Naar inhoud
Gemeente Mol

Jeugdbeweging, basistoelage

Wat?

Het gemeentebestuur geeft subsidies om het jeugdwerk in onze gemeente te ondersteunen. Dit wil zeggen dat de jeugdbewegingen een jaarlijkse basistoelage krijgen als zij voldoen aan de voorwaarden van het subsidiereglement. Deze bijdrage wordt berekend op basis van het aantal leden en leiding.

Voor wie?

De jeugdbewegingen die voldoen aan de kenmerken en voorwaarden van het subsidiereglement.

Voorwaarden?

Er zijn twee soorten voorwaarden: organisatorische en voorwaarden op het vlak van begeleiding.

Organisatorisch:

 • verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en ongevallenverzekering hebben voor alle leden en leiding (met uitzondering van de adviesraad jeugd);
 • verzekering objectieve aansprakelijkheid inzake brand en ontploffing hebben voor de uitbating van het jeugdlokaal voor zover deze verzekering verplicht is overeenkomstig de wet van 30 juli 1979;
 • aan geen enkele (kandidaat)deelnemer mag de toegang geweigerd worden omwille van o.a. sociale herkomst, ideologie, ras, levensbeschouwing of geaardheid;
 • De vereniging aanvaardt de vrijetijdscheque van Mol als betaalmiddel en vermeldt dit op haar communicatiekanalen. De vereniging sluit een samenwerkingsovereenkomst af met de dienst samenlevingsopbouw. In de samenwerkingsovereenkomst met de dienst Samenlevingsopbouw kiest de vereniging om de vrijetijdscheque te aanvaarden bij:
 • toegangsprijs van activiteiten;
  • of/en lidgeld;
  • of/en benodigdheden eigen aan de vereniging (vb. uniformen)

(met uitzondering van de koepelorganisaties Chiro Gewest Zilato & Scouts & Gidsen District Mol)

op begeleidingsvlak:

 • minimum de helft van de leiding moet jonger zijn dan 30 jaar op één september van het lopende werkjaar;
 • alle leiding moet minimum zestien jaar worden in het lopende werkjaar;
 • minimum één verantwoordelijke moet meerderjarig zijn tijdens het lopende werkjaar;
 • minimum de helft van de leiding moet in de gemeente Mol of Balen-Wezel wonen;

Hoe aanvragen?

Het aanvraagformulier wordt jaarlijks opgestuurd naar de verantwoordelijke.

Afhandeling?

 1. Bezorg het aanvraagformulier aan de gemeentelijke jeugddienst voor 1 september
 2. Maak alle door het gemeentebestuur gevraagde inlichtingen en documenten over
 3. Vertegenwoordiger van het betrokken jeugdwerkinitiatief en de jeugddienstmedewerker, overlopen voor 1 oktober samen het subsidiedossier

Alle subsidiedossiers moeten uiterlijk op 1 oktober op de gemeentelijke jeugddienst binnen zijn.

Alle aanvragen worden aan de jeugdraad ter advies voorgelegd op basis van een gemotiveerd verslag van de gemeentelijke jeugddienst, waarna dit wordt voorgelegd op het college van burgemeester en schepenen.