Naar inhoud
Gemeente Mol

Planologisch attest

Wat?

Met een aanvraag tot planologisch attest kan een bedrijf dat zonevreemd is of zonevreemd wil uitbreiden, aan de overheid vragen of zij een planwijziging wil overwegen. Het attest dat de overheid afgeeft spreekt zich uit over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden van het bedrijf en maakt duidelijk of er een planwijziging wordt opgestart of niet.

Voor wie?

Bedrijven en horecazaken op een locatie die deels of volledig zonevreemd is, en rechtszekerheid willen.

Voorwaarden?

  • De aanvraag moet ingediend worden door een bestaand bedrijf op een bestaande locatie.
  • Het bedrijf moet hoofdzakelijk vergund zijn in de stedenbouwkundige betekenis.
  • Het bedrijf mag niet verkrot zijn.
  • Het bedrijf dat een aanvraag doet, moet milieuvergunnings- of milieumeldingsplichtig zijn, of het moet een volwaardig land- of tuinbouwbedrijf zijn.
  • Het bedrijf dat de aanvraag indient moet aantonen dat er een ruimtelijk probleem is dat het functioneren van het bedrijf belemmert, en dat enkel via een planningsinitiatief kan worden opgelost.
  • Er is geen lopend of recent afgerond planningsproces is waarin een uitspraak wordt gedaan over het behoud en de ontwikkelingsmogelijkheden voor het bedrijf.
  • Aantal formele voorwaarden over dossiersamenstelling.

Handleiding, aanvraagformulier, meer info?

De handleiding helpt aanvragers bij de samenstelling en indiening van het aanvraagdossier. Je kan deze handleiding, het aanvraagformulier en meer info hier terugvinden.

Afhandeling?

De aanvraag wordt ingediend bij de gemeente en die onderzoekt ontvankelijkheid en volledigheid. De gemeenteraad is bevoegd om over de aanvraag te beslissen. Rekening houdend met de omvang, de aard en de ligging van het bedrijf en van de met de aanvraag beoogde ontwikkelingen, kan de Vlaamse Regering of de provincieraad over de aanvraag beslissen. In dit geval stuurt de gemeente, na de afgifte van het ontvangstbewijs, de aanvraag door naar de Vlaamse Regering of de deputatie.

De bevoegde overheid vraagt adviezen, houdt een openbaar onderzoek van dertig dagen en neemt de beslissing. De beslissing wordt per beveiligde zending aan de aanvrager bezorgd.

De details van de procedure zijn opgenomen in het uitvoeringsbesluit planologisch attest.