Privacy

Wat?

Jouw privacy is onze zorg! woonzorgcentrum Ten Hove biedt kwaliteitsvolle dienstverlening aan. Daarom behandelen we de persoonlijke informatie die je ons bezorgt vertrouwelijk. We beschermen deze persoonsgegevens volgens de wettelijke verplichting zoals voorzien in de EU-regelgeving vanaf 25 mei 2018 en de Wet van de patiëntenrechten en het beroepsgeheim.

Wat zijn persoonsgegevens?

  • Alle informatie over een bewoner, familielid of mantelzorger.
  • Alle contactgegevens, locatiegegevens, sociale gegevens, medische gegevens, een identificatienummer, foto’s… van of verbonden aan deze personen.

Hoe verzamelt het woonzorgcentrum deze persoonsgegevens?

Vanaf je aanvraag:

  • bezorg je ons specifieke gegevens
  • raadpleegt de opnameverantwoordelijke gegevensbronnen van de overheid
  • ontvangen we relevante informatie van externen (arts, ziekenhuis,…) voor jouw opname in Ten Hove

om de juiste dienstverlening jouw maat rond wonen, leven en zorgen te garanderen.

Wat houdt de verwerking van persoonsgegevens in?

Jouw persoonsgegevens worden enkel verwerkt:

  • in het kader van een wettelijke opdracht
  • in het algemene belang
  • op basis van een contractuele verbintenis
  • om de vitale belangen van een natuurlijk persoon te beschermen.

In alle andere gevallen vragen we jouw toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens. Denk hier aan het verwerken van beeldmateriaal zoals foto’s.

We verzamelen, registreren, gebruiken en bewaren deze gegevens in het individueel digitaal zorgdossier van onze bewoner.

In functie van het zorgluik vullen we deze medische gegevens en interventies aan zodat we de juiste zorg kunnen verlenen op elk moment. Andere relevante informatie wordt verder toegevoegd over het wonen en leven in Ten Hove.

We bewaren deze gegevens worden op eigen beveiligde servers.

Wie verwerkt de persoonsgegevens?

Deze verwerking gebeurt door medewerkers van ons woonzorgcentrum. Alle medewerkers vallen onder het beroepsgeheim en ondertekenen een deontologische code.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Onze medewerkers verwerken enkel noodzakelijke persoonsgegevens om een kwaliteitsvolle én efficiënte dienstverlening te garanderen.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard?

Persoonsgegevens worden niet langer bewaard en gearchiveerd dan nodig voor de uitvoering en administratieve afhandeling van de dienstverlening. Na het verstrijken van de bewaartermijnen worden de persoonsgegevens vernietigd volgend de geldende procedures.  

Persoonsgegevens beveiligen?

Het gemeentebestuur doet een beroep op de dienst informatieveiligheid van Welzijnszorg Kempen. Deze speciale veiligheidscel houdt zich specifiek bezig met GDPR, het detecteren van mogelijke datalekken en doen hiervan aangifte bij de autoriteiten. Deze levert ook de Data Protection Officer (DPO).

welzijnszorgkempen.be/gegevensbescherming/ 

Gegevens inkijken

Je hebt het recht te vragen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Woonzorgcentrum Ten Hove reageert op dit verzoek binnen de 4 weken.

Het bezorgen van deze informatie is kosteloos tenzij verzoeken ongegrond of buitensporig zijn, door hun repetitieve karakter. In dit geval mag er een redelijke vergoeding aangerekend worden in het licht van administratieve kosten of kunnen we weigeren om gevolg te geven aan je vraag.

Gegevens verbeteren

Het kan gebeuren dat bepaalde gegevens niet (meer) correct zijn. Je kan altijd vragen om die gegevens te verbeteren of te vervolledigen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Gegevens verwijderen

Je kan vragen om gegevens te laten verwijderen voor zover dit wettelijk is toegelaten.

Toestemming intrekken

Als de gegevensverwerking gebeurt op basis van een door jou gegeven toestemming, heb je altijd het recht om deze toestemming in te trekken.

Bezwaar maken tegen de verwerking

Naast het recht op inzage, verbetering of verwijdering van jouw persoonsgegevens heb je ook het recht om bezwaar in te dienen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit staan we enkel toe als het niet gaat om verwerking voor wettelijke of gerechtvaardigde gronden.

Adres
Jakob Smitslaan 26 , 2400 Mol
Tel.
Vandaag
Gesloten
Morgen
Gesloten