Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunning, afbreken constructies

Wat?

Voor het afbreken van constructies heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Om te weten of je voor je afbraakwerken al dan niet een vergunning nodig hebt, kan je terecht bij de dienst ruimtelijke ordening. Op www.ruimtelijkeordening.be vind je onder het item ‘Vergunningen’ ook heel wat informatie.

Voor wie?

Iedereen die om een omgevings vergunning verzoekt.

Voorwaarden?

Je hebt geen stedenbouwkundige vergunning nodig voor het afbreken van een gebouw kleiner dan 100 m².  Voorwaarde is wel dat het om een vrijstaand gebouw gaat dat volgens het gewestplan in een woongebied of een vergelijkbaar gebied ligt en het gebouw is niet opgenomen in de inventaris van het bouwkundig erfgoed.

Je hebt wel een stedenbouwkundige vergunning nodig als de af te breken constructie groter is dan 100 m² of niet vrijstaand is, of de constructie opgenomen is in de inventaris van het bouwkundig erfgoed of als de constructie als referentie dient voor de bevolking (bv. fontein, standbeeld, …).

Of de medewerking van een architect verplicht is, vind je via volgende link.

Hoe aanvragen?

Je kan jouw aanvraag digitaal of op papier indienen. Digitale aanvragen moeten worden ingediend via het Omgevingsloket (http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/). Aanvragen op papier kunnen per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs aan de betrokken diensten worden bezorgd.

Als de medewerking van een architect verplicht is, ben je verplicht jouw aanvraag digitaal in te dienen.

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij het gemeentebestuur ingediend worden op papier, worden achteraf door de gemeente gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan.

Om een omgevingsvergunning aan te vragen, vul je een aanvraagformulier met bijhorend addendum in. Dit kan je hier downloaden.

Een volledige inhoudelijke omschrijving van de dossierstukken (bijvoorbeeld: wat moet er allemaal op een inplantingsplan staan) staat in het normenboek

Afhandeling?

Je dossier doorloopt de volgende stappen:

  1. De betrokken diensten onderzoeken  of je aanvraag de nodige documenten en plannen bevat.
  2. De omgevingsambtenaar wint interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.
  3. Rekening houdend met deze adviezen,wordt door de omgevingsambtenaar een advies geformuleerd.
  4. Het college van burgemeester en schepenen geeft een definitief (bindend) advies en giet dit in een vergunning/weigering.
  5. Er wordt een kopie van de beslissing naar Stedenbouw Antwerpen gestuurd.
  6. De omgevingsvergunning/weigering wordt je per beveiligde zending toegezonden.
  7. Een mededeling dat een beslissing werd verleend wordt door de aanvrager binnen de 10 dagen na de kennisname van de beslissing op de plaats van de bouwwerken uitgehangen en dit gedurende 30 dagen.
  8. 35 dagen na uithanging mag je met de bouwwerken starten.