Naar inhoud
Gemeente Mol

Stamboomonderzoek

Wat?

Ben je op zoek naar je familiegeschiedenis of vraag je je af wie je grootouders waren? De dienst erfgoed biedt je een aantal hulpmiddelen aan om die personen terug te vinden zoals parochieregisters, burgerlijke stand en bevolkingsregisters. Deze gegevens kunnen nog aangevuld worden met informatie uit het oude archief (bijvoorbeeld schepenregisters, notariaat, ed).

Samen met de leden van de VZW Kamer voor Heemkunde zal het personeel van de dienst Erfgoed je graag op weg helpen bij je opzoekingen of je de gevraagde documenten verstrekken. Over welk uitgebreid aanbod onze dienst beschikt, eveneens over andere gemeenten, kan je vinden in:

Aanbod van bronnen uit Mol?

 1. Parochieregisters

De namen van je voorouders die teruggaan tot de tweede helft van de 16e eeuw kan je opzoeken in veiligheidskopieën van de parochieregisters van Mol, die net als hun inventaris in vrije bediening in de leeszaal staan.

Het houden van registers van dopen, huwelijken en overlijden werd door de kerkelijke wetgeving verplicht opgelegd in 1563. De originele registers worden bewaard in het Rijksarchief, maar het gemeentearchief stelt kopieën in boekvorm ter beschikking voor raadpleging.

Voor de geboorten gaat het om kopieën uit de periode 1586-1808 (1631-1660 ontbreekt), voor de huwelijken uit de periode 1627-1808 (1661-1702 ontbreekt) en voor de overlijdens uit de periode 1577-1808 (1621-1652, 1666-1677 en 1702-1735).

 1. Burgerlijke stand

In 1796 (Franse periode) werd de burgerlijke stand ingevoerd. Gemeenten werden verplicht akten van geboorte, huwelijk en overlijden op te maken. Deze akten werden opgemaakt in tweevoud: één exemplaar wordt neergelegd in het gemeentearchief (voor onze gemeenten worden de akten bewaard op de dienst burgerzaken, afdeling burgerlijke stand) en één exemplaar wordt neergelegd ter griffie van de rechtbank van eerste aanleg (en wordt na 100 jaar overgemaakt aan het Algemeen Rijksarchief).

Het gemeentearchief beschikt in de leeszaal over kopieën van akten van geboorten, huwelijken en overlijden voor de periode van 1798 tot 1913. De tienjaarlijkse tafels kunnen eveneens geraadpleegd worden. Er zijn ook praktische computerverwerkingen samengesteld die het opzoeken vergemakkelijken omdat zij een overzicht bieden van de hele 19e eeuw.

De geboorteaktes van minder dan 100 jaar geleden, de huwelijksaktes van minder dan 75 jaar geleden en de overlijdensaktes van minder dan 50 jaar geleden zijn niet vrij toegankelijk, uitgezonderd voor de betrokkene zelf, de echtgenote of echtgenoot, zijn wettelijk samenwonende, zijn wettelijke vertegenwoordiger en de bloedverwanten in op- en neergaande lijn.

 1. Bevolkingsregisters

  a) Raadpleegbaarheid van de bevolkingsregisters meer dan 120 jaar geleden afgesloten
  Je kan de bevolkingsregisters van onze gemeente digitaal raadplegen op de publiekscomputers in de leeszaal voor de periode van 1829-1890.

  b) Raadpleegbaarheid van de bevolkingsregisters minder dan 120 jaar geleden afgesloten
  De bevolkingsregisters die minder dan 120 jaar geleden afgesloten zijn, zijn niet vrij toegankelijk. Vanaf januari 2014 wordt er een wettelijk kader gecreëerd voor het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters voor genealogische, historische of wetenschappelijke doeleinden (Koninklijk Besluit tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 juli 1992 betreffende het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters en uit het vreemdelingenregister).

Voor de raadpleging van deze bevolkingsregisters werd volgende gemeentelijke procedure uitgewerkt:

Stap 1: Onderzoeksverklaring

De onderzoeker vult een onderzoeksverklaring in voor zijn aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel van het bevolkingsregister. Een toestemming kan enkel gegeven worden voor het vermelde onderzoek. Er wordt nooit toestemming gegeven om het volledige register te raadplegen. De onderzoeker moet daarvoor in een onderzoeksverklaring onder andere volgende gegevens opgeven:

 • Reden onderzoek: genealogisch of historisch/wetenschappelijke doeleinden
 • Beschrijving onderzoek
 • Al of niet verwerking in een publicatie

Stap 2: Toestemming vragen tot het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters

De toestemming tot het verkrijgen van informatie uit de bevolkingsregisters wordt gevraagd aan: (volgens de hiërarchie zoals aangegeven in het KB):

 • de betrokkene zelf als die nog in leven is
 • zijn of haar echtgenoot/echtgenote
 • zijn of haar kinderen

a. De onderzoeker kent de betrokkene, de echtgenoot/echtgenote of één van de kinderen.

De onderzoeker kan zelf toestemming vragen via de standaardbrief. Als de onderzoeker de toestemming verkrijgt dan worden er, na het voorleggen van de toestemming, uittreksels uit de bevolkingsregisters getrokken. Als de onderzoeker geen toestemming verkrijgt dan eindigt de procedure.

b. De onderzoeker kent de betrokkene niet.

Er wordt een administratieve procedure via de dienst bevolking opgestart. Zij gaan nakijken of er nog personen in leven zijn die toestemming kunnen geven voor het verkrijgen van een uittreksel uit de bevolkingsregisters. Hiervoor wordt een retributie aangerekend van 15 euro.

Indien er nog personen in leven zijn die toestemming kunnen geven worden hun gegevens doorgegeven aan de dienst erfgoed. De onderzoeker zorgt ervoor dat hij een gefrankeerde enveloppe met de standaardbrief om toestemming te vragen aan de dienst erfgoed bezorgt. De dienst erfgoed stuurt zijn brief naar de betrokkene of de persoon die toestemming kan geven. Als de onderzoeker toestemming krijgt dan worden het gevraagde uittreksel aan de onderzoeker bezorgt. Indien de onderzoeker geen toestemming krijgt van de afstammeling, eindigt de procedure.

Wanneer de dienst bevolking laat weten dat er geen afstammelingen meer zijn, kan er toestemming worden gevraagd aan het College van Burgemeester en Schepenen (CBS) op basis van de ingevulde onderzoeksverklaring.

 1. Alfabetische naamlijst

Er is een alfabetische naamlijst beschikbaar, met dank aan Frans Peeters die deze lijsten samengesteld heeft, die een goede basis kunnen zijn voor de zoektocht naar jouw familiegeschiedenis. Al raden wij aan om naast deze lijst steeds de originele aktes te raadplegen voor de controle van deze gegevens.

Bekijk hier de lijsten van:

Wanneer en hoe?

De raadpleging van de registers van de burgerlijke stand (geboorten, huwelijken en overlijden) is gratis. Dit kan enkel gebeuren op donderdag tussen 13.30 en 19 uur. De registers worden om 13.45 en 15.30 uur opgehaald bij de dienst bevolking. Je kan vooraf via mail archief@gemeentemol.be doorgeven welke aktes je wil raadplegen. Wij moeten dan wel over jouw toestemming van de rechtbank beschikken.

De bevolkingsregisters tot 1890 zijn vrij raadpleegbaar op de publiekscomputers in de leeszaal van het archief tijdens de openingsuren.

Voor de raadpleging van de bevolkingsregisters vanaf 1890 wordt verwezen naar bovenstaande procedure. De aanvragen worden individueel behandeld en afgesproken.

Hoe aanvragen?

Raadplegen van de registers is gratis. Voor de raadpleging van registers jonger dan 100 jaar, hebt je de toestemming nodig van de rechtbank van eerste aanleg.