Naar inhoud
Gemeente Mol

Publiciteitsborden, tijdelijke

Wat?

Wanneer je een activiteit wil kenbaar maken met zelf gemaakte reclameborden of affiches die je langs de openbare weg plaatst, moet je toestemming krijgen van de wegbeheerder. Enkel activiteiten die in onze politiezone (Balen-Dessel-Mol) plaatsvinden, kunnen een toelating krijgen.

Wat valt niet onder de regelgeving van plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden:

Voor wie?

Inwoners van onze gemeente die tijdelijke publiciteitsborden willen plaatsen zichtbaar vanaf de openbare weg, zijn verplicht een aanvraag in te dienen.

Voorwaarden?

Bij het plaatsen van tijdelijke publiciteitsborden moet je rekening houden met de volgende voorwaarden:

 • de tekst op de borden mag uitsluitend betrekking hebben op het evenement;
 • op de borden moet de naam en adres van de verantwoordelijke uitgever (dit moet een fysiek persoon zijn) vermeld worden.
 • de oppervlakte van de borden mag maximaal 3 m² bedragen langs gemeentewegen.
 • de affiches mogen niet op wit papier worden afgedrukt.
 • de borden moeten op afzonderlijke steun worden aangebracht en mogen in geen geval aan bomen, verkeersborden en verlichtingspalen of andere openbare goederen bevestigd worden.
 • het vrij zicht op de weg en op de signalisatie mag niet worden belemmerd. Inzake kleuren en de helderheid, de verkeersveiligheid en de zichtbaarheid, is het verboden inrichting aan te brengen die de bestuurders verblinden of misleiden, die geheel of gedeeltelijk verkeerstekens voorstellen of nabootsen, die van op enige afstand met deze tekens verward kunnen worden of die op enige andere wijze de doelmatigheid van reglementaire tekens aantasten.
 • de borden mogen de weggebruikers of voetgangers niet hinderen.
 • er moeten voldoende maatregelen genomen worden om de borden ook bij slechte weersomstandigheden in goede staat te behouden en de veiligheid te verzekeren.
 • de borden mogen niet geplaatst worden op rondepunten en in de bermen tussen de rijweg en het fietspad;
 • de borden mogen niet zichtbaar zijn vanaf de Zuiderring.
 • indien borden op privé domein worden geplaatst moet naast de gemeentelijke vergunning ook toestemming zijn verkregen van de eigenaar.

Indien er een vergunning wordt afgeleverd mogen de borden 14 dagen voor het evenement tot drie dagen erna geplaatst worden.

Verkiezingsaffiches vallen niet onder dezelfde regelgeving. Hiervoor geldt andere wetgeving.

Afhandeling?

Fase

Wie?

Wat?

Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)

1. Aanvraag

Organisator

Evenement ingeven in de Evenementenkluis

ten laatste 2 maanden voor het evenement

2. Controle

Verkeersdienst

Controleert of de aanvraag volledig en correct is ingevuld.

3. Advies AWV toegekomen of enkel aanvraag gemeentewegen

Verkeersdienst

Agendeert aanvraag op het college van burgemeester en schepenen

1 maand

4. Beslissing

Verkeersdienst

Maakt beslissing over aan aanvrager

2 maanden

5. Controle

Technische dienst

Controleert of de borden langs de openbare weg vergund zijn

permanent

Reglement

 • KB van 01.12.1975
  • Art 27.05.03: het is verboden op de openbare weg reclamevoertuigen langer dan drie uur na elkaar te laten parkeren
  • Art. 80.2: het is verboden op de openbare weg reclameborden, uithangborden of andere inrichtingen aan te brengen die de bestuurder verblinden, die hun in dwaling brengen, die zij het ook maar gedeeltelijk verkeerborden voorstellen of nabootsen, die van ver met deze verkeersborden worden verward, of die op enige andere wijze de doelmatigheid van de reglementaire verkeersborden verminderen.