Naar inhoud
Gemeente Mol

Meerjarenplan 2020-2025 - eerste aanpassing

Corona dwingt ons tot bijsturing meerjarenplan: minder inkomsten, meer uitgaven 

De gemeenteraad keurde op maandag 14 december de eerste bijsturing van het meerjarenplan 2020 – 2025 goed. Met deze aanpassing liggen meteen ook de budgetten voor 2021 vast. Het spreekt voor zich dat corona een enorme impact heeft op onze gemeentefinanciën. Naast de financiële impact en de bijkomende uitgaven voor het acute crisisbeheer, verwachten we ook op lange termijn ingrijpende corona-effecten voor onze gemeente. Om deze aan te pakken, zetten we de komende jaren bijkomend in op armoedebestrijding, gemeenschapsvorming, geestelijke gezondheid, jeugdwelzijn en lokale economie. Binnen deze moeilijke context wordt het een hele uitdaging om onze gemeente financieel gezond te houden. Door corona moeten we een aantal grote investeringsprojecten in de tijd verschuiven. Dit geeft gelukkig ook extra financiële zuurstof.

De coronacrisis die midden maart losbarstte, zal vermoedelijk pas in de loop van 2021 stapsgewijs verdwijnen. De crisis schudde onze samenleving grondig door elkaar, waardoor we ook op langere termijn heel wat maatschappelijke en financiële effecten verwachten. Het is vandaag bijzonder moeilijk in te schatten wat deze effecten precies zullen inhouden.

Negatieve financiële impact corona

Voor deze legislatuur ramen we de totale negatieve financiële impact momenteel op 4,1 miljoen euro. Dit cijfer is het eindresultaat van dalende inkomsten in combinatie met stijgende uitgaven. In vergelijking met de aanvankelijke ramingen voor deze legislatuur dalen de inkomsten uit de aanvullende personenbelasting met 2,2 miljoen euro en uit de opcentiemen uit de onroerende voorheffing met 800.000 euro.

Beide belangrijke inkomstenbronnen dalen door de economische langetermijneffecten van de crisis en de invloed hiervan op de inkomens van onze inwoners en financiële gezondheid van onze ondernemingen. Ook de inkomsten uit de toeristische belasting (vrijstelling van drie maanden, 168.000 euro minder), reclamedrukwerken (68.000 euro minder) en terrasbelasting (volledig geschrapt voor 2020, 18.000 euro minder inkomsten) zakken fors. Daarnaast verwachten we door corona op korte termijn nog een aantal extra uitgaven voor woonzorgcentrum Ten Hove, vaccinatiecentra, communicatie, eventuele bijkomende steunmaatregelen,….

Ondanks de crisis blijven we de komende jaren fors investeren, al volgen de meeste investeringsprojecten een trager ritme. In 2020 lagen de investeringen uiteindelijk lager dan vooraf voorzien, vooral door de vertraging die een aantal projecten opliepen. Daardoor moesten we geen leningen afsluiten. Het in de tijd verschuiven van onze toekomstige investeringen tot en met 2025 brengt ons op een totale investeringsenveloppe van 76,2 miljoen euro. In combinatie met onze reguliere inkomsten en uitgaven leidt dit tot een positieve autofinancieringsmarge van 563.611 euro in 2025. Dit cijfer bewijst onze gezonde financiële toestand.

Totaal investeringsvolume

Als gevolg van de coronacrisis herplannen we enkele grote projecten in de tijd, waaronder de creatie van één Kunstencampus op De Zwaan en grondige verbouwingswerken van ’t Getouw. De investering in de Kunstencampus – die sowieso in meerdere fases zal verlopen – ramen we voor deze legislatuur nog op 3,3 miljoen euro.

Deze verschuivingen maken meteen ook ruimte vrij voor nieuwe investeringen. Zo beslisten we om het schooltje in Heidehuizen uit te bouwen tot een volwaardige basisschool, wat een investering van 1,8 miljoen vereist. Ook voorzien we 2,25 miljoen euro voor de sanering van historische vervuilde gronden, waarbij het merendeel van dit bedrag voorzien wordt voor de sportterreinen in Donk. Deze investeringen zijn niet meteen voorzien in 2021, maar zijn in de loop van de legislatuur gepland.

Hieronder vind je de actuele totaalbedragen voor de belangrijkste investeringen voor deze legislatuur:

 • Het structurele onderhoud, de vernieuwing en aanleg van wegen, fietspaden en voetpaden (7,8 miljoen euro)
 • De renovatie van De Zwaan én de omvorming van dit unieke gebouw tot een eengemaakte Kunstencampus voor onze Academie voor Beeldende Kunsten en de Academie voor Muziek en Woord (investering van 3,3 miljoen euro deze legislatuur).
 • Renovatie van ’t Getouw inclusief nieuw dienstverleningsconcept en vernieuwde bibliotheek (6,2 miljoen euro)
 • Realisatie van een centrale uitvoeringsdienst in de Slagmolenstraat (1,9 miljoen euro)
 • Heraanleg Sint-Apollonialaan met gescheiden fietspaden (gemeentelijk aandeel 2,3 miljoen euro)
 • Heraanleg Centrum-West met fietsvoorzieningen (gemeentelijk aandeel 2 miljoen euro)
 • Realisatie dienstverleningsconcept op welzijnssite Ten Hove (3,4 miljoen euro), inclusief Huis van het Kind en een ondergrondse publieke parking
 • Gescheiden fietspaden N136 tussen baileybruggen en Postel (gemeentelijk aandeel 1,9 miljoen euro)
 • Vernieuwing van het gemeentelijk wagenpark (4 miljoen euro)
 • Investeringen ICT-infrastructuur (2,8 miljoen euro)

In- en uitgaven in 2021

Specifiek voor 2021 ramen we de uitgaven van onze dagelijkse werking op 65 miljoen euro. De ontvangsten bedragen 68,3 miljoen euro. We willen komend jaar voor 12 miljoen euro (netto 10 miljoen, dankzij 2 miljoen euro subsidies) investeren. Afhankelijk van de uiteindelijke uitvoeringsgraad zullen we de nodige investeringsleningen aangaan.

Welke investeringen in 2021?

Voor 2021 staan volgende investeringen op het programma:

 • Structureel onderhoud van bestaande straten, fietspaden en voetpaden: 1,6 miljoen euro. Deze investeringen zijn noodzakelijk om onze bestaande infrastructuur in goede conditie te houden.
 • Riolerings- en wegenisprojecten Centrum-West en Sint-Apollonialaan: 900.000 euro. Voor Centrum-West verwachten we de start in de loop van 2021. Voor de Sint-Apollonialaan hangt de timing af van het tijdig bekomen van de vereiste vergunningen. De vergunningsaanvraag moet nog gebeuren.
 • Vernieuwing gemeentelijk wagenpark: 1,5 miljoen euro. Hiervoor volgen we het bestaande meerjarenprogramma.
 • Vernieuwing kinderclubs buitenschoolse kinderopvang in Sluis en Rauw: voor beide projecten samen voorzien we 615.000 euro.
 • Vernieuwingen ICT: 389.000 euro. Hiervoor volgen we het bestaande meerjarenprogramma.
 • Nieuwe containerklassen voor de school van Ezaart: 260.000 euro.

Onze beleidsvisie

Vanuit de slagzin ‘Samen maken we #MooiMol’ presenteerden we eind 2019 een ambitieus meerjarenprogramma. Onze doelstellingen omvatten in totaal een twintigtal verschillende beleidsthema’s. Extra aandacht én investeringen gaan naar beleidsthema’s zoals ‘Ruimte aan de fiets’, ‘Verkeersveiligheid & - leefbaarheid’ en een ‘Sterke dienstverlening’. Deze centrale thema’s blijven ook na de coronacrisis centraal staan.

De coronacrisis vraagt evenwel bijkomende inspanningen voor de ondersteuning van onze verenigingen, gemeenschapsvorming, armoedebestrijding en aandacht voor lokale economie. Ook jeugdwelzijn en geestelijke gezondheid verdienen extra aandacht. Op dat vlak namen we in 2020 al eerste bijkomende initiatieven. Deze inspanningen zullen we de komende jaren stapsgewijs verder uitbreiden, wanneer steeds meer duidelijk wordt wat de effectieve impact is van de crisis op al deze beleidsdomeinen. Dit betekent dat we elk jaar in december onze meerjarenplanning gericht zullen bijsturen, afhankelijk van het steeds verder optrekken van de mist die de coronacrisis veroorzaakt.