Naar inhoud
Gemeente Mol

Mols onderwijsoverleg platform (MOP)

Wat?

We willen samen met de lokale actoren een ondersteunend beleid ontwikkelen bij het lokale onderwijsgebeuren dat inspeelt op de specifieke noden. Om dat te realiseren zijn we in 2013 van start gegaan met een structureel onderwijsoverleg met alle actoren die bij de lerenden betrokken zijn. Dit onderwijsoverleg komt minstens 2x per schooljaar samen. Ook zijn er nog afzonderlijke werkgroepen rond specifieke thema’s.

Visie

  • Het gemeentebestuur voert een regierol t.a.v. alle scholen en andere actoren op het grondgebied.
    • Gestructureerd overleg- en adviesplatform waar samen de krijtlijnen uitgezet worden voor een duurzaam, kwalitatief en coherent flankerend onderwijsbeleid.
    • Het onderwijsplatform mikt op het bevorderen van gelijke onderwijskansen en van de schoolorganisatie, in het belang van een algemene opvoeding voor alle lerenden van de gemeente.

Doel

  • Het op gang brengen van overleg, coördinatie en samenwerking tussen de betrokken onderwijspartners om zo samen efficiënter te reageren op gemeentelijke problematieken.
  • Het stimuleren van de inspraak van en communicatie naar de brede bevolking bij de op- en uitbouw van een lokaal onderwijsbeleid rekening houdend met de beleidsprioriteiten.
  • Het stimuleren, coördineren en uitwerken van initiatieven op diverse beleidsdomeinen waarmee de schoolomgeving in contact komt zoals cultuur, bibliotheek, jeugd, sport, verkeer, welzijn …
  • Het opzetten van actieplannen die gericht zijn op één of meerdere doelstellingen met betrekking tot de Vlaamse beleidsprioriteiten inzake flankerend onderwijsbeleid.