Naar inhoud
Gemeente Mol

Omgevingsvergunningen

Wat?

Vergeet de documenten bouwvergunning, milieuvergunning en verkavelingsvergunning. Voortaan zitten die netjes samen in één pakket met de naam omgevingsvergunning. Het gemeentebestuur past, net zoals alle Vlaamse gemeenten, de nieuwe Vlaamse omgevingswetgeving toe.

Een omgevingsvergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige-, de verkavelings- en de milieuvergunning en melding. De nieuwe omgevingsvergunning geldt dan ook voor alle mogelijke werken, bijvoorbeeld: het bouwen van een (tuin)huis, het optrekken van een opslagruimte, het afbreken van een constructie, het wijzigen van de functie van een gebouw, het verkavelen van gronden, het wijzigen of bijstellen van een verkaveling, een exploitatie (klasse 1, 2, 3) uitoefenen,...

Als stedenbouwkundige handelingen en exploitatie onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, moet je een gemengde aanvraag indienen.

Is jouw handeling/project vergunnings– of meldingsplichtig? Je vindt alvast meer info hier.

Je kan steeds informatie vragen bij de dienst ruimtelijke ordening en de milieudienst.

Hoe aanvragen?

Waar aanvragen?

De omgevingsvergunning moet je aanvragen bij het schepencollege van de gemeente Mol, tenzij de bevoegdheid over de beslissing van de aanvraag bij de Vlaamse Regering of de deputatie van de provincie Antwerpen ligt.

Samengevat geldt de volgende bevoegdheidsverdeling:

 • De Vlaamse Regering is bevoegd voor:
  • De projecten op de Vlaamse lijst
  • Aanvragen die over twee of meer provinciegrenzen heen gaat.
 • De deputatie van de provincie Antwerpen is bevoegd voor:
  • De projecten op de Provinciale lijst
  • Aanvragen die over twee of meer gemeentegrenzen heen gaat.
  • Projecten die in de eerste klasse ingedeelde inrichtingen of activiteiten omvatten die noch een Vlaams noch een gemeentelijk project of een onderdeel van een van beide zijn.
 • Het college van burgemeester en schepenen is bevoegd voor:
  • Gemeentelijke projecten
  • Andere gevallen dan deze waarvoor de Vlaamse Regering of de deputatie bevoegd is.

Raadpleeg de website http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ of neem contact op met de betrokken gemeentediensten voor meer informatie.

Hoe jouw aanvraag indienen

Digitaal of op papier?

De volgende vergunningsaanvragen, verzoeken of meldingen moet je verplicht digitaal indienen:

 • Projecten waarvoor de Vlaamse regering bevoegd is;
 • Projecten waarvoor de deputatie bevoegd is;
 • Projecten die niet zijn vrijgesteld van de medewerking van een architect
 • de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de eerste of de tweede klasse, als vermeld in artikel 5.2.1 van het DABM;
 • het verkavelen van gronden;
 • het bijstellen van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden, als deze bijstelling een wijziging van de kavelgrenzen inhoudt.

Je dient jouw aanvraag in via het digitaal Omgevingsloket: http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid waarmee je een aanvraag digitaal kan samenstellen, indienen en opvolgen. Om toegang te krijgen tot het Omgevingsloket volstaat het om in te loggen met je elektronische identiteitskaart. De digitale afhandeling van je dossier verloopt sneller en eenvoudiger dan de papieren procedure van voorheen. De afhandeling verloopt immers via een centraal uitwisselingsplatform dat alle behandelende en adviserende instanties toegang geeft tot het dossier. Ook de aanvrager kan zijn dossier eenvoudiger zelf opvolgen aangezien hij de status van zijn dossier van thuis uit kan nakijken.

Andere aanvragen dan hierboven opgesomd mogen door particulieren nog op papier worden ingediend. Dit kan per aangetekende zending of door afgifte tegen ontvangstbewijs bij de betrokken diensten. Aanvragen op papier moet je in tweevoud indienen.

Het gemeentebestuur is verplicht om gebruik te maken van het Omgevingsloket. Dossiers die bij ons ingediend worden op papier, worden achteraf door ons gedigitaliseerd. We rekenen voor deze dossiers een bijkomende kost aan.

Alle info over de dossierskosten vind je terug in het belastingsreglement op het behandelen en digitaliseren van omgevingsvergunninsaanvragen.

Het snelinvoerloket

Voor kleine werken zonder architect heeft de Vlaamse Overheid binnen het omgevingsloket een “snelinvoer”-loket voorzien. Via dit snelinvoerloket kan je jouw aanvraag op een eenvoudige manier digitaal indienen.

Let wel: dit snelinvoerloket is enkel te gebruiken indien jouw aanvraag/melding:

 • geen wijziging van de constructie betreft
 • geen wijziging van het aantal woongelegenheden inhoudt
 • geen wijziging van de hoofdfunctie inhoudt

Formulieren en documenten

De aanvraagformulieren en bijhorende addendabibliotheek kan je vinden via http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ --> documentatie --> formulieren

In de addenda vind je meer informatie over bijlagen die je bij het aanvraagformulier moet voegen of over aanvullende gegevens die je moet verstrekken

Belangrijk hierbij zijn de normenboeken omgevingsvergunning. Die bieden een leidraad om plannen en foto's correct te maken en in te zenden. De normenboeken voor het indienen van een omgevingsvergunning vind je op:

http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/ --> documentatie --> normenboeken

Meer info

Algemene vragen

Alle informatie over de omgevingsvergunning en het omgevingsloket vindt u op de website http://www.omgevingsloketvlaanderen.be/. Inhoudelijke vragen over de omgevingsvergunning kun je ook mailen naar omgevingsvergunning@vlaanderen.be

Heb je hulp nodig bij uw aanvraag? Je kan beroep doen op de helpdesk. De helpdesk is te bereiken via e-mail helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of telefonisch 015 45 45 91.

Concrete vragen

Wens je bijkomende informatie over een aanvraag of de mogelijkheden op je perceel kan je steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening en de milieudienst, Molenhoekstraat 2, 2400 Mol.

Dienst ruimtelijke ordening
014 33 08 30
ro@gemeentemol.be

Dienst milieu
014 33 07 35
milieudienst@gemeentemol.be