Naar inhoud
Gemeente Mol

Teeltschade na onweer of storm

Wat?

Indien schade aan land- en tuinbouwteelten wordt aangericht die de bedrijfsinkomsten aanzienlijk verminderen ,kan je de gemeentelijke commissie voor vaststelling van schade laten bijeenroepen. De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijk karakter. Schade veroorzaakt door economische of speculatieve redenen, door verkeerde cultuurtechnieken of door onvoldoende zorg komt niet in aanmerking.

Voor wie?

Elke beroepslandbouwer die door extreme weersomstandigheden schade aan land- en/of tuinbouwteelten heeft opgelopen en kan aantonen dat hij een bredeweersverzekering heeft afgesloten.

Voorwaarden?

De commissie voor vaststelling van schade komt enkel bijeen als aan volgende voorwaarden is voldaan:

 • De schade moet veroorzaakt zijn door weersomstandigheden van uitzonderlijke karakter
 • De schade moet groter zijn dan 20 procent van de oppervlakte van een bepaalde teelt op een bedrijf ongeacht het aantal percelen op het bedrijf

De vaststelling van schade is belangrijk voor volgende gevallen:

 • Aftrek van uitzonderlijke beroepsverliezen overeenkomstig de fiscale barema's
 • Voorstel tot tussenkomst van het rampenfonds (wet van 12 juli 1979)
 • Als stavend stuk bij uitstel van betaling voor Vlif-dossiers
 • Bijzondere opbrengsten verliezen in geval van premies

Hoe aanvragen?

De schadelijder moet de vraag tot bijeenroeping schriftelijk richten aan de burgemeester, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Volgende gegevens zijn noodzakelijke om een dossier te kunnen opstarten:

 • bedrijfsgegevens (naam, adres, GSM-nummer, producentnummer)
 • kopie van verzamelaanvraag
 • kopie van bredeweersverzekering
 • perceelnummers van de getroffen percelen met het percentage aan schade
 • kopie fotoplan van de getroffen percelen
 • aard van de teelt
 • zaaidatum
 • vermoedelijke oogstdatum
 • totale oppervlakte van het bedrijf
 • oorzaak van de schade
 • datum van teistering
 • schattingspercentage van de schade

Afhandeling?

Fase Wie? Wat? Te verwachte termijn (te rekenen vanaf de aanvraagdatum)
1. Bijeenroeping commissie Schadelijder Schriftelijk t.a.v. burgemeester.

Noodzakelijke gegevens als bijlage toevoegen

Zo spoedig mogelijk na datum van teistering
2. Controle Burgemeester – ambtenaar FOD-Financiën en ambtenaar Afdeling Landbouw en Visserij Nagaan gegrondheid van aanvraag 1 week na volledigheid van dossier
3. Eerste vaststelling Commissie Eerste schatting schade 1 maand na volledigheid dossier
4. PV eerste vaststelling Noodplancoördinator PV wordt bezorgd aan leden commissie en schadelijder 5 weken na volledigheid dossier
5. Tweede vaststelling(indien noodzakelijk, wordt bepaald bij eerst vaststelling) Commissie Raming van het definitief verlies Datum wordt vastgesteld in functie van de oogst
4. PV tweede vaststelling Noodplancoördinator PV wordt bezorgd een leden commissie en schadelijder 1 week na tweede vaststelling

Noot: wanneer de aanvraag onvolledig is, wordt de schadelijder hiervan onmiddellijk in kennisgesteld.