Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunningen, algemeen

Dien online in

Wat?

We spreken in Vlaanderen niet meer over een stedenbouwkundige vergunning (bouwvergunning) of milieuvergunning, maar over een omgevingsvergunning. Je kan dus alleen nog een omgevingsvergunningsaanvraag indienen. Een aanvraag kan dienen voor de bouw van een woning, de verkaveling van een grond als voor bijvoorbeeld de exploitatie van een carwash. Voor werken aan en rond je huis heb je vaak een omgevingsvergunning nodig. Die regels kunnen verschillen van straat tot straat.

Speel op veilig en informeer jezelf
Wil jij graag je huis en tuin aanpassen? Wil je weten voor welke ingrepen je wel of niet een omgevingsvergunning nodig hebt? Ben je benieuwd naar de slaagkansen van je project? Vul dan dit e-formulier in.

Informeer je eerst, ook als dat gaat om kleine werken! Zo ben je zeker dat je geen wettelijke verplichtingen negeert en problemen krijgt. Als je voor werken waarvoor een omgevingsvergunning nodig is, geen vergunning hebt aangevraagd, dan kun je je aan een boete verwachten.

Voorschriften?

Stedenbouwkundige voorschriften leggen de spelregels vast. Zij bepalen wat er op je perceel wel of niet kan. Ze zeggen iets over de bestemming én inrichting van jouw perceel. Stedenbouwkundige voorschriften worden bepaald door ruimtelijke plannen of verordeningen. De belangrijkste ruimtelijke plannen zijn het gewestplan, de Bijzondere Plannen van Aanleg (BPA’s), de Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s) en de verkavelingen.

Je aanvraag wordt altijd getoetst aan de stedenbouwkundige voorschriften die van toepassing zijn op je perceel. Past je project binnen deze voorschriften, dan vergroot de kans op een vergunning. Is dit niet zo, dan worden er geen vergunning gegeven. Het project wordt ook getoetst aan verschillende richtlijnen om te beoordelen of het verenigbaar is met de goede ruimtelijke ordening. Wil je onaangename verrassingen vermijden? Ga dan samen met de dienst ruimtelijke ordening na aan welke voorwaarden je project moet voldoen.

Vergunning, melding of vrijstelling?

Als je iets wilt bouwen, zoals een tuinhuis of carport, dan kan het zijn dat je hiervoor een omgevingsvergunning moet aanvragen. Dat kan ook het geval zijn als je een vijver wilt aanleggen, een boom wilt kappen of reclame- of zonnepanelen wilt plaatsen.

Soms moet je dit alleen melden.

Voor andere werken heb je dan weer geen vergunning nodig.

Architect verplicht?

De meeste vergunningsaanvragen moeten opgemaakt worden door een architect.

Voor sommige werken is de medewerking van een architect niet nodig. Je kunt dan (als bouwheer) zelf je dossier opmaken. Dit betekent dat je een aantal documenten moet invullen en plannen moet tekenen. Om je hierbij te helpen zijn er een aantal voorbeelddossiers voorzien.

Wetgeving: werken die vrijgesteld zijn van medewerking architect

Je aanvraag, op papier of digitaal?

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waarmee je een aanvraag digitaal samenstelt, indient en opvolgt. Om toegang te krijgen tot het Omgevingsloket moet je inloggen met je elektronische identiteitskaart, itsme,…

In de meeste gevallen ben je verplicht om je aanvraag digitaal in te dienen. Een dossier digitaal indienen vergemakkelijkt ook een aantal zaken:

 • Je moet je dossier niet meer in meerdere exemplaren afdrukken. 
 • Je kan altijd terecht op het Omgevingsloket om de stand van zaken van je dossier te raadplegen. 
 • Alle communicatie met de overheid verloopt digitaal.

De volgende zaken moet je verplicht digitaal indienen:

 • Vlaamse projecten
 • provinciale projecten
 • projecten waarbij de medewerking van een architect verplicht is
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM
 • het verkavelen van gronden
 • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt

Alle andere projecten kan je nog op papier indienen. Toch raden we je aan om zoveel mogelijk gebruik te maken van het Omgevingsloket. Eenvoudige werken kan je in veel gevallen aanvragen via een vereenvoudigde versie van het Omgevingsloket.

Het gemeentebestuur is verplicht het Omgevingsloket te gebruiken. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan van 125 euro.

Digitaal via het Omgevingsloket of het vereenvoudigd loket: de snelinvoer

Op papier via aangetekend schrijven, in tweevoud, naar gemeente Mol, dienst ruimtelijke ordening, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.


Dossierverloop: aanvraag en timing

Als je je aanvraag digitaal indiende dan kan je op het Omgevingsloket de stand van zaken van je dossier raadplegen. Alle communicatie tussen jou en de overheid verloopt digitaal.

Wanneer je je dossier op papier indiende dan brengt de dienst ruimtelijke ordening je schriftelijk op de hoogte van de stand van zaken van je dossier.

Hoe weet ik of mijn dossier al dan niet ontvankelijk en volledig is?

Binnen 30 dagen vanaf de dag na de datum waarop de vergunningsaanvraag is ingediend, brengen we je op de hoogte of je dossier volledig is of dat er ontbrekende gegevens of documenten moeten worden bijgebracht.

De dienst wint eventueel interne en externe adviezen in en organiseert mogelijk een openbaar onderzoek.

Wanneer wordt er een beslissing over mijn dossier genomen?

 • Binnen 60 dagen vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.
 • Binnen 105 dagen met openbaar onderzoek vanaf de dag na de ontvankelijk- en volledigheidsverklaring.

In sommige gevallen kunnen deze termijnen verlengd worden met 60 dagen. Als dit op jouw dossier van toepassing is, brengen we je hiervan op de hoogte.

Hoe wordt de beslissing van mijn dossier kenbaar gemaakt?

Digitaal ingediend: de beslissing over je aanvraag vind je in het Omgevingsloket. De dienst ruimtelijke ordening bezorgt je de bekendmakingsaffiche. Binnen de 10 dagen na ontvangst hang je deze affiche uit ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden) en je laat ze 30 dagen hangen. De startdatum van de aanplakking meld je via het Omgevingsloket.

Op papier ingediend: de beslissing over jouw aanvraag ontvang je aangetekend. De dienst ruimtelijke ordening bezorgt je de bekendmakingsaffiche. Binnen de 10 dagen na ontvangst hang je deze affiche uit ter hoogte van de rooilijn (zichtbaar en leesbaar voor geïnteresseerden) en je laat ze 30 dagen hangen. De startdatum van deze aanplakking bezorg je aan de dienst ruimtelijke ordening.

Wanneer mag ik mijn werken starten?

Je mag met de werken beginnen als je binnen de vijfendertig dagen, te rekenen vanaf de dag van de aanplakking, geen bericht hebt ontvangen van een beroep tegen deze beslissing.

Als je je dossier digitaal indiende, geef je het begin van de werken in op het Omgevingsloket.

Als je je dossier op papier indiende breng je de dienst ruimtelijke ordening op de hoogte van het begin van de werken.

Kostprijs?

Belasting op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunningsaanvragen

Meer info

Vragen over het Omgevingsloket:

Concrete vragen over je project voor je het aanvraagt/uitvoert: