Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunning, terreinaanlegwerken

Wat?

Voorbeelden van terreinaanlegwerken waarvoor je een omgevingsvergunning nodig hebt, zijn: aanpassingswerken aan het reliëf zoals het verhogen van een perceel dat lager is gelegen dan de weg.

Meestal heb je voor terreinaanlegwerken geen architect nodig.  Om hier zeker van te zijn neem je best contact op met de dienst ruimtelijke ordening.

Voor wie?

Iedereen die terreinaanlegwerken op zijn perceel wilt uitvoeren.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het Omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/). Aanvragen op papier kunnen per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de betrokken diensten worden bezorgd.

Als de medewerking van een architect verplicht is, ben je verplicht jouw aanvraag digitaal in te dienen.

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, vul je een aanvraagformulier met bijhorend addendum in. Dit kan je hier downloaden.

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan) staat in het normenboek

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. De betrokken diensten onderzoeken of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
  2. De omgevingsambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  3. Rekening houdend met deze adviezen, wordt door de omgevingsambtenaar een advies geformuleerd.
  4. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  5. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  6. De omgevingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  7. De mededeling van de beslissing wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de beslissingsdatum op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.