Naar inhoud
Gemeente Mol

Gewestplan

Wat?

Het gewestplan is steeds een belangrijk instrument geweest voor de ruimtelijke ordening. Elk stuk grond heeft in het gewestplan een bestemming: woongebieden, agrarische gebieden, bosgebieden, industriegebieden, natuurgebieden, … De bestemming bepaalt wat op een bepaald perceel al dan niet vergund mag worden.

Voor wie?

Iedereen kan het beschikbare gewestplan komen inkijken.  Via Geopunt is het gewestplan online te raadplegen.

Kostprijs?

Gratis.