Naar inhoud
Gemeente Mol

Bebouwingsmogelijkheden? Stedenbouwkundig attest

Wat?

Een stedenbouwkundig attest geeft meer gedetailleerde inlichtingen over de bestemming, de bouwwijze, de inplanting en de bouwhoogte van een mogelijk gebouw op een bepaald perceel.

Mondeling verkregen stedenbouwkundige informatie heeft geen juridische waarde. Wil je de inlichtingen over het perceel dat je interesseert schriftelijk bevestigd zien, dan kan je een stedenbouwkundig attest aanvragen. Zo heb je meer zekerheid.

De bevindingen van het stedenbouwkundig attest kunnen bij het beslissende onderzoek over een aanvraag niet worden gewijzigd of tegengesproken, voor zover:

  • geen substantiële wijzigingen zijn aan het betrokken terrein
  • geen substantiële wijzigingen zijn van de stedenbouwkundige voorschriften of de eventuele verkavelingsvoorschriften
  • de adviezen, de bezwaren en opmerkingen geen feiten of overwegingen aan het licht brengen waarmee bij de opmaak van het stedenbouwkundig attest geen rekening werd gehouden;
  • het stedenbouwkundig attest niet is aangetast door manifeste materiële fouten.

Let op! Een stedenbouwkundig attest is geen omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen. De informatie inzake bestemming en de opgelegde voorwaarden blijft twee jaar geldig te rekenen vanaf de uitreiking van het attest.

Wij verstrekken telefonisch geen inlichtingen over de bebouwingsmogelijkheden van een specifiek perceel.

Voor wie?

Iedereen die gedetailleerde stedenbouwkundige informatie wil.

Voorwaarden?

Het is de bedoeling dat je zelf een concreet voorstel doet. Zo vermeld je in het dossier om welk soort van bebouwing het gaat, hoeveel verdiepingen het gebouw heeft of zal hebben, wat de dakhelling is, waar de constructie wordt ingeplant,…Je hebt hiervoor geen architect nodig. Afhankelijk van de moeilijkheid van je attest is het wel aangewezen dat je je laat bijstaan door een deskundige (landmeter,…).

Hoe aanvragen?

Je vindt het aanvraagformulier hier terug in en je checkt welke bijlagen er nodig zijn. Je dient je dossier in tweevoud in bij de dienst ruimtelijke ordening, 't Getouw, eerste verdieping (Molenhoekstraat 2). Maak hiervoor een afspraak.

Wat breng je mee?

  • Het ingevulde en ondertekende aanvraagformulier voor een stedenbouwkundig attest in tweevoud.
  • De bijlagen die nodig zijn voor je aanvraag.

Na afgifte van een volledig dossier krijg je een ontvangstbewijs.

Afhandeling?

Het attest is een document dat wordt afgeleverd door het college van burgemeester en schepenen op basis van een door jou opgemaakt schetsontwerp.

Het stedenbouwkundig attest wordt per beveiligde zending toegezonden naar de aanvrager.