Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolcode

Wat?

De secundaire scholen in onze gemeente ondertekenden ‘de schoolcode’. Dit document met concrete actiepunten is het resultaat van de vruchtbare en positieve samenwerking tussen Vierdewereld bewegingen, Molse scholen, CLB's, OCMW en dienst samenlevingsopbouw. Bedoeling is allereerst te zorgen voor betaalbare schoolrekeningen voor iedereen. Daarnaast willen de scholen de communicatie met kansarme ouders verbeteren. Ook engageren de scholen zich om voor hun leerkrachten vorming te voorzien zodat ze de achtergronden van kansarmoede beter begrijpen. Dit project wordt gecoördineerd door de dienst samenlevingsopbouw en onderwijs.

Vele scholen in onze gemeente leverden al inspanningen voor kansarme leerlingen. Bedoeling van de schoolcode is om de aandachtspunten in de verschillende scholen met elkaar te vergelijken en op elkaar af te stemmen. Alle partijen – kansarmen, scholen, OCMW, … - zijn overtuigd van elkaars goede bedoelingen. Dankzij dit onderlinge vertrouwen hebben we goede hoop dat elke school vanuit zijn eigenheid nog betere resultaten zal boeken.

Schoolrekening

Een hoge schoolrekening betekent voor kansarme gezinnen een extra handicap. Terwijl het onderwijs juist extra kansen moet bieden aan deze kinderen, vormen niet-betaalbare schoolrekeningen voor hen nog eens een extra nadeel. Essentieel is dat de schoolcode het aanbod van scholen - zoals educatieve daguitstappen - niet wil uithollen of verschralen. Integendeel zelfs, deze pedagogische rijkdom is net voor kansarme leerlingen essentieel. De school moet zich wel engageren dat er een evenwicht is tussen de kostprijs en de educatieve kwaliteit. Dit geldt ook voor andere schoolmaterialen en leerboeken.

Ook engageren de scholen zich in de code om bij aanvang van het schooljaar een overzicht te bieden van de verwachte kosten voor het komende jaar. Daarnaast moeten de ouders de kans krijgen om de kosten gespreid te betalen zodat de financiële druk over het hele schooljaar verspreid wordt. Tenslotte engageren de scholen zich om niemand uit te sluiten bij een activiteit wanneer de financiële bijdrage niet kan betaald worden. Dure activiteiten worden beperkt. Wanneer dit niet kan, moet de school op zoek gaan naar andere financiële middelen om de kostprijs te drukken.

Communicatie en overleg

Een tweede aandachtspunt van de schoolcode is de relatie tussen school, kinderen en ouders. Zo streven alle partijen naar een open communicatie. In de schoolcode staat op dit vlak een aantal concrete afspraken. Een herinnering aan een onbetaalde rekening bijvoorbeeld, mag nooit via de leerling verlopen, maar moet rechtstreeks aan de ouders worden meegedeeld.

Verder moet het schoolreglement duidelijk vermelden welke procedure er geldt bij betalingsmoeilijkheden. Ook moet er op school een vertrouwenspersoon aangesteld worden waar ouders en OCMW steeds terechtkunnen. Eventuele gezinsproblemen moeten door de school steeds respectvol en met de hoogste discretie behandeld worden.

Vorming

Een laatste pijler van de schoolcode is ‘vorming’. Zo engageren de scholen zich om voor hun leerkrachten vorming te voorzien over ‘kansarmoede’. Vele problemen tussen ouders en de school ontstaan door wederzijds onbegrip. Zo wordt angst voor de school door de leerkrachten soms foutief geïnterpreteerd als desinteresse of onbeschoft. Vorming kan op dit vlak heel wat misverstanden van de baan helpen. Leerkrachten hebben dan de juiste kennis om signalen van ouders en kinderen juist te interpreteren.

De dienst samenlevingsopbouw komt tegemoet aan vragen van scholen. Er zijn de afgelopen schooljaren verschillende workshops doorgegeaan:

  • Optimaliseren van de Molse schoolcode
  • Kwalitatief inschrijvingsbeleid
  • Communicatie tussen scholen en ouders
  • Werking van de dienst algemeen maatschappelijk werk

Volgende workshops staan nog gepland:

  • Werken met ervaringsdeskundigheid
  • Moeilijke gesprekken voeren, hoe begin ik hieraan?
  • Herschrijven van schriftelijke communicatie
  • Werken met een solidariteitsfonds
  • Verhogen van cultuurparticipatie

Naleven van de schoolcode
De schoolcode is iets waaraan men zich moet houden. Indien wij merken dat scholen zich niet houden aan de vooropgestelde afspaken kunnen wij terecht bij de dienst samenlevingsopbouw. De dienst samenlevingsopbouw is verantwoordelijk voor het naleven van de schoolcode.

Meer info

Tine Vreys, Dienst samenlevingsopbouw, 014 33 16 19, Tine.vreys@dsomol.be