Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolprojecten

GROEI MEE met Cas en Lisa

Relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters

‘Groei mee met Cas en Lisa’ stelt het welbevinden van onze kleuters centraal. Die basis heeft elke kleuter nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien en hun school te ervaren als een veilige, aangename en stimulerende omgeving.

De centrale figuren in deze methode zijn Cas en Lisa. Zij groeien met de kinderen mee en worden veruiterlijkt door 2 handpoppen.

Er wordt gewerkt met maandthema’s die jaarlijks terugkeren. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen deze meer diepgang.

Om de samenwerking met thuis te stimuleren, heeft elk kind een ‘Cas en Lisa’-mapje. Dit bouwt op en wordt regelmatig mee naar huis gegeven. Bepaalde activiteiten kunnen op een eenvoudige manier ook thuis aan bod komen.

Deze methode is de voorloper van ’Kiva’(antipestprogramma in de lagere school).

Kiesdag

Maandelijks is er een kiesdag. Die dag wordt er klasoverschrijdend gewerkt.

De kleuters kiezen vrij voor een activiteit die aangeboden wordt in één van de drie lokalen.

De klassen hebben op dat moment een kleur en de kinderen kiezen aan de hand van een kleurenkaart.

Sport op school

De meeste kinderen bewegen van nature graag.

Naast het bewegen in de klas en op de speelplaats krijgen de kleuters twee maal per week een ‘echte’ turnles.

Tijdens deze les, die meestal in een leuk thema gekaderd is, maken de kinderen kennis met al de facetten van bewegen. De ene keer klimmen en klauteren ze overal op en over, een andere keer gooien ze een bal op verschillende manieren, tijdens een andere les dansen ze, …

Eén keer per jaar, tijdens de sportweek, trekken we samen met alle andere kleuters van de Molse gemeentescholen naar de ‘grote’ sporthal in Mol voor een super toffe sportdag.

Samenwerking met partners uit de omgeving

  • OCMW Mol: Jaarlijks treden de kleuters in zaal Spellenberg op voor de 75-plussers van het OCMW.
  • rusthuis Hemelrijck:2 keer per schooljaar hebben de kleuters een activiteit samen met de bewoners van het rusthuis.

Ouderbetrokkenheid

  • - Infoavond begin schooljaar
  • - Jaarlijkse infobrochure, nieuwsbrieven, maandkalenders, website
  • - Weekbriefje
  • - Individuele oudercontacten
  • - Extra initiatieven: spaghettidag, schoolfeest, toonmomenten bij projecten, hulp bij ateliers/projecten, voorleesweek, spelletjesweek, …
  • - Oudercomité
  • - Voor- en naschoolse opvang aan de school