Naar inhoud
Gemeente Mol

Veiligheidspreventie en aandachtspunten

Inplanting en bereikbaarheid van de evenementensite

 • Voeg een duidelijk situatie- en inplantingsplan van de evenementensite toe aan jouw aanvraag van het evenement. Duid hierop de toegangswegen tot en de uitgangswegen van de site naar de openbare weg aan. 
 • Een evenementenruimte moet tot op ten minste 60 meter door de voertuigen van de hulpdiensten kunnen benaderd worden. Voorzie een vrije doorgang voor de hulpdiensten van minimaal 4 meter breed en 4 meter hoog naar de evenementensite en naar de cruciale zones op de site. Hou hierbij rekening met een draaicirkel van minstens 11 meter (aan de binnenkant) en 15 meter (aan de buitenkant) en met een voldoende draagkracht (maximale asbelasting van 13 ton) van de bodem van de toegangsweg voor de zware voertuigen van de veiligheidsdiensten.
 • De toegang tot en de evacuatie van de aan de evenementensite aangrenzende gebouwen moet steeds mogelijk blijven.
 • Zorg steeds voor een vrije zone met een straal van 2m rond de standplaats van hydranten of bluswatervoorraden.
 • Zorg voor een opdeling van de evenementenlocatie in zones of sectoren met elk een eigen verantwoordelijke als het evenemententerrein zich uitstrekt over een grote oppervlakte.
 • Zorg voor voldoende parkeergelegenheid, bij voorkeur op een verharde ondergrond met voldoende garanties voor een vlotte en veilige verkeerscirculatie in de buurt van de evenementensite. (verder verwijzen naar Mobiliteit)

Inrichting van de evenementensite

 • Voeg een duidelijk inrichtingsplan van de evenementenlocatie toe aan jouw aanvraag. Een kopie van deze plannen bezorg je aan de veiligheidsdiensten zodat zij een mogelijke tussenkomst kunnen voorbereiden.
 • Duid op deze plannen aan:
  • de in- en uitgangen van de site, van de gebouwen en andere infrastructuur op de site die voor het evenement worden gebruikt en vermeld de breedte ervan;
  • de evacuatiewegen en nooduitgangen en vermeld de breedte ervan;
  • hoe de cruciale zones van de evenementensite kunnen worden bereikt;
  • waar zich de publiek toegankelijke en niet publiek toegankelijke ruimtes en zones bevinden. Geef aan hoe de toegang tot de verboden zones wordt verhinderd;
  • de inplanting van de dansvloer, de bar, de muziekboxen, de installaties die werken op vluchtige gassen, de opstelling van het meubilair;
  • waar tribunes en andere constructies zijn opgesteld;
  • waar brandstoffen, vluchtige gassen of andere gevaarlijke stoffen zijn opgeslagen en hoe deze opslagplaatsen zijn aangeduid en afgesloten;
  • hoe de evenementenlocatie in zones is opgedeeld en wie verantwoordelijk is voor deze zones en hoe deze bereikbaar zijn tijdens het evenement;
  • eventuele andere nuttige aanwijzingen voor de veiligheidsdiensten. 
 • Voorzie geschikte, gebruiksklare, gekeurde en goed bereikbare brandbestrijdingsmiddelen (brandblussers, branddekens) op de cruciale plaatsen op de evenementensite. Zorg ervoor dat deze middelen goed zichtbaar (via pictogrammen) en bereikbaar zijn. Meld aan je medewerkers waar deze toestellen zijn opgesteld en informeer hen hoe ze de toestellen moeten gebruiken.
 • Zorg steeds voor een goede zichtbaarheid, bereikbaarheid en beveiliging van de gasafsluiters en de afsluiters van hoofdstroomleidingen.
 • Zorg ervoor dat gevaarlijke toestellen en producten opgeslagen worden op niet voor het publiek toegankelijke plaatsen. Zorg voor een stabiele opslag (omkantelen moet worden voorkomen) van gasflessen in open lucht of in goed verluchte ruimtes en beschut deze tegen de inwerking van zonnestralen of andere warmtebronnen. Beperk de hoeveelheid gas en andere gevaarlijke producten op de evenementensite tot wat strikt noodzakelijk is.
 • Voorzie een plaats waar de bezoekers van het evenement moeten verzamelen in geval van een ongeval.

Inrichting van evenementenruimtes (tenten, gebouwen)

 • Zorg voor voldoende (brandvrije) (nood)uitgangen en vluchtwegen.  Het aantal uitgangen staat in verhouding tot het aantal bezoekers dat is toegelaten in de evenementenruimte. De uitgangen moeten beantwoorden aan bepaalde capaciteitsnormen. Bijvoorbeeld zoveel centimeter breed zijn als het aantal personen die ze moeten gebruiken, met een minimumbreedte van 80 cm en een vrije hoogte hebben van minstens 2 meter. De deuren van de (nood)uitgangen moeten met één handeling over de volledige breedte te openen zijn en draaien in de richting van de vluchtroute.  
 • Constructies en installaties (bijvoorbeeld tribunes, trappen, podia …) in een evenementenruimte moeten ook voldoen aan een aantal voorwaarden en moeten gekeurd worden op hun stabiliteit.
 • Zorg voor een evacuatiebeleid en evacuatieplan:
 • alle (nood)uitgangen moeten openen in de evacuatierichting (in principe: naar de buitenkant van de infrastructuur) en uitgeven op een open ruimte (de hoofduitgang moet uitgeven op de openbare weg);
 • de (nood)uitgangen en vluchtwegen mogen, tijdens de aanwezigheid van het publiek, niet slotvast of vergrendeld zijn en moeten steeds volledig obstakelvrij zijn;
 • duid de (nood)uitgangen aan met goed zichtbare pictogrammen. Vanaf om het even welk punt in de tent moet steeds minstens 1 aanduiding van (nood)uitgang zichtbaar zijn.
 • stel een coördinator aan voor het evacuatiebeleid;
 • informeer jouw medewerkers over de evacuatieprocedure en hun opdrachten en verantwoordelijkheden bij een evacuatie.
 • Zorg voor een goede en veilige verlichting:
  • gebruik alleen elektriciteit als kunstmatige verlichtingsbron;
  • breng veiligheidsverlichting aan met een voldoende lichtsterkte en een voldoende minimum gegarandeerde autonome brandduur in de (nood)uitgangen, de evacuatiewegen, in de omgeving van elektrische borden en afsluiters van elektrische hoofdleidingen en van gasleidingen en in de omgeving van de brandbestrijdingsmiddelen.
  • De installatie van de noodverlichting en de hierbij gebruikte armaturen moeten voldoen aan bepaalde normen.
 • Zorg voor een goede verluchting in de evenementenruimte.
 • Vraag aan de leverancier van de tent een attest over de reactie van het tentzeil en de constructiematerialen bij brand.
 • Breng geen makkelijk brandbare versieringen, zeilen of horizontaal opgehangen doeken aan. Verticaal opgehangen doeken mogen geen uitgangen verbergen of het gebruik ervan bemoeilijken.
 • Respecteer de norm die stelt dat maximum 1 personen per m² netto-oppervlakte in een evenementenruimte niet mag worden overschreden. Dit is de voor het publiek toegankelijke ruimte, verminderd met de ruimte ingenomen door vast meubilair, vestiaires en sanitair.
 • Respecteer altijd de adviezen en richtlijnen van de veiligheidsdiensten.