Naar inhoud
Gemeente Mol

Leefloon

Wat?

Een minimum inkomen, bij wet geregeld. Het bedrag is verschillend al naargelang je samenwonende of alleenstaande bent of een gezin ten laste hebt.

Voor wie?

Alle inwoners die niet over voldoende eigen inkomen kunnen beschikken.

Voorwaarden?

  • Je behoort tot een van volgende groepen: Belg, erkend vluchteling, ingeschreven in het bevolkingsregister, staatloos, EU-onderdaan met verblijfsrecht van meer dan drie maanden. Als je hier niet bij hoort: zie bijstandsuitkering.
  • Verblijf in Mol (uitzondering: bij opname in bepaalde instellingen)
  • Leeftijd: meerderjarig, minderjarig en gehuwd of zwanger
  • Onvoldoende bestaansmiddelen hebben (= beneden de officiële grenzen)
  • Bereid zijn te werken
  • Alle rechten op andere uitkeringen uitputten

Hoe aanvragen?

Mondeling of schriftelijk, bij de sociale dienst van het OCMW.

Kostprijs?

In principe moet de aanvrager van het leefloon dit nooit terugbetalen, behalve bij fraude of het verkrijgen van andere inkomsten voor dezelfde periode. Uitzonderlijk kan het leefloon (deels) teruggevorderd worden van onderhoudsplichtigen, bijvoorbeeld bij studenten.

Afhandeling?

  1. Na ontvangst van de aanvraag doet een maatschappelijk werker een sociaal onderzoek om het recht na te gaan.
  2. De OCMW-raad neemt een beslissing binnen de 30 dagen na de aanvraag.
  3. De uitkering volgt dan zo snel mogelijk.
  4. Bij een negatieve beslissing kan je in beroep gaan.