Naar inhoud
Gemeente Mol

Kleinstedelijk Gebied Mol

Wat?

Het Kleinstedelijk Gebied Mol omvat tien samenhangende maar verschillende provinciale ruimtelijke uitvoeringsplannen (PRUP’s). Deze wijzigen het gewestplan en hebben dus rechtstreeks invloed op wat er met de betrokken grondpercelen mag en moet gebeuren.

Kleinstedelijk gebied

Eén van de PRUP’s gaat over het afbakenen van het kleinstedelijk gebied. Binnen dit gebied zal het gemeentebestuur een eerder stedelijk ruimtelijk ordeningsbeleid voeren. Het gebied buiten de afbakeningslijn zal worden behandeld als een meer landelijk gebied.

Woningen en industrie

Binnen het kleinstedelijk gebied voorziet het plan via afzonderlijke PRUP’s zones waar de komende decennia bijkomende woningen kunnen komen. In totaal gaat het om 600 extra woongelegenheden. Ook voor industriezone Berkebossen wordt een uitbreiding voorzien met ongeveer 26 hectare. Om het bedrijf Gheys Transport de kans te geven uit te breiden, voorzien de plannen een uitbreiding van 7 hectare.

Molderdijk en Markt

PRUP Molderdijk heeft als doelstelling de bestaande kleinhandelsfuncties in de omgeving van het kruispunt Molderdijk - Zuiderring juridisch vast te leggen.  De sportgronden van de instelling voor bijzondere jeugdzorg De Markt, gelegen langs de Nete in de Kleinendijk, worden in overeenstemming gebracht met het effectieve recreatieve gebruik binnen het PRUP De Markt.

Voor wie?

Alle inwoners.

Hoe aanvragen?

De PRUP’s zijn in te kijken op de dienst Ruimtelijke Ordening op de gemeente Mol.

Meer info

Ruimtelijke Planning, 014 33 08 34, joost.ouderits@gemeentemol.be