Realisatie groene sport-, speel- en ontmoetingspleintjes

Wat?

Het gemeentebestuur heeft de ambitie om in de gehuchten een aantal pleintjes om te vormen tot aantrekkelijke ‘groene sport-, spel- en ontmoetingspleintjes’. We proberen jaarlijks een tweetal pleintjes opnieuw in te richten. De verschillende doelgroepen uit de buurt, zoals kinderen, jongeren maar zeker ook senioren krijgen de kans om hun mening en ideeën te geven.

LEADER-project 'Groene Ontmoetingsruimten in Mol' met steun van het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling.

Voorwaarden?

Stappenplan als leidraad

De realisatie van de ‘groene sport-, spel- en ontmoetingspleintjes’ vraagt betrokkenheid van verschillende gemeentelijke diensten, maar ook van buurtbewoners, kinderen, jongeren,… Bovendien verschillen de belangen sterk per gehucht, wijk of pleintje. Daarom ontwikkelden we een 12-stappen-plan dat als rode draad is om te bepalen welke pleintjes aangepakt zullen worden en hoe we daarbij tewerk gaan:

 1. Suggestie voor herinrichting plein
 2. Interne vergadering met de gemeentelijke kerngroep speelruimte. Hierin is een vertegenwoordiging aanwezig van verschillende diensten: groen, openbaar domein, jeugd & sport, samenlevingsopbouw. Tijdens dit overleg bekijken we de locatie, oppervlakte, geschiedenis, problemen, budgetten,… voor het plein. We bekijken de mogelijkheden, kansen,… en maken afspraak voor de participatie met de buurt.
 3. We organiseren een inspraakmoment voor volwassenen in de buurt.
 4. We organiseren een inspraakmoment voor volwassenen.
 5. Bij grote projecten voorzien we ook online participatie.
 6. Op basis van de ideeën en suggesties uit de inspraakmomenten, maken we een verslag op met ontwerprichtlijnen.
 7. Daarna gaat de ontwerper aan de slag.
 8. Wanneer het ontwerpplan klaar is, bespreken we dit op de kerngroep speelruimte. We checken het ontwerp af met de ontwerprichtlijnen, het budget, onderhoud,…
 9. Nadien stellen we dit voor aan de betrokken partijen uit de inspraakmomenten. Iedereen krijgt de kans om z’n mening te geven.
 10. We sturen het ontwerp bij waar nodig.
 11. Het finale ontwerp wordt goedgekeurd en we maken een uitvoeringsplan op.
 12. Het ontwerp wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.
 13. Na goedkeuring door het college van burgemeester en schepenen, starten we met de uitvoering van de werken.

Bij elke fase in dit stappenplan zorgen we voor duidelijke en transparante communicatie naar onze inwoners en de rechtstreeks betrokken partijen.

Hoe?

Ken jij een pleintje in je buurt dat opgefrist mag worden tot een groen sport-, spel- en ontmoetingsplek? Laat het ons weten.

Hoe verder?

Wanneer komt een pleintje uit jouw buurt in aanmerking

Bij elke vraag die we ontvangen, houden we rekening met:

 • de budgetten
 • de haalbaarheid
 • de lopende projecten
 • de aanwezigheid van andere sport-, spel- of ontmoetingsruimtes
 • de wensen van de inwoners

We pakken jaarlijks maximum twee terreinen aan.

De kerngroep bekijkt jaarlijks welke terreinen mogelijk in aanmerking komen. We houden hierbij rekening met de vragen van onze inwoners, anderzijds met de screening van de afdeling jeugd en sport die actief op zoek gaat naar potentieel nieuwe terreinen.

Wanneer blijkt dat de realisatie van een  terrein in een bepaald gehucht of een specifieke wijk een absolute meerwaarde kan betekenen, nemen we het op in de overkoepelende tweejarenplanning.

Adres
Sporthal Den Uyt Rode-Kruislaan 20 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Afspraak: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur
Welkom zonder afspraak: 13.30 tot 16 uur
Morgen
Afspraak: 9 tot 12 uur
Telefonisch: 9 tot 12 uur & 13.30 tot 16 uur