Naar inhoud
Gemeente Mol

Psychologische hulp, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Kempen, Antennewerking Mol

Wat?

Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) Kempen biedt gespecialiseerde begeleiding en behandeling aan inwoners uit het arrondissement Turnhout die belemmerd worden in hun functioneren door een ernstige psychische, ernstige psychosociale en/of psychiatrische problematiek. 

Voor wie?

Het CGG Kempen richt zich tot kinderen, jongeren en volwassenen, dit met bijzondere aandacht voor kwetsbare doelgroepen. We willen voor hen een gedifferentieerd en toegankelijk zorgaanbod aanbieden. We onderschrijven het principe van stepped care. Pas wanneer zorg vanuit omgeving en eerstelijnszorg (huisarts, diensten algemeen welzijn,…) onvoldoende blijkt, zullen wij gespecialiseerde interventies aanbieden. 

Voorwaarden?

De cliënt heeft een psychiatrische diagnose of (vermoeden van of voorgeschiedenis van) een ernstige psychische problematiek en er is sprake van tenminste 1 van de volgende situaties:

  • Er is een patroon van disfunctioneren op meerdere levensterreinen (psychisch, sociaal, familiaal, werk,…)
  • De cliënt leeft in een multi-problem-gezin (actuele psychische of lichamelijke mishandeling, gezinsleden met psychiatrische problematiek,…)
  • Er is een neiging tot chroniciteit of herval (eerstelijnshulp blijkt niet toereikend, langdurige ziekte- of hulpverleningsgeschiedenis)
  • Er is een verhoogd risico op een psychische problematiek (familiale belasting, KOPP,…)

 Aanmeldingen verlopen steeds via professionele zorgverlener zoals een arts, maatschappelijk werker,...

Hoe aanvragen?

Inwoners kunnen pas bij het CGG terecht na doorverwijzing door de huisarts, dienst algemeen welzijn, sociale dienst,…

Meer info

www.cggkempen.be, 014 41 09 67, info@CGGKempen.be