Naar inhoud
Gemeente Mol

Zorgwonen

Wat?

Wil je graag een familielid of vriend met een handicap opvangen in je woning? Of denk je eraan jouw grootouders bij jou te laten inwonen zodat zij langer zelfstandig kunnen wonen?

Op zich stelt er zich geen probleem, maar er zijn wel wat gevolgen aan verbonden, bijvoorbeeld op financieel vlak. Iedereen wordt ingeschreven op hetzelfde adres, met als gevolg dat jullie allemaal als samenwonend beschouwd worden. Jullie inkomsten worden dan ook samengeteld, wat een invloed kan hebben op verschillende uitkeringen (bijvoorbeeld de werkloosheidsuitkering).

Om tegemoet te komen aan bovenstaand probleem werd zorgwonen uitgewerkt.

Zorgwonen is het creëren van een kleinere woongelegenheid in of bij een bestaande woning zodat maximaal twee personen kunnen inwonen:

 • waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder, of
 • waarvan ten minste één persoon hulpbehoevend is.

De zorgbehoevende(n) en de zorgverstrekker(s) worden op hetzelfde adres ingeschreven, maar onder een apart zorgstatuut. Dat heeft tot gevolg dat jullie niet als één gezin beschouwd worden en bijgevolg de inkomens gescheiden blijven.

Bij zorgwonen wordt geen bijkomend huis- of busnummer toegekend.

Voor wie?

Alle inwoners van onze gemeente die aan de voorwaarden voldoen (zie hieronder).

Voorwaarden?

Voorwaarden voor de woning

 • Zorgwonen kan:
  • binnen het bestaande bouwvolume van een hoofdzakelijk vergunde woning;
  • in een bestaand, hoofdzakelijk vergund vrijstaand bijgebouw bij een woning;
  • in een tijdelijke verplaatsbare constructie.
 • De gehele woning, of de grond waarop die ondergeschikte wooneenheid tijdelijk wordt geplaatst is eigendom, of ten minste de blote eigendom, van de zorgverstrekker of de zorgbehoevende.
 • Ook een huurwoning kan in aanmerking komen als zorgwoning, maar de eigenaar moet hiervan wel op de hoogte zijn en zijn goedkeuring geven.

Voorwaarden voor de zorgbehoevende(n)

In de zorgwoning worden maximum twee personen gehuisvest, waarvan ten minste één persoon 65 jaar of ouder is of hulpbehoevend is. Met hulpbehoevend wordt het volgende bedoeld:

 • personen met een handicap;
 • personen die in aanmerking komen voor een zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden, een zorgbudget voor ouderen met een zorgnood of een basisondersteuningsbudget;

personen met een nood aan ondersteuning om zich zelfstandig in hun thuismilieu te kunnen handhaven.

Hoe aanvragen?

Om een aanvraag tot zorgwonen in te dienen, neem je eerst contact op met de bevolkingsdienst. Zij kijken na of de zorgbehoevende voldoet aan de voorwaarden voor zorgwonen (65+ of hulpbehoevend). Om aan te tonen dat iemand hulpbehoevend is, moet je een attest bezorgen (bijvoorbeeld een attest van de FOD Sociale Zekerheid, inschrijving bij het Vlaams agentschap voor Personen met een Handicap, bewijs van tegemoetkoming Vlaamse zorgverzekering…).

Vervolgens neem je contact op met de dienst ruimtelijke ordening. Zij bekijken samen met jullie of de woning voldoet aan de fysieke vereisten om tot een zorgwoning in te richten en welke aanvraag er dient te gebeuren.

Er zijn 3 situaties waarin je een zorgwoning kan creëren via een eenvoudige melding. Per situatie zijn er voorwaarden waaraan je moet voldoen. Voldoe je aan alle voorwaarden dan volstaat een melding.

Zodra aan één voorwaarde niet voldaan is, is een omgevingsvergunning vereist.

Als de zorgsituatie eindigt, moet je opnieuw een melding via het omgevingsloket indienen.