester en schepenen.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Welkom zonder afspraak: 9 tot 12 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur