Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS)

Wat?

Een gemeentelijke administratieve sanctie kan worden opgelegd aan iedereen die op het grondgebied van onze gemeente overlast veroorzaakt. Hiermee kan kleine criminaliteit en verstoring van de openbare rust sneller en efficiënter aangepakt worden.

Welke vormen van overlast worden gesanctioneerd?

Elke inbreuk op het reglement gemeentelijke administratieve sancties kan worden gesanctioneerd. Het gaat onder meer om:

  • Nabootsen van geluidssignalen van hulpdiensten is verboden.

  • Bedrieglijke hulpoproepen zijn verboden.

  • De eigenaar van leegstaande gebouwen moet maatregelen nemen om de toegang tot deze gebouwen verhinderen.

  • Voorwerpen die op de openbare weg kunnen vallen mogen niet geplaatst of bevestigd worden op vensterdorpels of andere delen van gebouwen.

  • Bij sneeuw of vrieskou is het verboden water te gieten, glijbanen aan te leggen en sneeuw of ijs te storten op de openbare weg. Wie sneeuw ruimt, moet de sneeuw aan de rand van het voetpad ophopen zodat de sneeuw de weggebruikers niet hindert. Rioolmonden en goten moeten vrij blijven.

  • Het is verboden zich op het ijs van waterlopen en stilstaande waters te begeven. Bij voldoende dikte kan de burgemeester een afwijking toestaan.

  • De houders van dieren die abnormale geluidshinder veroorzaken en de rust van de omwonenden storen, zijn strafbaar.

  • Onbewaakt laten rondlopen van dieren op publiek toegankelijke plaatsen is verboden. Honden moeten op publiek toegankelijke plaatsen aan de leiband, met uitzondering van de hondenlosloopweides. Hier mogen de honden wel loslopen, maar moet je als baasje je dier nog steeds onder controle hebben. 

  • Ophitsen van honden is verboden.

  • Bij uitbraak van dieren kan de burgemeester de dieren op kosten van de eigenaar laten onderbrengen in een asiel tot de eigenaar een goede afsluiting heeft.

  • Uitwerpselen van dieren mogen het openbaar domein niet bevuilen. Het bezit van hondenpoepzakjes is verplicht voor begeleiders van honden.

  • Vissen in gemeentewateren mag enkel mits vergunning.

  • Opdringerig bedelen is verboden.

  • Voor inname van de openbare ruimte is een vergunning nodig van de burgemeester.

  • Werken op privédomein die het openbaar domein kunnen bevuilen of de doorgang kunnen belemmeren moeten vooraf aan de burgemeester gemeld worden

  • Parkeren buiten de parkeervakken is niet toegelaten.

  • Verblijf in woonwagens voor meer dan 24 uur is verboden, tenzij op erkende kampeerterreinen, woonwagenparken, of andere plaatsen waar regelgeving dit toelaat.

  • Openbare netheid en gezondheid

  • Beplantingen en afsluitingen mogen niet:
   • over de rijbaan hangen op minder dan 4,5 meter boven de grond

   • over berm of voetpad hangen op minder dan 2,5 meter boven de grond

   • het zicht op verkeerstekens of andere aanduidingen van openbaar nut belemmeren

   • openbare verlichting belemmeren

   • het verkeer hinderen

   • het normale uitzicht op de openbare weg belemmeren in de nabijheid van bochten of kruispunten

   • een gevaar vormen voor gebruikers van de openbare weg

   • hoger zijn dan 0,7 meter in volgende situatie:
    gelegen op de (drie)hoek gevormd door de grens tussen het openbaar domein en het privédomein en de schuine lijn op 5 meter van het snijpunt van de grenzen tussen het openbaar domein en het privédomein

 • Openbare veiligheid en vlotte doorgang
  • Hinderen van de veilige en vlotte doorgang op publiek toegankelijke plaatsen is verboden.

  • Voor evenementen in open lucht/tentfuiven is een voorafgaande vergunning van de burgemeester nodig die drie maanden vooraf aangevraagd moet worden.

  • Evenementen in besloten plaatsen met elektronisch versterkte muziek moeten gemeld worden aan de burgemeester.

  • Publiciteit of propaganda voeren, inzamelingen houden, producten verkopen en sampling is verboden zonder voorafgaande vergunning van de burgemeester.

  • Terrassen en koopwaren mogen enkel uitgestald worden op het openbaar domein volgens de voorwaarden van de toepasselijke reglementen en de vergunning.

  • De toegekende huisnummers moeten aangebracht worden en goed zichtbaar zijn vanaf de openbare weg.

  • Aanduidingen van openbaar nut moeten geduld worden, ook op privé-eigendom.

 • Openbare rust en hinderlijk gedrag
  • Geluidsoverlast overdag: iedereen is verplicht zich zodanig te gedragen dat anderen niet meer dan noodzakelijk door geluid gehinderd worden.

  • Geluidsoverlast ’s nachts: tussen 22 en 7 uur mag niemand nachtgerucht of nachtrumoer veroorzaken waardoor de rust van de inwoners kan worden verstoord.

  • Geluid en hinder van voertuigen, zoals onnodig draaiende voertuigen, boomcars en donut-driften, zijn verboden.

  • Voertuigen met luidsprekers zijn enkel toegelaten met een machtiging van de burgemeester.

  • Grasmaaiers en andere werktuigen aangedreven door ontploffings- en/of elektrische motoren mogen enkel in open lucht gebruikt worden tussen 7 en 22 uur. Toestellen voor recreatief gebruik met dergelijke motoren mogen niet in open lucht gebruikt worden op minder dan 300 meter van woonwijken, woonkernen, bewoonde huizen of natuurgebied. De burgemeester kan afwijkingen toestaan.

  • Hinderlijke gedragingen en het belemmeren van een vlotte doorgang, intimideren, e.d. is verboden

  • Luchtdrukkanonnen zijn verboden. De burgemeester kan een afwijking toestaan.

  • Verstoren van evenementen is verboden.

  • Gedragingen met opsluiting of politiebegeleiding tot gevolg zijn verboden.

  • Het niet naleven van burgemeesterbesluiten is verboden.

  • Sluikstorten en zwerfvuil achterlaten op het openbaar domein of op aanpalende terreinen is verboden.
   • Riolen en waterlopen mogen niet belemmerd worden met slijk, zand of ander afval.

   • Huisvuil achterlaten in straatvuilnisbakjes of in andermans vuilnisbak of container is verboden.

   • Uitbaters van voedingskraampjes moeten de nodige vuilnisbakjes plaatsen.

   • Horecauitbaters moeten glazen, flessen of blikjes in de buurt van hun zaak opruimen.

   • Alcoholverbod in de openbare ruimte tussen 20 en 6 uur, tenzij de burgemeester een uitzondering toestaat.

   • Sluikstoken of het verbranden van huishoudelijke afvalstoffen is verboden. Kleine vuurkorven en barbecues zijn wel toegelaten.

   • Voor het maken van een kampvuur is een vergunning van de burgemeester nodig.

   • Gebruik van kachels en open haarden is verboden bij windstilte en mist.

   • Wildplakken is verboden. Wettig aangebrachte aanplakbiljetten mogen niet verwijderd of onleesbaar gemaakt worden. Affiches moeten de identiteit van een verantwoordelijke uitgever vermelden.

   • Voor tijdelijke bewegwijzering heb je een vergunning nodig.

   • De staat van onbebouwde terreinen en braakgronden mag de openbare veiligheid niet bedreigen.

   • Beschadigen of bevuiling van voertuigen, gebouwen, tuinen, e.d. door vloeistoffen of voorwerpen is verboden.

   • Onderhoud van voertuigen op het openbaar domein is verboden, behalve depannering.

   • Wrakken mogen niet op het openbaar domein of zichtbaar vanaf het openbaar domein staan.

   • Wildplassen is verboden.

   • In parken, groene ruimten, speelterreinen en sportterreinen gelden een aantal regels. De aanwijzingsborden op het terrein moeten nageleefd worden.

   • Zwemmen in openbare wateren is verboden, tenzij anders aangeduid.

 • Vergunningsplichtige inrichtingen
  • Voor een horeca-uitbating is een exploitatievergunning nodig.
  • Voor clubhuizen van motorclubs is een exploitatievergunning nodig.

 • Bepaalde strafrechtelijke inbreuken
  • Het beschadigen van grafstenen, monumenten, e.d. is verboden.

  • Graffiti aanbrengen zonder toestemming is verboden.

  • Opzettelijk beschadigen van onroerende of roerende goederen is verboden.

  • Kwaadwillig omhakken van bomen is verboden.

  • Vernietigen of verplaatsen van grensafsluitingen is verboden.

  • Opzettelijke beschadigen of vernietiging van roerende goederen is verboden

  • Vernieling van een voertuig is verboden.

  • Beschadigen van afsluitingen is verboden.

  • Daden van feitelijkheden of lichte gewelddaden zijn verboden.

  • Vermommingen: het is verboden het gelaat te bedekken als daardoor de identificatie van de persoon onmogelijk is.

 • Andere  
  • Het uitoefenen van ambulante en kermisactiviteiten is enkel toegelaten mits naleving van de toepasselijke reglementen voor ambulante activiteiten en kermisactiviteiten.

  • Bij afvalophaling moet de toepasselijke politieverordening worden nageleefd.

  • Nachtwinkels moeten het toepasselijke reglement naleven.

  • Bij toeristische evenementen moet het toepasselijke reglement worden nageleefd.

  • Het is verboden om te roken op de volledige sportsite Den Uyt, met uitzondering van de rookzone.

Bovenstaande opsomming van inbreuken is slechts indicatief. Voor de concrete toepassing van de administratieve sancties geldt enkel en alleen het reglement.

Welke sancties kunnen worden opgelegd?

Er kunnen 4 soorten administratieve sancties worden opgelegd:

 • Een geldboete met een maximum van 350 euro (maximum 175 euro voor minderjarigen)
 • De schorsing van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
 • De intrekking van een door de gemeente afgeleverde toelating of vergunning
 • De tijdelijke of definitieve sluiting van een instelling

Daarnaast kan lokale bemiddeling of gemeenschapsdienst voorzien worden.

De strafrechtelijke inbreuken kunnen ook door de strafrechter met een strafsanctie worden gesanctioneerd. Dit kan gaan van een geldboete tot een gevangenisstraf. Als een zaak voor de strafrechter wordt geleid, dan kan wel geen administratieve sanctie meer worden opgelegd.

Wie legt de sancties op?

De geldboete wordt opgelegd door de sanctionerend ambtenaar. De andere sancties worden opgelegd door het college van burgemeester en schepenen.

Onze gemeente heeft een samenwerking afgesloten met 13 andere gemeentebesturen. Samen hebben zij één sanctionerend ambtenaar aangesteld. Deze beslist onafhankelijk over het opleggen van geldboetes voor overtredingen in alle 14 gemeenten. 

Parkeerinbreuken via GAS 4

Sinds de GAS-wet van 24 juni 2013 kunnen gemeenten ook bepaalde parkeerinbreuken sanctioneren met een gemeentelijke administratieve sanctie. Dit wordt GAS 4 genoemd. Onze gemeente past vanaf 1 maart 2022 deze procedure toe, samen met de gemeenten Balen en Dessel eVoorheen werden deze inbreuken behandeld door het parket.

Het gaat om volgende inbreuken:

 • Inbreuken op de regels rond het stilstaan en parkeren;
 • Het negeren van de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld door automatisch werkende toestellen.

Meer informatie vind je in de bijgevoegde politieverordening GAS 4.

Voor wie?

Elke persoon vanaf 16 jaar die een inbreuk pleegt op het Reglement Gemeentelijke Administratieve Sancties kan gesanctioneerd worden.  Voor minderjarige personen geldt een bijzondere procedure.

Afhandeling?

Gewone procedure voor meerderjarigen:

 1. Iemand begaat een inbreuk op het reglement gemeentelijke administratieve sancties
 2. De politie stelt de inbreuk vast en maakt er een proces-verbaal van op.
 3. Het proces-verbaal wordt binnen de maand naar de sanctionerend ambtenaar opgestuurd.
 4. De sanctionerend ambtenaar stuurt aan de overtreder een aangetekende brief met de feiten en een afschrift van het proces-verbaal.
 5. De overtreder kan gehoord worden door de sanctionerend ambtenaar. Hij mag zijn dossier inkijken en mag zich laten bijstaan door een raadsman.
 6. De sanctionerend ambtenaar beslist of een administratieve geldboete wordt opgelegd en brengt deze beslissing ter kennis aan de overtreder
 7. Binnen één maand na deze kennisgeving, kan beroep worden aangetekend tegen deze beslissing bij de politierechtbank.

In het geval van strafrechtelijke inbreuken, minderjarigen of bemiddeling, gelden bijzondere procedures zoals omschreven in de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties.

Protocolakkoord met parket

Sommige strafrechtelijke inbreuken kunnen gesanctioneerd worden met gemeentelijke administratieve sancties en met politiestraffen.  Slechts één van beide sancties kan worden toegepast. Tussen de gemeente Mol en het parket werd een protocolakkoord afgesloten waarin afspraken werden gemaakt in welke gevallen het parket zal optreden en in welke gevallen de procedure van gemeentelijke administratieve sancties zal worden opgestart.

Meer info

Bureau Gemeentelijke Administratieve Sancties
Ann Heylen
Stelenseweg 92
2440 Geel
Tel: 014 56 60 86
E-mail: gas@geel.be