Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunningsaanvragen behandelen en digitaliseren, belasting

Wat?

De omvang van een bouw- of verkavelingsproject bepaalt de hoogte van de belasting.

Grotere bouwprojecten leiden rechtstreeks en onrechtstreeks tot extra kosten die door het gemeentebestuur moeten worden gedragen. Denk daarbij aan bijkomende rechtstreekse kosten voor huisvuilophaling, onderhoud openbaar domein en nutsvoorzieningen,…

Daarnaast stijgt bij grotere projecten de complexiteit van de dossierafhandeling, wat extra specialisatie en mankracht op zowel de afdeling omgeving als andere gemeentediensten vereist. 

Het belastingsreglement voorziet enerzijds een algemene dossierkost, mogelijk aangevuld met extra tarieven voor meergezinswoningen (appartementen, studio’s, kamerwoningen, groepswoningbouw en verblijfsrecreatie) en verkavelingen.

Voor wie?

De belasting geldt voor iedereen die een aanvraag indient.

Hoe aanvragen?

De belasting wordt automatisch berekend als je een omgevingsvergunning indient.

Kostprijs?

Algemene dossierkost

Deze dossierkost is verschuldigd na volledigverklaring (volledig en ontvankelijk) van het dossier. Ook bij een eventuele weigering van de aanvraag geldt deze dossierkost.

  • Dossier vereenvoudigde procedure: 30 euro
  • Dossier gewone procedure: 60 euro
  • Dossier melding: 25 euro
  • Dossier stedenbouwkundig attest: 30 euro

Extra tarieven

Bij meergezinswoningen en verkavelingen worden de dossierkosten aangevuld met een bijkomende belasting. Deze is alleen verschuldigd na het afleveren van de beoogde vergunning.

  • Meergezinswoningen: de bijdrage wordt berekend op het aantal m³ bovengronds bouwvolume. Het tarief bedraagt 3 euro/m³
  • Verkavelingen: de bijdragen wordt berekend op basis van de totale oppervlakte van het te verkavelen perceel én het aantal bijkomende bebouwbare loten. Voor de oppervlakte geldt een tarief van 0,5 euro/m², aangevuld met een tarief van 500 euro per bijkomend bebouwbaar lot.

Voor een aantal dossiertypes gelden nog andere tarieven. De uitgebreide tarieven vind je in het belastingsreglement.

Meer info

Ruimtelijk ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be