Naar inhoud
Gemeente Mol

Veelgestelde vragen

Moet ik mijn kind aanmelden?

Aanmelden is niet verplicht. Maar als je je kind niet aanmeldt tijdens de voorrangsperiode of tijdens de aanmeldingsperiode voor iedereen, kan je het pas vanaf 3 juni 2019 inschrijven in een Molse kleuterschool of lagere school. Op dat moment zullen in veel scholen al geen vrije plaatsen meer zijn. Je kind aanmelden is dus sterk aan te raden. Dit geldt ook als je je kind aanmeldt voor slechts 1 school waar geen plaats meer is.

Opmerking: kinderen die geboren zijn tussen 26 november 2017 en 31 december 2017, kan je het best ook al aanmelden. Op die manier kunnen ze naar school gaan vanaf 1 september 2020.

Voor welke scholen kan ik mijn kind aanmelden?

Je kan je kind aanmelden voor alle kleuterscholen en lagere scholen van het gewoon onderwijs van het vrij-, gemeenschaps-, en gemeentelijk onderwijsnet in onze gemeente. Ook voor de kleuterschool uit de Sportlaan in Balen moet je aanmelden.

Je meldt je kind het best aan voor minstens drie scholen. Dit betekent zeker niet dat je minder kans maakt op een plaats in je favoriete school. Door meer dan één school op te geven vergroot je de kans dat je kind kan inschrijven in een school van jouw keuze. Zorg er wel voor dat er in de top drie ook scholen staan met vrije plaatsen. Zo voorkom je dat je je kind pas kan inschrijven vanaf 3 juni 2019.

Het aantal vrije plaatsen voor schooljaar 2019-2020 kan je terugvinden op deze website www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen. Voor de voorrangsperiode (broer/zus en kind van personeel) op 8 januari 2018. Tijdens de aanmeldperiode voor iedereen op 9 maart 2019. Het aantal vrije plaatsen wordt meegedeeld voor de aanmeldingsperiode en wordt niet aangepast tijdens de aanmeldingsperiode.

Welke ouders moeten hun kind aanmelden?

 • Ouders met een kind geboren in 2017
 • Ouders die een andere school kiezen voor hun kind(eren)
 • Ouders die een kind hebben op een autonome kleuterschool (kleuterschool Rijpad, kleuterschool Singellaan of kleuterschool Rozenberg) en dus voor een andere school moeten kiezen bij de overstap naar het lager onderwijs

Hoe worden de vrije plaatsen verdeeld?

Alle kinderen worden eerst geordend op basis van de eerste schoolkeuze.

Zijn er voldoende plaatsen op de school? Dan hebben alle kinderen een plaats. Zijn er meer aangemelde kinderen dan er plaats is? Dan geldt het criterium afstand.

De kinderen die een school als eerste voorkeur aanduidden, worden gerangschikt volgens afstand in vogelvlucht van het domicilieadres van het kind tot de school. Pas wanneer kinderen die verder wonen uit de boot vallen voor de eerste voorkeurschool, wordt gekeken naar de tweede voorkeurschool. Enzoverder.

Het is dus belangrijk dat je meerdere schoolkeuzes doorgeeft. Je kan nooit toegewezen worden aan een school waarvoor je niet kiest. Zo voorkom je dat je je kind pas kan inschrijven vanaf 3 juni 2019.

Op basis van twee eenvoudige vragen wordt bepaald of uw kind een indicator of niet-indicator leerling is. Voor elke groep worden plaatsen voorbehouden in alle scholen.

Wat zijn indicator en niet-indicator leerlingen?

Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Alle leerlingen worden verdeeld in twee categorieën: indicatorleerlingen of niet-indicatorleerlingen. Beide groepen kunnen rekenen op voorbehouden plaatsen bij inschrijving. De scholen verdelen hun totale aantal beschikbare plaatsen over deze twee categorieën. Ze bepalen het aantal plaatsen dat bestemd is voor indicatorleerlingen en het aantal plaatsen dat bestemd is voor niet-indicatorleerlingen.

Is mijn kind een indicator of een niet-indicator leerling?

Aan de hand van deze twee vragen wordt voor ieder kind bepaald of het een indicatorleerling of een niet-indicatorleerling is. Je beantwoordt deze vragen bij de aanmelding op de website.

 • Ontving het gezin tijdens het schooljaar 2017-2018 of 2018-2019 een schooltoelage?
 • Heeft de moeder van het kind een diploma secundair onderwijs of studiegetuigschrift van het tweede jaar van de derde graad ?

Als het gezin een schooltoelage ontvangt en/of als de moeder van het kind geen diploma secundair onderwijs heeft, dan is het kind een indicatorleerling.

Moeten broers en zussen dezelfde ouders hebben?

Neen. Broer en zus zijn, betekent in het aanmeldingssysteem meer dan dezelfde ouders hebben.

Volgende mogelijkheden kunnen bestaan:

 • broers en zussen, met twee gemeenschappelijke ouders, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
 • halfbroers en halfzussen, met één gemeenschappelijke ouder, die al dan niet hetzelfde officiële adres hebben.
 • kinderen die eenzelfde hoofdverblijfplaats hebben maar geen gemeenschappelijke ouder(s) hebben (vb. stiefbroers en stiefzussen).

Enkel kinderen met een broer en/of zus op school, zoals hierboven omschreven, kunnen gebruik maken van de voorrang en enkel in de school van de ingeschreven broer en/of zus. Om gebruik te kunnen maken van deze voorrang, moet je aanmelden tijdens de voorrangsperiode. De voorrangsperiode loopt van 7 januari 2019 tot en met 18 januari 2019. Aanmelden voor andere scholen doe je tijdens de aanmeldingsperiode voor iedereen van 11 maart 2019 tot en met 3 april 2019.

Ik werk voor een Molse kleuterschool of lagere school. Onder welke voorwaarden kan ik mijn kind aanmelden tijdens de voorrangsperiode?

Op het ogenblik van de inschrijving moet je een arbeidscontract hebben van meer dan 104 dagen in de school waar je je kind wil inschrijven. Je hoeft daarom nog geen 104 dagen effectief te hebben gewerkt voor de school op het moment van inschrijving. De voorrangsperiode geldt voor alle personeelsleden van een school, ongeacht hun functie (bijvoorbeeld klusjesman, leerkracht, administratief medewerker, pedagogische begeleider of logopedist).

De aard van het contract met de school (bijvoorbeeld voltijds of deeltijds) heeft geen belang om voorrang te krijgen.

Volgende personeelsleden komen in aanmerking:

 • Personeelsleden als vermeld in artikel 2 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van bepaalde personeelsleden van het Gemeenschapsonderwijs en in artikel 4 van het decreet van 27 maart 1991 betreffende de rechtspositie van sommige personeelsleden van het gesubsidieerd onderwijs en de gesubsidieerde centra voor leerlingenbegeleiding, voor zover ze geaffecteerd zijn aan of aangesteld zijn in een school.
 • Personeelsleden die via een arbeidsovereenkomst werden aangeworven door een schoolbestuur en tewerkgesteld worden in de school.
 • Personeelsleden die geaffecteerd zijn aan een school maar tijdelijk aangesteld/tewerkgesteld zijn in een andere school, kunnen in beide scholen van de voorrangsregeling gebruik maken.

Is het belangrijk dat ik meerdere schoolkeuzes opgeef? Heb ik dan minder kans op mijn eerste keuze?

Minstens drie en maximum vijf keuzes opgeven is zeker belangrijk. Je maakt dan het meeste kans op een plaats in een van jouw voorkeursscholen. Zet de scholen zeker in de volgorde van jouw voorkeur. Ook al zijn er nog maar weinig of zelfs geen beschikbare plaatsen in uw favoriete school, zet die school altijd op nummer 1. Zorg er wel voor dat er in je top drie ook scholen met vrije plaatsen staan.

Voor elke school die je hebt opgegeven, wordt er gekeken of deze school nog een vrije plaats heeft voor jouw kind. Krijg je een plaats toegewezen in de school van je eerste keuze, dan vervallen alle onderliggende keuzes. Als je een school van lagere keuze krijgt toegekend, dan komt jouw kind altijd op de wachtlijst voor de scholen van jouw hogere keuze. Je ontvangt daarvoor ook altijd een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving als bewijs van je plaats op de wachtlijst . We kijken eerst naar de eerste schoolkeuze. Als er voldoende plaatsen zijn, hebben alle kinderen plaats. Pas als er meer aangemelde kinderen zijn dan er plaats is, geldt het criterium afstand.

Welk adres geef ik op?

Je geeft een officieel adres op. Dit is het adres waar het kind is gedomicilieerd. Een adres van een crèche, onthaalmoeder of van de grootouders geldt niet. Als je nog gaat verhuizen neem je best contact op met de dienst onderwijs via 014 33 15 13 of via aanmeldenscholen@gemeentemol.be.

De adressen die je opgeeft, worden gebruikt voor alle scholen die je kiest. Voor de bepaling van de rangschikking wordt bij het criterium afstand, altijd rekening gehouden met de kortste afstand tot de scholen die je hebt gekozen. De afstand wordt berekend in vogelvlucht op basis van het centraal referentie-adressenbestand van de Vlaamse overheid.

Als je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen.

Wat doe ik als ik (bijna) ga verhuizen?

Als je een verhuis gepland hebt of als je gaat verhuizen tussen de aanmeldperiode en het instappen van je kind in de nieuwe school, mag je het nieuwe domicilieadres van je kind invullen bij de aanmelding. Als je jouw kind gaat inschrijven in de school, moet je kunnen aantonen dat je kind effectief op het nieuwe domicilieadres zal wonen op het ogenblik dat het kind instapt in de school. Dit doe je op basis van koopakte, huurovereenkomst, huurovereenkomst, bouwvergunning, uittreksel uit de aankoopakte,…

Waar vind ik het rijksregisternummer van mijn kind?

Je vindt dit op de ISI+kaart, rechts bovenaan de SIS-kaart, op de achterkant van de Kids-ID of op het kleefbriefje van de mutualiteit. Als je kind geen rijksregisternummer heeft, neem dan contact op met je maatschappelijk werker van het OCMW of met de dienst onderwijs via 014 33 15 13 of via aanmeldenscholen@gemeentemol.be.

Hoe wijzig ik mijn gegevens in het aanmeldingssysteem?

Als je iets wil wijzigen aan je gegevens, neem je contact op met de dienst onderwijs via 014 33 15 13 of via aanmeldenscholen@gemeentemol.be. Onze medewerkers passen je gegevens aan.

Wat gebeurt er na mijn aanmelding?

Nadat de aanmeldingsperiode voor je kind is afgelopen, ontvang je een bericht waarin staat welke school plaats heeft voor jouw kind. Met deze e-mail ga je naar deze school om je kind effectief in te schrijven. Maak wel eerst een afspraak met de school.

Let op! Als je je kind niet op tijd inschrijft in de school die werd toegewezen, komt je plaats vrij voor iemand anders.

Moet ik mij haasten om aan te melden? Moet dat zo snel mogelijk bij de start van de aanmeldingsperiode?

Neen. Het tijdstip van aanmelden is niet belangrijk, zolang je het maar binnen de juiste periode doet.

Hoe werkt een wachtlijst voor een school?

Als één of meer van de scholen die je hoger gerangschikt had, geen plaats meer heeft, komt je kind automatisch op de wachtlijst van die scholen te staan. Als er later toch een plaats vrijkomt in een school waar je kind op de wachtlijst staat, kan je je kind nog in die school inschrijven. Dat kan zelfs als jouw kind ondertussen al in een andere school is ingeschreven. De school neemt daarvoor automatisch met je contact op. De wachtlijst geldt tot en met 7 oktober 2019 voor alle kinderen. Enkel voor kleuters geboren in 2017 geldt de wachtlijst tot en met 30 juni 2020.

Wat is een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving?

Je ontvangt een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving voor de scholen waarvoor je je kind hebt aangemeld, maar die voorlopig geen vrije plaats meer hebben. Het kan dus zijn dat je meerdere mededelingen krijgt. Iedere mededeling is verbonden met één specifieke school. Je kind komt in die scholen automatisch op een wachtlijst te staan. Een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving is dus een objectief bewijs van je plaats op de wachtlijst van een school. Ook wanneer er in een school geen plaats is voor je kind tijdens de vrije inschrijvingsperiode, moet de school je een mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving bezorgen.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb aangemeld?

2019 tot 23.59 uur), kan je je kind nog altijd aanmelden in de tweede aanmeldingsperiode van 11 maart 2019 vanaf 00:01 tot en met 3 april 2019 tot 23.59 uur. Let op! Je kind heeft dan geen voorrang meer op de andere kinderen die worden aangemeld.
Als je je kind na 3 april 2019 niet hebt aangemeld, heeft je kind geen plaats in de rangschikking. Vanaf 3 juni 2019 vanaf 9 uur kan je rechtstreeks inschrijven bij een school waar nog plaats is. Het overzicht van scholen met vrije plaatsen verschijnt op 29 mei 2019 op de website.
Let op!  Je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. In veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn. Je kan je kind wel nog op de wachtlijst laten zetten van de scholen van uw voorkeur die geen vrije plaatsen meer hebben.

Wat gebeurt er als ik mijn kind niet op tijd heb ingeschreven?

Je kan je kind inschrijven tijdens de volgende periodes:

 • Voorrangsperiode voor broers en zussen en kinderen van personeel: 28 januari tot en met 20 februari
 • Inschrijvingsperiode voor iedereen: 29 april tot en met 21 mei

Na elke periode verlies je je plaats in de rangschikking en krijgt een kind op de wachtlijst de plaats toegewezen. Na 3 april 2019 kan je je kind enkel nog inschrijven in een school vanaf 3 juni 2019. Het overzicht van scholen met vrije plaatsen verschijnt op 29 mei 2019 op de website.

Let op! Je zal minder keuze hebben, omdat aangemelde kinderen zich al konden inschrijven. Op veel scholen zullen er dus geen vrije plaatsen meer zijn.

Wat gebeurt er als je eerste schoolkeuze niet toegewezen wordt?

Dan bekijken we je tweede en indien nodig je volgende schoolkeuze(s). We laten je weten in welke school je kan inschrijven. Op de school die je niet toegewezen krijgt, wordt de naam van je kind genoteerd in het inschrijvingsregister. Je kind krijgt een rangnummer en je ontvangt een ‘mededeling van niet-gerealiseerde inschrijving’. Je kind komt dus op een wachtlijst:

 • Voor lagereschoolkinderen: tot de vijfde schooldag van oktober in het nieuwe schooljaar kan je met het rangnummer (op de wachtlijst) aanspraak maken op een vrijkomende plaats.
 • Voor kleuters geboren in 2017: tot 30 juni in het nieuwe schooljaar kan je met dat rangnummer (op de wachtlijst) aanspraak maken op een vrijkomende plaats.

De school is verplicht de rangorde van de lijst te volgen. De school neemt daarvoor met jou contact op. Je hebt dan wettelijk gezien vijf dagen om je kind alsnog te gaan inschrijven. Je kiest zelf of je op dat ogenblik wil inschrijven op de school van je eerste keuze.

Moet ik mijn kind elk jaar opnieuw aanmelden?

Neen. Eens je kind ingeschreven is, blijft het ook de volgende schooljaren ingeschreven in de school. Je hoeft dit dus niet elk schooljaar te herhalen tenzij je van school wil veranderen.

Moet ik ook inschrijven voor buitengewoon onderwijs?

Neen. Het aanmeldingssysteem is enkel van toepassing binnen het gewoon onderwijs. Inschrijven in het buitengewoon onderwijs doe je rechtstreeks op de school. Hiervoor heb je wel een attest nodig van het CLB. Dit attest vermeldt in welk type van buitengewoon onderwijs je kan inschrijven.

Wat heb ik nodig om mijn kind in een school in te schrijven?

Voor de inschrijving breng je een elektronische identiteitskaart (Kids-ID) mee. Als je geen Kids- ID hebt, breng je een isi+-kaart van het ziekenfonds of een ander officieel document waaruit de juiste schrijfwijze van de naam en de geboortedatum van je kind blijkt. Breng ook een klevertje van het ziekenfonds mee.

Geef je een volmacht? Dan moeten hier volgende zaken op vermeld staan: jouw volledige naam, volledige naam van degene die de volmacht krijgt, naam van het kind, kopie van uw identiteitskaart, jouw handtekening en datum waarop deze opgemaakt is.

Wanneer je kind een verslag heeft dat toegang geeft tot het buitengewoon onderwijs en je je kind in een school voor gewoon onderwijs inschrijft, ben je verplicht om dit attest mee te nemen naar de inschrijving.

Wat gebeurt er als ik (on)bewust foutieve informatie geef?

Als je niet eerlijk bent bij het invullen van de vragenlijst dan is het mogelijk dat je je kind niet kan inschrijven. Bij de inschrijving op school kan het zijn dat je extra documenten moet meebrengen of een verklaring op eer moet ondertekenen.