Naar inhoud
Gemeente Mol

Projecten

Jaarthema 2021-2022 : LEESPLEZIER VOOR ELK KIND 

Het jaarthema zet dit schooljaar extra in op lezen en leesplezier. 

Verwacht wordt : 

 • BIB op de school
 • Voorleesmomenten
 • Projecten rond lezen
 • Activiteiten

Bodymap KS

GBS ‘Klim-Op’ wil kinderen maximale kansen geven om zich in alle facetten ten volle te ontwikkelen. Zo kunnen ze uitgroeien tot de beste versie van zichzelf. Een onderdeel hiervan is de ontwikkeling van hun motorische vaardigheden. We merken dat kinderen hier meer en meer problemen bij ondervinden en willen hen hierin doelgericht kunnen ondersteunen. Bodymap geeft ons handvaten om de motorische vaardigheden van kinderen te boosten en problemen vroegtijdig op te merken. Bij onze jongste kleuters staat de grove motoriek centraal en naarmate de kleuters ouder worden, krijgt ook de fijne motoriek zijn plaats. We trachten aan de hand van Bodymap-activiteiten mogelijke drempels op vlak van motoriek te verlagen of weg te nemen zodat kinderen optimaal kunnen functioneren in de kleuterschool, maar ook later op de lager school en in hun verdere leven. 

Kiva

GROEI MEE met Cas en Lisa in de kleuterschool 

 • Relationele en communicatieve vaardigheden bij kleuters
 • Welbevinden van onze kleuters staat centraal. Die basis heeft elke kleuter nodig om zich optimaal te kunnen ontplooien en hun school te ervaren als een veilige, aangename en stimulerende omgeving
 • De centrale figuren in deze methode zijn Cas en Lisa. Zij groeien met de kinderen mee en worden veruiterlijkt door 2 handpoppen.
 • Maandthema’s die jaarlijks terugkeren. Naarmate de kinderen ouder worden, krijgen deze meer diepgang.
 • Om de samenwerking met thuis te stimuleren, heeft elk kind een ‘Cas en Lisa’-mapje. Dit bouwt op en wordt regelmatig mee naar huis gegeven. Bepaalde activiteiten kunnen op een eenvoudige manier ook thuis aan bod komen.
 • Deze methode is de voorloper van ’Kiva’( antipestprogramma in de lagere school).

KiVa in de lagere school 

KiVa (Fins) ???? = leuk, fijn, tof 
Doel KiVa??????  = pestproblemen voorkomen (preventie) en aanpakken? 

KiVa?is 

 • Een schoolbreed programma
 • Gericht op positieve groepsvorming
 • Versterken van de sociale veiligheid 
 • KiVa?stimuleert de sociale vaardigheden en de sociaal emotionele ontwikkeling van kinderen. 
 • De sociale veiligheid op school wordt versterkt 
 • Groepsproblemen zoals pesten worden effectief tegengegaan.
 • De nadruk ligt op de groep als geheel en dus niet op specifieke individuen. 
 • Ons motto luidt dan ook: ‘samen maken wij er een fijne school van’.?
 • Wekelijkse lesjes en maandthema's. 
 • We starten het schooljaar met een Kick-off en sluiten het schooljaar met een Kivaslotdag. 
 • KIVA infodagen om betrokkenheid van ouders te vergroten. 

Speelplaatswerking 

Een goede speelplaats heeft nood aan : 

 • Aantrekkelijke materialen en indeling
 • Sport, spel en rust
 • Natuur, groen
 • Goede en duidelijke afspraken. 
 • Actieve werkgroep speelplaats
 • Een goede organisatie.  
 • Leerlingenraad zorgt mee voor ideeën en activiteiten
 • Pictogrammen op de speelplaats. 
 • Dagelijkse sport- en speelroosters. 
 • Zichtbare toezichters via fluo vesten

Onder de middag zijn er middagactiviteiten voor de kinderen. 

Groene speelplaats

Sinds enkele jaren beschikt de school over een geheel nieuwe groene speelplaats voor de kleuters en de lagere school.  GRAS =  groene en avontuurlijke speelplaats, zorgt voor meer rust en beweging voor de kinderen. Dit schooljaar wordt de groene speelplaats van de kleuterschool nog verder uitgebreid en krijgen we een nieuwe fietsenstalling. 

MOS (Milieuzorg Op School)

Op een creatieve manier en met eigen accenten organiseren wij acties voor een milieuvriendelijke school. We schenken aandacht aan?: 

 • Afvalvermindering en -preventie, sorteren : vanaf schooljaar 2020-2021 gebruiken we enkel nog drinkbussen, koeken en fruitdoosjes. Afval wordt terug mee naar huis gegeven.
 • Vergroenen van de schoolomgeving : project groene speelplaats
 • Natuur in de klas of met de klas de natuur in
 • Bewust omspringen met water en energie
 • Een veilige schoolomgeving.?
 • Moestuin in de lagere school
 • Kippen : eitjes rapen door de kleuters en leerlingen.

Verkeer

De school zet zich intensief in op verkeerseducatie. We behaalden al de labels van 10/10 verkeer van de provincie Antwerpen. 

We zetten extra in op : 

 • Fluovesten voor al de kinderen
 • Verplicht dragen van de fietshelm
 • Aangename schoolomgeving
 • Verkeersweken en verkeersdagen
 • Busevacuatie
 • Verkeersrapporten : leerlijn wandelen en fietsen
 • Actieve werkgroep verkeer in samenwerking met ouders, buurt
 • Parkeeracties
 • Fietscontroles
 • Fietsen naar uitstappen vanaf L4
 • Leerbezoek verkeerspark Mol LS

Leesplezier

Elk schooljaar zetten we in op 'Leesplezier' want lezen kan absoluut ook cool en leuk zijn.  

We zetten als school extra op lezen in door : 

 • Allerlei leuke leesactiviteiten 
 • Leescaravan op de speelplaats 
 • Aantrekkelijke klasbibliotheek 
 • Extra leesmomenten 
 • Kwartiermakersproject LS 
 • Dagelijks voorlezen in de KS 
 • Vertellingen van bekende auteurs 
 • Uitstap naar de boekenbeurs voor L5-6 
 • Bibliotheekbezoeken 
 • Voorleesweek 
 • Poëzieweek, boekenweek 
 • Actuele en moderne taalmethode 

Nieuwe autoriteit 

Een informatief filmpje is te vinden op de Smartschool. 

Elke vorm van grensoverschrijdend gedrag waartegen leerkrachten en ouders zich niet uitdrukkelijk verzetten, is een gemiste kans om en veilig schoolklimaat te creëren. Dit is de inzet van Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. (NAGV) 

We kiezen deze weg, dus kiezen we ervoor om te handelen volgens de 6 pijlers. ?  

 • Aanwezig te zijn en te blijven in het leven van onze leerlingen.
 • Ons onder controle te houden en bewust, pro-actief het eigen handelen vorm te geven.
 • Te handelen als deel van een netwerk, in team en met ouders.
 • In een transparante sfeer te werken, goed te communiceren en duidelijk te stellen wat kan en niet kan.
 • We streven altijd naar verbinding met kinderen: “Ik ben en blijf je opvoeder, ook als het moeilijk gaat, laat ik je niet los.”
 • Zich te verzetten tegen iedere vorm van grensoverschrijdend gedrag op een niet-escalerende manier, krachtig en vastberaden.

WERELDKLASSEN L5 

Sinds 2020 werkt het 5de leerjaar samen met  Cultuurhuis de Warande en DoorElkaar Campus HIVSET samen met ondertussen 15 Kempische basisscholen voor Wereldklassen. Het project wil?via cultuur- en wereldburgerschapseducatie racisme en polarisatie in scholen aanpakken. Doel is om tot?gedragsverandering?te komen zonder het expliciteren van dat doel: vanuit het ervaren, het voelen en het doen komen tot verbinding en verbeelding. 

De leerkrachten van de verschillende scholen geven aan dat Wereldklassen veranderingen teweeg brengt in sfeer en onderling respect. Ze ervaren bovenal zelf een nauwer contact met hun leerlingen.?Het resultaat is verbinding: verbinding met je leerling, tussen leerlingen onderling, verbinding met de ouders. 

De wereld verandert sneller dan ooit. Steden en dorpen werden de voorbije jaren meer divers. Enerzijds maakt dit onze maatschappij complexer, anderzijds zorgt het voor meer verbinding. Ook op scholen.?Het project Wereldklassen wil scholen stimuleren om op een positieve manier aan de slag te gaan met die diverse realiteit.?Door elkaars culturele eigenheid te leren kennen, worden we meer begripvol voor culturele verschillen en kunnen we vanuit verbindende waarden de klas- en ook schoolgemeenschap versterken.? 

Tijdens het project Wereldklassen bezoeken de kinderen kamers. Elke kamer biedt een kant en klaar pakket van opdrachten of ervaringen aan. Het project wordt in L5 gespreid over meerdere trimesters. 

 • DE SCHATKAMER: een invulboekje met opdrachten voor leerlingen, ouders en leerkrachten om hun identiteit in kaart te brengen en hierover samen in dialoog te gaan. 
 • DE WONDERKAMER: 9 muzische activiteiten waarbij leerlingen en leraren samen nadenken over zichzelf, de ander en de wereld om zich heen. Als leerkracht kan je kiezen uit 3 categorieën (in de klas, in de school, in de buurt) die telkens 3 activiteiten bevatten waarin 2 muzische domeinen geïntegreerd aan bod komen.
 • DE KUNSTKAMER: de leerlingen bezoeken een voorstelling, waarin zij de kracht van intercultureel samenleven ervaren in al zijn facetten. Het belang van positieve rolmodellen kan moeilijk onderschat worden.