Naar inhoud
Gemeente Mol

Natuurvereniging, subsidie aankoop grond

Wat?

Het gemeentebestuur geeft aan natuurverenigingen subsidies voor het aankopen van gronden voor het inrichten en beheren van natuurgebieden. Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van het leefmilieu. Aangezien onze gemeente rijk is aan halfnatuurlijke landschappen heeft het gemeentebestuur een duurzame stimulans ondernomen om waardevolle natuurterreinen blijvend te beschermen. De aankoop van natuurterreinen, met de daaraan verbonden beschermings- en beheersmaatregelen, is een eenvoudige en efficiënte manier om waardevolle natuur te beschermen en van een duurzaam beheer te voorzien.

De subsidie bedraagt maximaal 20 procent van de aankoopprijs, kosten inbegrepen.

Voor wie?

 • vzw Natuurpunt
 • Elke plaatselijke natuurvereniging die aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zie het subsidiereglement in de bijlage voor de voorwaarden.

Voorwaarden?

Om voor subsidie in aanmerking te komen, moet de plaatselijke natuurvereniging aan een aantal voorwaarden voldoen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

 • De vereniging moet op de datum van de aankoopakte rechtspersoonlijkheid bezitten (vzw-structuur) en voldoen aan alle wettelijke verplichtingen in het kader van de wet van 27 juni 1921.
 • De bescherming van natuur en leefmilieu moet als doelstelling omschreven zijn in de statuten van de vereniging. De vereniging moet, door voorlegging van een activiteitenverslag of enig ander stuk, bewijzen dat zij deze doelstelling nastreven met het oog op het collectief belang.
 • De vereniging moet haar ervaring op het vlak van natuurbeheer aantonen. Zij moet het bewijs leveren dat zij vóór de datum van de aankoopakte al meerdere natuurgebieden in eigendom of beheer had.

De uitgebreide voorwaarden vind je in het subsidiereglement.

Hoe aanvragen?

De aanvraag tot het bekomen van een subsidie voor de aankoop van gronden moet ingediend worden bij het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag moet vergezeld zijn van:

 • een uittreksel uit het kadaster met de kadastrale omschrijving van de betreffende gronden
 • een kopie van het gewestplan waarop de betreffende gronden zijn aangeduid
 • een opgave van de oppervlakte en de aankoopsom inclusief kosten
 • een opgave van de geplande beheerswerken en alle mogelijke inlichtingen ter motivatie van de aankoop
 • melding van de wettelijke lasten die op het eigendom rusten (erfdienstbaarheid, pacht, jachtrecht,…)

Bij de aankoop van de gronden stelt de vereniging alle nodige bewijsstukken van de aankoop ter beschikking van het college van burgemeester en schepenen. De bestemming en het gebruik van de verworven gronden moet uitdrukkelijk in de aankoopakte omschreven worden.

Afhandeling?

 1. De milieudienst kijkt de aanvraag na en formuleert een advies naar het college van burgemeester en schepenen.
 2. Het college van burgemeester en schepenen neemt de beslissing.