Naar inhoud
Gemeente Mol

Verenigingen van mensen met een handicap, subsidies

Wat?

De gemeente wil graag de goede werking van de verenigingen van mensen met een handicap en initiatieven en projecten voor mensen met een handicap garanderen. Daarom geeft het gemeentebestuur jaarlijks een bijdrage in de vorm van een subsidie.

Voor wie?

Voor alle verenigingen uit onze gemeente die aangesloten zijn bij de gemeentelijke adviesraad voor personen met een handicap.

Voorwaarden?

Basistoelage

De vereniging moet in onze gemeente gehuisvest zijn en moeten op minstens de helft van de vergaderingen van de adviesraad voor mensen met een handicap vertegenwoordigd zijn (verontschuldigd = afwezig).

De vereniging dient voor 1 februari een werkjaarprogramma in. Het evaluatieverslag van het voorbije werkjaar moet op 1 maart in het bezit zijn van de adviesraad voor mensen met een handicap. Als voldaan is aan deze voorwaarden ontvangt de respectievelijke vereniging een basissubsidie.

Projectwerking

Deze projecten gaan uit van verenigingen van en voor mensen met een handicap aangesloten bij de Molse adviesraad voor mensen met een handicap en moeten openstaan voor niet-leden met eenzelfde problematiek.

Deze subsidie kan de kostprijs niet overschrijden. De kostprijs wordt bewezen aan de hand van een kasverslag met inkomsten en uitgaven, gestaafd door onkostennota's en facturen. De projecten moeten voorgelegd worden aan de adviesraad voor mensen met een handicap, die hierover advies geeft. Het advies van toewijzing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bijzondere initiatieven

Deze initiatieven moeten openstaan voor niet-leden en het belang voor de Molse gemeenschap moeten duidelijk aangetoond worden. Verenigingen die niet bij de adviesraad voor mensen met een handicap zijn aangesloten maar toch een extra inspanning doen naar mensen met een handicap (gedeeltelijke tussenkomst in de extra kosten).

Deze subsidie kan de kostprijs niet overschrijden.  De kostprijs wordt bewezen aan de hand van een kasverslag met inkomsten en uitgaven, gestaafd door onkostennota's en facturen. De projecten moeten voorgelegd worden aan de adviesraad voor mensen met een handicap, die hierover advies geeft.  Het advies van toewijzing wordt ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Hoe aanvragen?

Het dossier kan schriftelijk ingediend worden op de dienst seniorenplus.

Afhandeling?

Verbintenis: alle door onze gemeente gevraagde inlichtingen en documenten overmaken.

Advies: alle ingediende aanvragen worden, voor advies, voorgelegd aan de adviesraad voor personen met een handicap.

Dossier: mogelijkheid om samen op te maken met de medewerker van de dienst seniorenplus.

Uitbetaling: de uitbetaling gebeurt na de toewijzing in de gemeenteraad van december.