Renteloze lening cultuur-, jeugd- en sportsector

Wat?

Het gemeentebestuur verleent renteloze leningen aan cultuur-, jeugd- en sportverenigingen om ze te ondersteunen bij bouwen van en/of verbouwingswerken aan infrastructuur of de aankoop van gebouwen en/of gronden. De lening kan maximaal 50% bedragen van de werkelijke kosten, met een minimum van 7.500 euro en een maximum van 100.000 euro. De vereniging moet het volledige ontleende bedrag binnen een termijn van maximaal 10 jaar terugbetalen.

Voor wie?

De renteloze lening kan enkel aangegaan worden door culturele verenigingen, jeugdverenigingen of sportverenigingen:

  • die zijn aangesloten bij de culturele raad, jeugdraad of sportraad van het gemeentebestuur en
  • die een rechtspersoon vormen en
  • die het maatschappelijk doel, zoals vastgesteld in haar statuten, minstens vijf jaar voorafgaand aan de aanvraag op actieve wijze uitvoeren in onze gemeente en
  • uitgezonderd de verenigingen met handelsdoeleinden of politieke doeleinden.

Jeugdverenigingen moeten bovendien in het voorbije jaar een basistoelage A1-A7 van de gemeente ontvangen hebben.

Voorwaarden?

Algemeen

  • De vereniging moet aantonen dat zij behoefte heeft aan een renteloze lening en de aankoop of de werken niet met eigen middelen kan financieren.
  • De lening moet gebruikt worden voor de financiering van bouw- of verbouwingswerken of voor de aankoop van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de ontwikkeling van de activiteiten die behoren tot de normale werking van de vereniging.
  • Minimaal gedurende de dubbele looptijd van de terugbetalingstermijn van de renteloze lening, moet de grond of het lokaal waarvoor de lening is aangegaan hoofdzakelijk gebruikt worden voor de rechtstreekse werking van het lokaal cultuur-, jeugd- of sportbeleid.

Specifiek voor het bouwen van en verbouwingswerken aan infrastructuur moeten volgende voorwaarden cumulatief vervuld zijn:

  • De lening moet gebruikt worden voor de financiering van het bouwen of werken aan onroerende infrastructuur in onze gemeente die hoofdzakelijk gebruikt worden door de verenigingen;
  • De vereniging moet hetzij eigenaar zijn van de lokalen en de bijhorende grond, hetzij van een erfpacht of recht van opstal genieten voor de lokalen minimaal gedurende de dubbele looptijd van de terugbetalingstermijn.

Prijs?

De vereniging moet 85% van het volledige bedrag terug betalen. Er is geen rente verschuldigd. De vereniging staat in voor de kosten die verbonden zijn aan de waarborg, zoals bijvoorbeeld de notariskosten.

Meer informatie over de financiële procedure vind je in het reglement.

Hoe?

De vereniging bezorgt het aanvraagdossier, samen met het aanvraagformulier aan het college van burgemeester en schepenen.  Meer informatie over de inhoud van het aanvraagdossier kan je vinden in het reglement.

De vereniging dient de aanvraag in vóór 1 oktober om een renteloze lening te bekomen voor het daaropvolgend budgetjaar. Aanvragen die later worden ingediend dan 1 oktober worden behandeld in chronologische volgorde van de aanvraag. Er kan enkel nog een lening worden toegestaan voor zover er nog budget beschikbaar is. Als er geen budget meer beschikbaar is, wordt de aanvraag verschoven naar het volgende budgetjaar.

Hoe verder?

Het gemeentebestuur bekijkt alle dossiers die vóór 1 oktober werden ingediend en maakt een afweging aan de hand van een aantal voorwaarden opgenomen in het reglement. Daarna wordt het dossier voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen die de beslissing neemt om de renteloze lening goed te keuren. Na de goedkeuring sluit het college van burgemeester en schepenen een contract af met de vereniging dat de voorwaarden van de lening verduidelijkt.

Bijlagen

Adres
Molenhoekstraat 2 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten Nationale Feestdag
Morgen
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur