Naar inhoud
Gemeente Mol

Energie- en klimaatactieplan

Dit plan vormt de komende jaren onze leidraad om op lokaal vlak de klimaatdoelstellingen te behalen, een ambitie die we onderschreven met de Burgemeesterconvenant en Kempen 2030. Het plan bevat zowel acties van het gemeentebestuur, als initiatieven van onze inwoners en ondernemingen. 

Samen met het IOK en het provinciebestuur werken we een eerste ontwerp van actieplan uit op basis van 8 thema’s. Begin mei stelden we het ontwerpplan aan onze inwoners voor tijdens een online informatieavond. Tot eind mei kreeg elke inwoner de kans om het ontwerpplan te bestuderen en constructieve suggesties te doen. Alle opmerkingen of aanvullingen waren welkom. Ook verschillende adviesraden bespraken het plan en gaven hun reactie. Op basis van alle feedback werkten we aan een definitieve versie. De gemeenteraad besliste nu finaal over het plan. 

Onze ultieme klimaatambitie

Een koolstofvrije samenleving. Dat vormt op lange termijn de ultieme klimaatambitie. We kunnen dit doel alleen maar bereiken door volgehouden inspanningen in verschillende etappes. Ons eerste streefdoel ligt in 2030, waarbij onze gezamenlijke jaarlijkse uitstoot met 40% (ten opzichte van 2018) zou moeten dalen tot 106.000 ton CO². Het verhogen van de energie-efficiëntie én verdere groei van hernieuwbare energiebronnen staan centraal. Onze huidige daling van 2.300 ton per jaar is onvoldoende om de ambitie tegen 2030 te halen.

Geen ver-van-mijn-bed-show

De klimaatdoelstellingen zijn absoluut geen ver-van-mijn-bed-show. De klimaatopwarming heeft ook op lokaal vlak een impact. De laatste drie decennia steeg bij ons de gemiddelde temperatuur met maar liefst 2°C. Voor 2030 verwachten we jammer genoeg nog een bijkomende stijging. Deze temperatuurverschillen lijken weinig, maar maakt voor veel zaken een bijzonder groot verschil. Een stijgende temperatuur vergroot zowel de kans op, als de blootstelling aan en de gevolgen van de klimaatrisico’s, wat leidt tot een negatief versterkend effect.

Denk voor onze gemeente maar aan het verhoogde risico op bosbranden in Postel of andere bosgebieden. Klimaatopwarming – met geconcentreerde regenbuien – verhoogt de overstromingsrisico’s in de Netevallei.

Wetenschappers verwachten dat vanaf 2030 ook de woonzorgcentra, kindercrèches, scholen,… in onze gemeente te maken krijgen met ‘hittestress’, onder andere door langdurige hittegolven die vooral ouderen en jonge kinderen treffen. We spreken van ‘hittestress’ vanaf 60 dagen hittegolf per jaar.

Verschillende van onze fragiele ecologische zones (vallei Vleminckloop of natuurgebied Buitengoor-Meergoor), maar ook talrijke moerassen, natuurlijke plassen en natte graslanden zijn uiterst kwetsbaar voor droogteperiodes die steeds langer worden. Ook bijzonder lage grondwaterstanden blijven een risico voor Mol in de toekomst.

CO²-uitstoot in Mol

In 2018 hebben we in Mol met z’n allen in totaal 160.319 ton CO² in de lucht geblazen. Om dit te compenseren, zouden we een bos nodig hebben dat drie keer onze totale oppervlakte omvat. Per hectare slaat een gevarieerd West-Europees loofbos jaarlijks 4,75 ton CO² op.

Veruit de grootste bron van uitstoot zijn de particuliere woningen (51.471 ton CO²). Vervoer is goed voor een kwart van onze uitstoot (45.370ton CO²). De autostrade E34 in Postel zit niet vervat in deze cijfers. Kantoren, horeca, winkels en andere organisaties zijn goed voor 38.640 ton CO². De industriële bedrijven veroorzaken een achtste van onze lokale uitstoot (19.552 ton CO²). Landbouw (1%), openbare verlichting (0,2%) en gemeentelijk patrimonium (1,5%) vullen het rijtje aan.

Hoe realiseren we onze ambities?

In ons plan identificeren we 8 verschillende thema’s, waarbij elk thema concrete doelstellingen en acties bevat. Elke actie leidt tot een besparing van CO².

 1. Het gemeentelijk patrimonium stoot 40% minder CO² uit tegen 2030. Tegen 2050 streven we naar een zero-emissie.
  Geplande renovaties zoals sites De Zwaan en ’t Getouw, realisatie Welzijnshuis op site Ten Hove, realisatie nieuw jeugdhuis Tydeeh, renovatie of nieuwbouw kinderclubs in Sluis, Rauw, Millegem en Achterbos trachten we zo duurzam mogelijk uit te voeren. Voor de verlichting van ons openbaar domein kiezen we voor LED,…

 2. We richten het openbaar domein klimaatvriendelijk in.
  Kwaliteitsvol groen in het Centrum en de gehuchtskernen met onder andere het project een Groen Hart voor MooiMol, prioiritair inzetten op infitratie en buffering van water bij heraanleg van wegen,…

 3. Private ontwikkelingen worden klimaatvriendelijk.
  Zo veel als mogelijk trachten te  stoppen van verlies aan open ruimte, extra toegankelijk buurtgroen, slimme woonverdichting op de juiste locaties, …

 4. Energievriendelijke renovatie of transformatie van private gebouwen.
  Inzetten op renovatie van oude woningen, dakisolatie, hoogrendementsglas, vloer- en muurisolatie via het Energiehuis Kempen, groepsaankopen,…

 5. Overschakelen op duurzame mobiliteit.
  We stimuleren de fiets door met veilige en comfortabele fietspaden, veilige schoolomgevingen stimuleren kinderen om te voet of met de fiets te komen, we kiezen voor een duurzaam parkeerbeleid en autogebruik, een vlotte verkeerscirculatie voor verhoogde leefbaarheid,…

 6. Van fossiele naar duurzame energie.
  Opmaak van warmteplan,oprichting energiegemeenschappen en ‘zondelen’,….

 7. Creatie van natuurnetwerken als basis voor klimaataanpassing.
  We zetten in op ontharding en vergroenen van het grondgebied, ‘klimaatbestendige’ verkavelingen, we voorzien extra buffer- en infiltratiecapaciteit voor regenwater,….

 8. Burgerparticipatie: we werken samen om onze doelen te behalen!
  We werken samen aan ons lokaal energie- en klimaatplan, we betrekken onze adviesraden, opstart participatietraject ‘Klimaatmakers’,….