Naar inhoud
Gemeente Mol

Veelgestelde vragen van scholen

Je vindt veel informatie op https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis. Hieronder zetten we alvast een aantal veelgestelde vragen op een rijtje.

1. Op welke manier krijgt het gemeentebestuur zicht op het huidige aantal Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente?

 • Mensen komen op eigen initiatief tot in onze gemeente, via eigen contacten/netwerk.

Het gemeentebestuur heeft dan geen rechtstreeks zicht op de aantallen. Als deze gezinnen zich aanmelden op jouw school, mag je de gemeente hierover informeren via onderwijsregie@gemeentemol.be.

 • Mensen worden doorverwezen via Brussel.

De lokale besturen worden hier op voorhand van op de hoogte gebracht.

2. Mogen we kinderen inschrijven in onze school, zonder paspoort/documenten? Zijn we dan in orde wat betreft verzekeringen?

Ja, dat mag. Scholen mogen kinderen opstarten zonder inschrijving, je hoeft niet te wachten op officiële richtlijnen.

3. Naar wie verwijzen we door om gezinnen in te schrijven in onze gemeente?

Neem hiervoor contact op met de dienst vreemdelingen op het nummer 014 33 07 25. Hier vind je ook meer informatie over wat je moet doen als je aankomt in onze gemeente.

4. Naar wie verwijzen we door om huisvesting te zoeken?

Neem hiervoor contact op met de dienst Immigratie en Onthaal van de sociale dienst op het nummer 014 33 16 00.

5. Hebben kinderen uit Oekraïne leerplicht?

De leerplicht voor anderstalige nieuwkomers geldt vanaf de 60ste dag na inschrijving in het vreemdelingenregister.

Meer informatie: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/oekrainecrisis

6. Zijn er tolken beschikbaar om de kinderen mee op te vangen op school? Welke procedure volgen scholen/CLB’s hiervoor?

Onze gemeente heeft een lijst van vrijwilligers die Russisch en Oekraïens kunnen tolken. Je kan deze gegevens aanvragen via onderwijsregie@gemeentemol.be.

7. Welke onderwijstaal wordt er gebruikt in Oekraïne?

 • Van het midden tot het westelijk gedeelte van het land is Oekraïens de moedertaal. Hier wordt het onderwijs in Oekraïens verzorgd.
 • In het oostelijk gedeelte is dit Russisch. Hier wordt het onderwijs dus vooral in het Russisch verzorgd.
 • Sinds 2017 is Oekraïens als onderwijstaal overal verplicht vanaf het vierde leerjaar.

Meer informatie:

Oekraïne: van twee talen naar één – De Taalfluisteraar
Mijn taal, mijn thuis: Oekraïens | MH Nederlands (meetinghalfway.eu)

8. Hoe ziet het onderwijssysteem in Oekraïne eruit?

Om Oekraïense ouders uitleg te geven over het Vlaams onderwijs, is het handig om te weten hoe het onderwijs in Oekraïne is georganiseerd.

 • Er bestaat kinderopvang voor kinderen vanaf 2 jaar.
 • Vanaf 5 jaar worden kinderen voorbereid om naar school te gaan.
 • Dan volgt lager onderwijs, gedurende 4 jaar: voor 6- tot 7-jarigen tot 10- en 11-jarigen.
 • Daarna is er 5 jaar voortgezet onderwijs, voor 10- en 11-jarigen tot 15- en 16-jarigen.

Meer informatie: 1647178508772.pdf (wordpress.com)

9. Kan ik Oekraïense leerlingen inschrijven als de klassen hun maximumcapaciteit bereikt hebben?

Voor een aantal categorieën van leerlingen mag een schoolbestuur toch nog overgaan tot een inschrijving, ook al zijn er eerder al leerlingen geweigerd omwille van de overschreden capaciteit. Het gaat om groepen waarvan de vraag tot inschrijving vaak nog niet gekend of mogelijk was op het moment van (de start van) de inschrijvingsprocedure.

Een school is niet verplicht leerlingen uit deze overcapaciteitsgroepen in te schrijven. Ieder schoolbestuur bepaalt bij elke vraag tot inschrijving in overcapaciteit of ze de leerling al dan niet inschrijft. Het inschrijven of het weigeren van een leerling in overcapaciteit houdt geen engagement in tot het inschrijven of weigeren van volgende leerlingen uit dezelfde of een andere overcapaciteitsgroep.

Een leerling uit een overcapaciteitsgroep mag op elk moment ingeschreven worden, zonder dat daarvoor de capaciteit verhoogd moet worden.

Leerlingen die in overcapaciteit mogen ingeschreven worden, zijn:

 • anderstalige nieuwkomers in het gewoon basisonderwijs.

Lees hier wat er juist wordt verstaan onder anderstalige nieuwkomers: https://onderwijs.vlaanderen.be/nl/ouders/naar-school/vanuit-of-naar-het-buitenland/vanuit-het-buitenland/onthaalonderwijs-voor-anderstalige-nieuwkomers/anderstalige-nieuwkomers

Probleem is dat kinderen jonger dan 5 niet onder dit statuut vallen. Als de capaciteit bereikt is voor deze leeftijdsgroep kunnen deze kinderen dus niet ingeschreven worden onder deze overcapaciteitsgroep, maar mogelijks wel onder één van de andere onderstaande groepen.

 • kinderen die verblijven in een centrum voor kinderzorg en gezinsondersteuning;

 • kinderen van dezelfde leefentiteit, als de ouders deze kinderen wensen in te schrijven in hetzelfde capaciteitsniveau en slechts één van de kinderen ingeschreven kan worden omwille van de capaciteit. Een voorbeeld: een Oekraïense leerling die verblijft binnen een Vlaams gezin met kinderen van dezelfde leeftijd.

 • leerlingen van een school die sluit, op voorwaarde dat:

  • het gaat om de enige school van het schoolbestuur, én
  • de school gelegen is in een gemeente waar alle scholen aanmelden (en waar dus sprake is van capaciteitsdruk), én
  • de sluiting niet kadert in een herstructurering, én
  • alle leerlingen van de betrokken school een plaats in andere scholen aangeboden wordt.

 • leerlingen in het basisonderwijs die:

  • hetzij geplaatst zijn door de jeugdrechter of door een comité voor bijzondere jeugdzorg,
  • hetzij als (semi-)internen verblijven in een (semi-)internaat,
  • hetzij opgenomen zijn in een voorziening van residentiële opvang.

 • leerlingen in het gewoon basisonderwijs, die beschikken over een verslag dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs of tot het volgen van een individueel aangepast curriculum in het gewoon onderwijs. Dit is een inschrijving onder ontbindende voorwaarde.

Deze regelgeving is enkel van toepassing als de school de capaciteit bereikt heeft en leerlingen op de wachtlijst heeft staan. Wanneer een leerling uit Oekraïne een ander kind op de wachtlijst ‘voorsteekt’, is het belangrijk dat de school dit kan motiveren binnen bovenstaand kader. Je bekijkt als school dus per casus om welke reden de leerling wordt ingeschreven als overcapaciteitsgroep.

Wanneer je je capaciteit hebt bereikt en een aangemelde leerling niet onder het statuut van anderstalige nieuwkomer valt, neem dan contact op met dienst onderwijsregie via onderwijsregie@gemeentemol.be.

10. Komen leerlingen van Oekraïne in aanmerking voor een laptop via de sociale dienst? 

Ja. ‘De Frakstok’ bezorgt kant-en-klare computers aan de sociale dienst. De sociale dienst zorgt ervoor dat ze terechtkomen bij gezinnen die het echt nodig hebben. De sociale dienst heeft dankzij de outreachende werking met de scholen een duidelijk beeld van de kwetsbare gezinnen in onze gemeente. Daarnaast zullen ze op signaal van de scholen en de armoedeverenigingen in onze gemeente elke aanvraag bekijken. De sociale dienst maakt bovendien tijd om de situatie te bekijken van de gezinnen die in aanmerking komen.

Inwoners, scholen en armoedeverenigingen kunnen dus zeker een aanvraag indienen. Voor meer info neem je contact op met de sociale dienst (014 33 16 00, socialedienst@gemeentemol.be) of maatschappelijk werker Tessa Verwimp (0471 61 54 74, tessa.verwimp@gemeentemol.be). 

Meer informatie: www.gemeentemol.be/nieuwsdetail/13390/help-kwetsbare-gezinnen-doneer-laptops

11. Waar vind ik extra info voor gastgezinnen en vluchtelingen?

 • Inwoners kunnen terecht op een infolijn voor gastgezinnen en vluchtelingen met vragen over verblijf, opvang, huisvesting, toegang tot onderwijs,... De infolijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12.30 uur, op het nummer 02 225 44 11.
 • Ook Oekraïense vluchtelingen kunnen terecht op de infolijn en worden geholpen in hun eigen taal. Voor psychologische ondersteuning wordt doorgeschakeld naar Solentra vzw en voor gespecialiseerde vragen rond huisvesting naar ORBIT vzw. De infolijn is elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12.30 uur, op het nummer 02 225 44 21.

12. Welke maatregelen voor scholen worden er genomen vanuit Vlaanderen?

Meer informatie vind je hier: