Naar inhoud
Gemeente Mol

Netheidsverantwoordelijken, vrijwilliger

Wat?

Het gemeentebestuur is voortdurend op zoek naar individuen en verenigingen die zich willen engageren om samen het probleem van het zwerfvuil aan te pakken. Met het project netheidsverantwoordelijken doen we via een beloningssysteem een beroep op zowel de individuele burger, verenigingen als scholen om de zwerfvuilproblematiek aan te pakken. Het is de bedoeling dat je je als burger of vereniging engageert om drie keer per jaar zwerfvuil te rapen in vooraf afgesproken straten. Je verzamelt het afval op een afgesproken plaats waarna onze gemeentedienst het daar ophaalt.

In de afgelopen jaren is de hoeveelheid zwerfvuil toegenomen. Meer en meer burgers ergeren zich hieraan. Zwerfvuil wordt aanzien als één van de meest storende elementen in de directe leefomgeving. Als toeristisch centrum is een propere omgeving voor onze gemeente van groot belang. Vaak duurt het ettelijke jaren vooraleer zwerfvuil uit het milieu verdwijnt.

Naast de vele inspanningen die het gemeentebestuur levert om het probleem te bestrijden, willen we met dit project ook de burger responsabiliseren voor het probleem.  

Voor wie?

Individuele burgers, verenigingen, groepen, scholen,… die wonen in Mol

Voorwaarden?

  • Het project geldt voor alle straten in onze gemeente, met uitzondering een gedeelte van de straten in het Centrum. Hiervoor voorziet het gemeentebestuur een eigen regeling zodat er in een gedeelte van de straten van het Centrum continu zwerfafval wordt ingezameld.
  • De afstand waarlangs je zwerfvuil inzamelt moet minimum 500 meter bedragen. Voor verenigingen of scholen gaat het vaak om een meervoud. Hun financiële beloning hangt rechtstreeks af van het aantal kilometer straat dat wordt proper gehouden.
  • Elke deelnemende vereniging of individuele burger gaat het engagement aan om minstens drie keer per jaar het zwerfvuil op te ruimen in de opgegeven straten of de omgeving.
  • Het gemeentebestuur sluit voor elke individuele vrijwilliger een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid af. Verenigingen sluiten zelf een verzekering af voor hun vrijwilligers.

Hoe aanvragen?

Vooraleer je aanmeldt, neem je best contact op met de milieudienst om te bespreken welke straten je nog voor je rekening kan nemen. Inmiddels worden al 75 procent van de straten proper gehouden door de netheidsverantwoordelijken. Vervolgens vul je een e-formulier in om je definitief in te schrijven.

Als je je uiteindelijk wilt inschrijven, vul je het e-formulier in op onze website. Je vult je contactgegevens In. De milieudienst bekijkt welke straten nog niet opgeruimd worden en leggen een aantal mogelijkheden voor. Je beslist daarna zelf of je de opruiming op die plaats wil doen.

Kostprijs?

Een individuele burger engageert zich om minimaal  drie keer per jaar in een straat of wijk zwerfvuil te ruimen. In ruil voor de inzet nodigen we alle vrijwilligers jaarlijks uit voor een hapje en een drankje. Bij die gelegenheid krijgt iedereen een cadeaubon van 20 euro per rondgang.

Voor verenigingen, scholen, wijkcomités of andere groepen uit de gemeente Mol geldt een andere regeling. Als een vereniging meedoet,  is het de bedoeling dat ze minstens drie keer per jaar zwerfvuil ruimt. In ruil daarvoor krijgt de vereniging een bedrag afhankelijk van de lengte van het traject. De vergoeding bedraagt 30 euro per rondgang.  Ook de deelnemende organisaties (maximum drie personen) zijn welkom op de jaarlijkse samenkomst.

Afhandeling?

  1. De milieudienst kijkt de aanvraag na en adviseert het college van burgemeester en schepenen
  2. Het college van burgemeester en schepenen beslist.