Naar inhoud
Gemeente Mol

Schoolprojecten

Sociale en communicatieve vaardigheden

GROEI MEE met Cas en Lisa

‘Groei mee met Cas en Lisa’ stelt het welbevinden van onze kleuters centraal. Die basis heeft elke kleuter nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien en hun school te ervaren als een veilige, aangename en stimulerende omgeving.

De  centrale figuren in deze methode zijn Cas en Lisa. Zij  groeien met de kinderen  mee en  worden veruiterlijkt door 2 handpoppen.

Er wordt gewerkt met maandthema’s die jaarlijks terugkeren. Naarmate  de kinderen ouder worden, krijgen deze meer diepgang.

Om de samenwerking met thuis te stimuleren, heeft elk kind een ‘Cas en Lisa’-mapje.  Dit bouwt op en wordt regelmatig mee naar huis gegeven. Bepaalde activiteiten kunnen op een eenvoudige manier ook thuis aan bod komen.

KiVa

‘KiVa’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt.

Het KiVa-programma bestaat uit

 • Preventieve lessen voor elk leerjaar
 • Een oplossingsgerichte aanpak van pestincidenten. De veiligheid van het slachtoffer moet immers zo snel mogelijk hersteld worden.
 • Een goede ouderbetrokkenheid. KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken.

Anti-pestbeleid

Omdat pesten een grote impact heeft op kinderen nu en later, wil onze school zich inzetten om pesten te voorkomen en, indien het zich toch voordoet, aan te pakken.

De concrete uitwerking van ons anti-pestbeleid is terug te vinden op de website www.gbsezaart.be.

Verkeer (Ezaart)

We streven naar een verkeersveilige school.

Fluohesje en fietshelm

Nieuwe instappers krijgen een fluohesje met logo van de school aangeboden.

We verwachten dat de kinderen het hesje dragen bij het van en naar school komen.

Ook het dragen van een fietshelm wordt gestimuleerd en is tijdens leeruitstappen verplicht. Kinderen die geen fietshelm hebben, kunnen er één ontlenen.

De kinderen mogen de school niet verlaten zonder hesje (en fietshelm). Indien zij die van zichtzelf vergeten zijn, krijgen ze er één van de school in bruikleen tot de volgende dag.

Verkeersacties

Om de schoolomgeving zo aangenaam mogelijk te maken, houden we regelmatig verkeersacties en nemen we actief deel aan verkeersprojecten (strapdag, helm op fluo top, …)

Schoolroutekaart

Onze school ontwikkelde een schoolroutekaart die de meest veilige schoolroutes aangeeft. Deze is terug te vinden op de website www.gbsezaart.be

MOS

MOS (Milieuzorg Op School) is een aanmoedigings- en samenwerkingsproject met steun van de Vlaamse overheid en provinciale begeleiding.

Op een creatieve manier en met eigen accenten organiseren wij acties voor een milieuvriendelijke school. We schenken aandacht aan:

 • afvalvermindering en –preventie
 • vergroening van de schoolomgeving
 • natuur in de klas of met de klas de natuur in
 • bewust omspringen met water en energie
 • een veilige schoolomgeving.

Leerlingenraad

In onze school is een leerlingenraad actief.

De leerlingenraad bestaat uit leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.

Op regelmatige tijdstippen komen de leden samen onder begeleiding van juf Nona en bespreken allerlei zaken die te maken hebben met het klas- en schoolleven. Er kunnen voorstellen gedaan worden, de leerlingen kunnen hun vragen of problemen kwijt en ze helpen mee bij de uitwerking van bepaalde projecten.

Kriebelteam (Ezaart)

In onze school is een kriebelteam actief.

Maandelijks controleert het kriebelteam, op een kindvriendelijke en discrete manier, de hoofden van alle kinderen. Dit met als doel luizen en neten op school snel op te sporen, zodat er minder kans is op verdere besmetting hiervan bij medeleerlingen.

De kinderen worden hiervoor apart genomen.

Na de controle wordt er digitaal gecommuniceerd:

 • Bericht via Gimme aan de ouders van de ganse klasgroep
 • indien er in de klas geen luizen/neten zijn gevonden. Positieve boodschap!
 • indien er in de klas luizen/neten zijn gevonden. Extra alertheid is dan belangrijk.
 • Een persoonlijke mail aan de ouders (niet via Gimme)
 • indien er bij het eigen kind luizen/neten zijn gevonden. Ook tips voor behandeling in bijlage.

Ouders die niet over een mailadres beschikken worden via een briefje geïnformeerd.

Het kriebelteam bestaat uit een groep van bereidwillige (groot)ouders en middagmoeders.

Het kriebelteam komt ongeveer 1 keer per maand bij elkaar op woensdag. Dit moment wordt telkens gecommuniceerd via de maandkalender.

Ouders die niet wensen dat de hoofdharen van hun kind door het kriebelteam worden gecontroleerd, brengen de directie hiervan vooraf schriftelijk op de hoogte.

Gelieve ook steeds de school te verwittigen indien je, bij je eigen kind, luizen/neten ontdekt.

Frans vanaf het 4de leerjaar

Vanaf 2018-2019 bieden we onze kinderen Frans aan vanaf L4.

 • We willen de hoeveelheid leerstof in L5 verminderen zodat daar meer tijd vrijkomt om extra aandacht te besteden aan de mondelinge interactie, de vaardigheid die in de eindtermen centraal staat. Hierdoor ontwikkelen de kinderen meer spreekdurf en zelfvertrouwen.
 • We willen onze kinderen vroeger in contact brengen met een vreemde taal. Ze komen sneller tot een goede uitspraak en het vergemakkelijkt bovendien het aanleren van een taal op latere leeftijd.
 • We willen het Frans in L4 spelenderwijs aanpakken waardoor de motivatie van de kinderen stijgt. We willen onze kinderen laten aanvoelen dat het leren van een vreemde taal leuk is. De kinderen zin doen krijgen in het luisteren naar, het spreken van en het experimenteren met een vreemde taal.

Concreet krijgen de kinderen van het 4de leerjaar 2 keer 25 minuten per week Frans.

Typelessen in het 4de leerjaar

Kinderen doen tegenwoordig steeds meer met de computer, ook voor school. Dan is het natuurlijk superhandig als ze goed kunnen typen. Daar hebben ze de rest van hun leven plezier van!

Vanaf 2018-2019 starten wij met typelessen in het 4de leerjaar.

Gedurende een 10-tal lessen zal juf Sara, onze ICT-coördinator, de kinderen begeleiden naar een basisvaardigheid blind typen. De bedoeling is dat de kinderen naderhand thuis, a.d.h.v. gekregen oefenmateriaal, zelfstandig verder oefenen.

De typelessen worden niet gerapporteerd.

Talentontwikkeling en studiekeuze vanaf het 4de leerjaar

Met onze talentenwerking willen we onze kinderen zowel hun eigen talenten en als die van anderen laten ontdekken. We verhogen het welbevinden en de motivatie door het kennen van de eigen talenten maar ook het wederzijds respect door het ontdekken van elkaars talenten.

Vanaf het 5de leerjaar wordt deze talentenzoektocht aangevuld met een verkenning van het onderwijslandschap. Via een brede waaier aan activiteiten maken de kinderen kennis met de structuur van het secundair onderwijs, worden ze begeleid in het maken van een schoolkeuze en verdiepen ze zich in de beroepenwereld.