Naar inhoud
Gemeente Mol

Kienspelen

Verrichtingen aangeboden aan het (grote) publiek (verrichtingen die men aankondigt via kranten of andere media) en die bestemd zijn om winst te verschaffen door middel van het lot (= tombola of loterij) zijn verboden, behalve als ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • de organisatoren hebben geen persoonlijke baat bij de loterij of tombola: de opbrengst ervan mag uitsluitend bestemd zijn voor liefdadigheid, voor de aanmoediging van de kunst, de nijverheid (de verkoopsbevordering van de landbouw, handel en nijverheid; en niet beperkt tot één product of producent) of een ander doel van algemeen nut;

Ze worden toegestaan door:

 • het college van burgemeester en schepenen indien als uitgifte van de loten of biljetten slechts in één gemeente gebeurt en wordt aangekondigd of bekendgemaakt. De aanvraag moet het doel vermelden van de tombola of loterij, de begin- en einddatum van de verkoop van de loten en de datum van de prijstrekking;
 • de Bestendige Deputatie van de Provincie Antwerpen voor tombola’s en loterijen als de uitgifte van de  loten gebeurt en wordt aangekondigd en bekendgemaakt in verschillende gemeenten, maar beperkt blijft tot de Provincie Antwerpen;
 • de Algemene Directie Instellingen en Bevolking van de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken voor wat betreft de loterijen en tombola’s waarvan de loten worden uitgegeven in meerdere provincies;

De aanvraag moet minstens twee maanden vooraf gebeuren en de volgende gegevens bevatten:

 • doel en benaming van de loterij (kienspel);
 • naam van de vereniging;
 • naam en adres van de verantwoordelijke;
 • begin en einddatum van het spel;
 • wijze van aanwending van de opbrengst;
 • de organisatie ervan moet uitsluitend berusten bij een vereniging zonder winstoogmerk of een instelling van openbaar nut (mag niet worden toevertrouwd aan kienpromotoren of aan andere individuele personen) die zelf instaat voor het verzamelen en het overhandigen aan de winnaars van de prijzen, de reclame en de trekking van de winnende nummers.

Moeten niet worden beschouwd als vergunningsplichtige kansspelen:

 • de sportbeoefening;
 • spelen die aan de speler of gokker geen ander voordeel opleveren dan het recht om maximaal vijf keer gratis verder te spelen;
 • kaart- of gezelschapsspelen, en spelen uitgebaat door pretparken of door kermisexploitanten naar aanleiding van kermissen, handelsbeurzen of andere beurzen onder soortgelijke omstandigheden en spelen die occasioneel en maximum 4 keer per jaar worden ingericht door een plaatselijke vereniging ter gelegenheid van een bijzondere gebeurtenis, door een feitelijke vereniging met een liefdadig of sociaal doel of door een vzw ten behoeve van een sociaal of liefdadig doel en die slechts een zeer beperkte inzet vereisen en aan de speler of gokker slechts een materieel voordeel van geringe waarde kunnen opleveren.

Het is verboden om weddenschappen in te richten over een gebeurtenis of activiteit die strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Het is verboden om weddenschappen in te richten op evenementen of gebeurtenissen waarvan de uitslag reeds gekend is of waarbij de onzekere gebeurtenis reeds heeft plaatsgevonden. De inrichters van weddenschappen moeten beschikken over een vergunning. De weddenschappen kunnen, in principe, enkel worden aangenomen door kansspelinrichtingen vergund in de klasse IV. Er bestaat een uitzonderingsregeling (bijvoorbeeld voor paardenwedrennen of weddenschappen op sportevenementen).