Naar inhoud
Gemeente Mol

Nachtwinkels, uitbatingsvergunning

Wat?

Vergunning voor het uitbaten van een nachtwinkel.

Voor wie?

Voor elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die eigenaar is van de handelszaak (maar niet noodzakelijk van het handelspand) en voor wiens rekening en risico de instelling wordt uitgebaat

Voorwaarden?

Voor de nachtwinkels die worden opgericht na de inwerkingtreding van het reglement van 22 april 2013 moet men een vestigingsvergunning kunnen voorleggen, voorafgaand aan de indiening van de aanvraag tot uitbatingsvergunning.

Voor de nachtwinkels die bestaan op het ogenblik van de inwerkingtreding van het reglement van 22 april 2013, moet de uitbater uiterlijk binnen een periode van 6 maanden na de inwerkingtreding van dit reglement een uitbatingsvergunning aanvragen. De aanvraag geldt als tijdelijke uitbatingvergunning tot de definitieve vergunning wordt verleend of geweigerd.

De uitbatingsvergunning wordt verleend door de burgemeester en kan enkel worden verleend na een administratief onderzoek dat volgende componenten bevat;

1.  Brandveiligheidsonderzoek

een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.

2.  Financieel onderzoek

een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst.

3.  Stedenbouwkundig onderzoek

een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst ruimtelijke ordening.

4. Moraliteitsonderzoek

een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de regeling van het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het KB van 4 april 1953 tot uitvoering van dit KB en de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, verricht door het gemeentebestuur van de plaats van de nachtwinkel.

5. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

Termijn?

De uitbatingsvergunning wordt verleend voor een termijn van maximum 5 jaar. Uiterlijk 6 maanden voor het verstrijken van voormelde termijn moet de uitbater schriftelijk een aanvraag indienen bij de burgemeester tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning. De uitbater die nalaat binnen de voormelde termijn een hernieuwing van de uitbatingsvergunning aan te vragen, verliest zijn uitbatingsvergunning op de vervaldag van de duurtijd. De aanvraag tot hernieuwing van de uitbatingsvergunning geldt als voorlopige vergunning tot de definitieve inwilliging of weigering wordt verleend. De burgemeester kan de duurtijd van de vergunning beperken tot minder dan 5 jaar. In voorkomend geval moet de duurtijd minstens 1 jaar bedragen.

Hoe aanvragen?

Voor elke uitbating van een nachtwinkel moet de uitbater schriftelijk een uitbatingsvergunning aanvragen bij de burgemeester door een aanvraagformulier

Volgende bewijsstukken moet de aanvrager mee opsturen of binnenbrengen op de dienst lokale economie:

  • Kopie van de identiteitskaart;
  • uittreksel uit de kruispuntbank van ondernemingen;
  • plan van de handelszaak met aanduiding van de oppervlakte;
  • kopie van de burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering tegen brand en ontploffing;
    Indien de verkoopruimte en aanpalende opslagruimte een totale oppervlakte van ten minste 1000 m² heeft.
  • indien nodig een kopie van de beroepskaart;
  • kopie van de eigendomsakte (indien eigenaar van het exploitatiepand of van het volledige pand waarin het exploitatiepand zich bevind);
  • kopie van de handelshuurovereenkomst (indien huurder van het exploitatiepand);
  • een moraliteitsattest (te bekomen via gemeente of stad van woonst).

Kostprijs?

Meer informatie kan je hierover vinden in het belastingreglement.

Afhandeling?

Fase

Wie

Wat

1.

Dienst lokale economie

Kijkt na of alle bewijsstukken binnen zijn

2.

Dienst lokale economie

Coördineert het administratief onderzoek dat volgende componenten bevat;

1. Brandveiligheidsonderzoek

een onderzoek of de vestigingseenheid waar de handelsactiviteit wordt uitgeoefend, voldoet aan de minimumnormen inzake brandpreventie. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de brandweer.

2. Financieel onderzoek

een onderzoek naar de betaling van alle verschuldigde gemeentefacturen en aanslagbiljetten, van welke aard ook, die betrekking hebben op de vestigingseenheid en de uitbater. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de financiële dienst.

3. Stedenbouwkundig onderzoek

een onderzoek naar de stedenbouwkundige conformiteit van de vestigingseenheid waarbij wordt onderzocht of de vestigingseenheid beschikt over de benodigde stedenbouwkundige vergunningen en in overeenstemming is met de geldende stedenbouwkundige voorschriften. Dit onderzoek wordt uitgevoerd door de dienst ruimtelijke ordening.

4. Moraliteitsonderzoek

een onderzoek inzake de zedelijkheid voor het exploiteren van een drankgelegenheid overeenkomstig de regeling van het KB van 3 april 1953 inzake de slijterijen van gegiste dranken, het KB van 4 april 1953 tot uitvoering van dit KB en de Wet van 28 december 1983 betreffende de vergunning voor het verstrekken van sterke drank, verricht door het gemeentebestuur van de plaats van de nachtwinkel.

5. Onderzoek naar de vestigingsformaliteiten

een onderzoek naar de vestigingsformaliteiten als ondernemer (inclusief beroepskaart) of enige andere vergunning die wettelijk voorgeschreven is.

3.

Dienst lokale economie

Op basis van de onderzoeken, bereidt de dienst lokale economie een burgemeesterbesluit voor.

4.

Burgemeester

De burgemeester levert de vergunning af per aangetekend schrijven aan de uitbater binnen een ordetermijn van 90 kalenderdagen na indiening van de volledig aanvraag