Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdwerk themagericht, basistoelage

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. Dit wil zeggen dat het themagericht jeugdwerk een jaarlijkse basistoelage krijgen als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement. Voor de basistoelage van themagericht jeugdwerk voorzien wij per initiatief met een werking van een bepaald aantal dagdelen een bepaald bedrag.

Voor wie?

De jongerenbewegingen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden van het themagericht jeugdwerk.

Voorwaarden?

Organisatorische voorwaarden:

 • het lidgeld per deelnemer mag maximum 60 euro per jaar bedragen;
 • in het lokaal waar de activiteiten doorgaan moet er  een EHBO-koffer aanwezig zijn met een uitrusting die in verhouding staat tot het aantal leden.  Daarnaast moet er ook een goedgekeurd brandblusapparaat aanwezig zijn;
 • de vereniging moet minimum 10 deelnemers en 2 verantwoordelijken tellen, waarvan maximum 20% familieleden van elkaar mogen zijn tot in de vierde graad.

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke.

Afhandeling?

 • Stap 1
  Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeentelijke jeugddienst voor 1 september
 • Stap 2
  Maak alle door het gemeentebestuur gevraagde inlichtingen en documenten over
 • Stap 3
  Een vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker, overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier
 • Stap 4
  De mogelijkheid bestaat om dit dossier samen op te maken met de jeugddienstmedewerker.  De inhoud staat vermeld onder artikel 4 van het betreffende reglement basistoelage.

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnen zijn.  Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst, waarna dit wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen.