Rioleringsproject Sint-Apollonialaan

Aangepast op: woensdag 6 december 2023 om 9.13 uur

Omschrijving

Verschillende redenen maken dit rioleringsproject noodzakelijk. Zo bestaat het project uit twee grote onderdelen. Omwille van de technische verwevenheid van beide projecten, gebeurt de uitvoering gebundeld.

1. Vernieuwing pompstation in Boeretangsedreef en aangepast tracé voor persleiding

Het eerste deelproject omvat de vernieuwing en uitbreiding van het pompstation van Aquafin in de Boeretangsedreef. Dit pompstation leidt al het afvalwater van Achterbos en Sluis via een persleiding naar het waterzuiveringsstation in de Borgerhoutsendijk.

Naast de vernieuwing van het pompstation is een nieuwe, grotere persleiding volgens een aangepast tracé noodzakelijk. Dit tracé loopt vanuit de Boeretangsedreef via de Peperstraat, Goorstraat, Sint-Apollonialaan en de Postelarenweg (richting Tortelstraat).

2. Nieuw rioolstelsel in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg

Op dit moment ligt in de Sint-Apollonialaan, Sterrenstraat en Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) nog een oude riolering in de bermen en onder de bomen. Het afvalwater en regenwater wordt er met één rioleringsbuis afgevoerd richting het waterzuiveringsstation.

De oude riolering moet vervangen worden door een nieuw gescheiden rioolstelsel. Het afvalwater wordt in aparte buizen verzameld en vervolgens afgevoerd naar het waterzuiveringsstation. Het regenwater van de woningen en de wegverhardingen wordt in andere grotere buizen verzameld en naar de Millegemloop (oude Waterbroekloop) geleid. Ter hoogte van de Millegemloop wordt een nieuw bufferbekken aangelegd dat het regenwater vertraagd loost in de Millegemloop.

Fietspaden Sint-Apollonialaan

De vernieuwing van de riolering biedt een uitstekende kans voor een bovengrondse heraanleg van de Sint-Apollonialaan en de Sterrenstraat. Op dit moment is de Sint-Apollonialaan alleen voorzien van vrijliggende fietspaden in de richting van het Centrum. In de andere richting rijden de fietsers op de rijbaan. Aangezien de Sint-Apollonialaan een belangrijke fietsverbinding vormt tussen Achterbos en het Centrum investeren we fors in fietsveiligheid.

Vrijliggende fietspaden aan beide zijdes

De heraanleg voorziet vrijliggende fietspaden aan beide zijdes over de volledige lengte van de Sint-Apollonialaan. Tussen het fietspad en de rijbaan komen waar mogelijk bomen of een haag. De ruimte is onvoldoende breed om overal fietspaden, bomen én rijbaan te voorzien. Om de snelheid te drukken, kiezen we voor een smallere rijbaan met boordkanten.

Voetpad voor ambachtenzone

Naast de vrijliggende fietspaden leggen we ook een voetpad aan tussen de Ambachtsstraat en de Nijverheidsstraat. Dit voetpad garandeert een veilige ontsluiting voor voetgangers van de ambachtenzone van en naar het openbaar vervoer.

Vernieuwing rijbaan en bestaande fietspaden Postelarenweg (tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat)

We maken van de werken gebruik om de bestaande rijbaan en de fietspaden langs de Postelarenweg (deel tussen Sint-Apollonialaan en Tortelstraat) te vernieuwen. Op een later tijdstip komen de fietspaden tussen Tortelstraat en De Rooy aan bod.

Aandacht voor verkeersveiligheid

Naast de komst van fietspaden, verhoogt de heraanleg nog op andere vlakken de verkeersveiligheid. Zo gebeurt de heraanleg van de kruispunten met het oog op maximale veiligheid van de zwakke weggebruikers.

Compacte kruispunten

Concreet betekent dit dat alle kruispunten compacter worden en een beter zicht geven op overstekende fietsers en voetgangers. Dat geldt vooral voor de kruispunten Achterbos – Sint-Apollonialaan en Sint-Apollonialaan – Postelarenweg.

Bypass De Rooy – Sint-Apollonialaan

Het kruispuntencomplex De Rooy - Sint-Apollonialaan - Bruggeske wordt eenvoudiger. Zo verdwijnt de bypass tussen De Rooy en de Sint-Apollonialaan. Het aantal mogelijke conflictpunten herleiden we zo van drie naar één.

Veiliger kruispunt spooroverweg Sint-Apollonialaan

De heraanleg van de Sint-Apollonialaan biedt meteen ook de kans om het kruispunt Keirlandse Zillen – Sint-Apollonialaan – Nijverheidsstraat te herbekijken. Ook hier focussen we op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruikers met duidelijke fietsoversteken en zebrapaden.

Betere doorstroming West-circulatie

In het nieuwe ontwerp zal de as Keirlandse Zillen – Nijverheidsstraat maximale doorstroming krijgen. Deze as maakt deel uit van de West-circulatie. Deze West-circulatie verbindt de Turnhoutsebaan met de Martelarenstraat en moet het doorgaand verkeer zoveel mogelijk uit het Centrum houden. De Sint-Apollonialaan blijft ter hoogte van dit kruispunt dus niet langer de hoofdas. De voorrang aan rechts ter hoogte van dit kruispunt blijft niet langer behouden.

Bijlagen