Naar inhoud
Gemeente Mol

Leegstand en verwaarlozing bedrijven

Wat ?

Op grond van het decreet van 19 april 1995 houdende maatregelen ter bestrijding en voorkoming van leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten heft het Vlaamse Gewest een belasting op leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten.

Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de leefomgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte. Wordt als een bedrijfsruimte aanzien: de verzameling van percelen waarop minstens één bedrijfsgebouw staat, dat als één geheel wordt beschouwd en minimaal 5 are oppervlakte heeft. Er is sprake van leegstand van zodra 50 procent van de totale vloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen niet meer effectief wordt benut.

 

 

Meer info?

www.ruimtelijkeordening.be

ruimtelijke ordening, 014 33 08 30

ro@gemeentemol.be

 

Voor wie?

Iedereen die leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten in eigendom heeft.

Voorwaarden?

Het bezit van dergelijke panden geeft aanleiding tot opname op een inventarislijst

Afhandeling?

Het bevoegd departement van de Vlaamse overheid voor de inventarisatie is het departement Omgeving.

  1. Elke gemeente dient ieder kalenderjaar een gemeentelijke lijst op te stellen van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen.
  2. Binnen 90 dagen na ontvangst van de gemeentelijke lijst besluit het departement de bedrijfsruimte al dan niet in de inventaris op te nemen.
  3. Binnen een termijn van 15 kalenderdagen na de officiële registratie betekent het departement, via een aangetekende brief, een registratieattest aan de eigenaar(s) van het geregistreerde goed. Dat attest vermeldt de motivering van de registratie, de datum van opname, de beroepsmogelijkheid en een indicatie van het heffingsbedrag.
  4. Voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsgebouwen wordt een jaarlijkse heffing ingevoerd vanaf het kalenderjaar dat volgt op de derde opeenvolgende registratie in de inventaris.

 

Reglement

Nuttige informatie kan je vinden op de website www.ruimtelijkeordening.be