Naar inhoud
Gemeente Mol

Geslachtswijziging

Vraag online je akte aan

Wat?

Om een wijziging van de geslachtsvermelding op de geboorteakte te bekomen en dus ook een identiteitskaart met V of M er op, moet je een administratieve procedure doorlopen die het wijzigen van de geslachtsvermelding in de geboorteakte regelt.

Transgenders zijn niet langer verplicht om een geslachtsoperatie of sterilisatie te ondergaan.

Voor wie?

 • meerderjarige Belgen
 • ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar
 • niet-ontvoogde minderjarige Belgen vanaf 16 jaar op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger
 • meerderjarige niet-Belgen, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister
 • niet-ontvoogde minderjarige niet-Belgen vanaf 16 jaar, ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister, op voorwaarde dat zij bij de verklaring worden bijgestaan door hun ouders of wettelijke vertegenwoordiger

Voorwaarden?

De transgenderwet gaat uit van het principe van de zelfbeschikking. Dit houdt in dat je volledig zelf beslist over hoe jij je voelt, en dat je geen medische diagnose moet laten stellen omtrent jouw genderidentiteit.

De wet voorziet geen verplicht voor te leggen stukken, behalve de verklaringen van de betrokkene en eventueel de verklaring van de kinder- en jeugdpsychiater voor niet-ontvoogde minderjarigen.

Hoe aanvragen?

Wat meebrengen?

 • Identiteitskaart
 • Verklaring van kinder- en jeugdpsychiater (voor een minderjarige)
 • Als je niet in België geboren bent : jouw buitenlandse geboorteakte
 1. Voornaamswijziging: voor meer info zie voornaamswijziging.
 2. De aangifte van de geslachtswijziging gebeurt bij de ambtenaar van de burgerlijke stand. Je krijgt bij de aangifte een officiële informatiebrochure .
 3. De ambtenaar van de burgerlijke stand brengt de procureur des Konings op de hoogte. Deze krijgt drie maanden de tijd om eventueel een negatief advies uit te brengen.
 4. Tussen de drie en zes maanden na de eerste aangifte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand moet je in een verklaring bevestigen van geslacht te willen veranderen en zich bewust te zijn van de gevolgen en het zwaarwichtige karakter van de geslachtswijziging. Dan wordt een akte van aanpassing van de registratie van het geslacht opgemaakt.
 5. Aanvragen van jouw nieuwe identiteitskaart

Kostprijs?

Gratis

Afhandeling?

Bij de aangifte worden de voorgelegde documenten nagekeken en van de aangifte wordt een verklaring opgesteld. De ambtenaar van de burgerlijke stand stelt binnen de 3 dagen de Procureur des Konings van de rechtbank van eerste aanleg in kennis. Wanneer de Procureur des Konings binnen de 90 dagen na de kennisgeving van de verklaring geen beroep heeft ingesteld, wordt de verklaring overgeschreven in de lopende registers van de burgerlijke stand.

Vraag online je akte aan