Naar inhoud
Gemeente Mol

Deputatie weigert verkavelingsvergunning Kater@ in Sluis

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 21 april 2017

De Deputatie heeft de afgeleverde verkavelingsvergunning voor verkaveling Kater@ in Sluis geweigerd. De Deputatie motiveert deze beslissing zowel inhoudelijk als vanuit procedureoverwegingen. Zo ligt het ontbreken van appartementen in de voorgestelde verkaveling – waardoor er een openbare plein kan gecreëerd worden en extra groenruimte mogelijk is – grotendeels aan de basis van de beslissing. Het oordeel van de Deputatie betekent dat de projectontwikkelaars – waaronder intercommunale IOK - moeten beslissen wat er verder met het dossier gebeurt. Zij hebben de optie om een nieuw aangepast verkavelingsplan op te maken en in te dienen, waarna de procedure opnieuw start. Een andere optie is het betwisten van de beslissing van de Deputatie bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen.

 

Zoals mogelijk in de procedure tekenden een aantal buurtbewoners na het afleveren van de verkavelingsvergunning door het gemeentebestuur beroep aan bij de Deputatie van de provincie Antwerpen. Deze verkaveling voorzag 71 kavels voor woningen, waarvan één lot voor sociale woningbouw. De Deputatie heeft – na studie van het dossier en het horen van alle partijen - de bevoegdheid om de vergunning te bevestigen of te weigeren. De Deputatie besliste om de vergunning te weigeren.

Wel degelijk een verkaveling

De Deputatie bevestigt in zijn gemotiveerd oordeel dat in dit woongebied wel degelijk een verkaveling mag komen. Ook de nagestreefde bebouwingsdichtheid, zoals vermeld in het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan Kleinstedelijk Gebied, wordt door de Deputatie als correct geëvalueerd. De Deputatie stelt bovendien dat de extra verkeersstromen probleemloos kunnen verlopen via Katerat en Hoogblok.

De Deputatie oordeelt wel dat de oorspronkelijk ingediende verkaveling te weinig openbaar groen bevatte én dat er een publiek plein ontbrak. Deze extra groene ruimte moet volgens de Deputatie worden gecreëerd door het inpassen van appartementen in de verkaveling. Met één of meerdere appartementsgebouwen komt er publieke ruimte vrij voor de aanleg van een plein en groen.

Te ingrijpende wijzigingen

Bijkomend oordeelt de Deputatie dat er een procedurefout is gebeurd. Op basis van de ingediende bezwaren legde het gemeentebestuur aan de projectontwikkelaars onder andere de voorwaarde op om extra openbaar groen te voorzien. Door het schrappen van een bouwkavel, konden de projectontwikkelaars aan deze eis voldoen. De Deputatie oordeelt nu dat het gaat om te ingrijpende wijzigingen, waardoor de projectontwikkelaars een nieuw verkavelingsplan hadden moeten indienen.

Projectontwikkelaars aan zet

Na het oordeel van de Deputatie ligt de bal in het kamp van de projectontwikkelaars, waaronder IOK. Zij kunnen tegen deze beslissing in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen. Een andere mogelijkheid is het aanpassen van het verkavelingsontwerp én het indienen van een nieuw voorstel. Vervolgens start de volledige vergunningsprocedure opnieuw, inclusief openbaar onderzoek.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 34, ro@gemeentemol.be