Naar inhoud
Gemeente Mol

Socio-culturele verenigingen, subsidies

Wat?

Het gemeentebestuur voorziet jaarlijks een subsidiebedrag waarmee het de cultuurverenigingen ondersteunt die aangesloten zijn bij de cultuurraad. De verdeling van die subsidies gebeurt op basis van een puntensysteem.

70% van de subsidies gaat naar de ‘Basiswerking’ van de verenigingen. De punten hiervoor worden toegekend op basis van volgende criteria:

 • Behoort de vereniging tot de deelraad Amateurkunsten of tot de deelraden Socio-cultureel of Toerisme? En binnen de deelraad Amateurkunsten: beoefent de vereniging ‘Podiumkunsten’ of werkt ze ‘Beeldend of audiovisueel’?
 • Heeft de vereniging een kleine, middelgrote of grote werking?
 • Heeft de Amateurkunstenvereniging een afzonderlijke jeugdwerking, organiseert ze extra opvoeringen/toonmomenten en/of maakt ze audiovisuele producties?

Daarnaast wordt 30% van de subsidies voorbehouden voor ‘Bijzondere werking’, activiteiten en acties die het gemeentebestuur belangrijk vindt om te stimuleren in de werking van verenigingen. Hierbij kunnen punten verzameld worden voor:

 • Het bijwonen van de vergaderingen van de cultuurraad
 • Vorming voor bestuursleden
 • Professionele begeleiding van activiteiten
 • Samenwerking tussen verenigingen en/of met gemeentediensten/cultuurraad/cultureel ambassadeurs/lokale kunstenaars
 • Acties/activiteiten rond erfgoed (door niet-erfgoedverenigingen)
 • Schenken van het archief van de verenigingen aan het gemeentelijk archief
 • Bijzondere aandacht voor maatschappelijke kwetsbare groepen
 • Bijzondere werking die niet in het reglement aan bod komt

Voor wie?

Voor alle niet-professionele, niet-commerciële verenigingen die aangesloten zijn bij de cultuurraad.

Voorwaarden?

 • De vereniging en activiteiten mogen langs geen andere weg betoelaagd worden door het gemeentebestuur.
 • De vereniging moet een autonoom bestuur hebben dat minimum 2 bestuursvergaderingen houdt en bestaat uit minimum 3 bestuursleden waarvan maximum 2 familieleden tot in de 3e graad.
 • De vereniging heeft een samenwerkingsovereenkomst met de dienst Samenlevingsopbouw over de vrijetijdscheque, aanvaardt de vrijetijdscheque als betaalmiddel en vermeldt dit in haar communicatiekanalen.
 • Puur commerciële, discriminerende en politieke activiteiten, evenals activiteiten die indruisen tegen de openbare orde en de goede zeden komen niet in aanmerking voor subsidies.

Hoe aanvragen?

 • Voor 1 december stuurt de administratie cultuur een aanvraagformulier en inlichtingenfiche naar de verenigingen die in aanmerking komen voor subsidies.
 • Voor 15 januari moeten beide formulieren ingevuld en ondertekend terugbezorgd worden aan de administratie cultuur, door een afgifte tegen ontvangstbewijs of door een aangetekende zending.

Kostprijs?

Gratis.

Afhandeling?

 1. De ingeleverde aanvraagformulieren en inlichtingenfiches worden gecontroleerd door de administratie cultuur, waar ook het puntentotaal wordt berekend.
 2. De administratie cultuur vraagt eventueel bewijsstukken op bij de verenigingen.
 3. Eventuele probleemdossiers en/of betwistingen worden besproken met de voorzitters van de cultuur- en deelraden.
 4. De punten en de corresponderende bedragen worden berekend.
 5. De Koepel van de gemeentelijke cultuurraad geeft advies over de berekening.
 6. Het college van burgemeester en schepenen legt de subsidieverdeling definitief vast.
 7. De administratie stuurt de rechthebbende verenigingen een schrijven met de vermelding van het subsidiebedrag.
 8. De dienst financiën verwerkt de uitbetaling van de subsidies.